Organizatorzy

 

                               WFiS UMCS                              WE UMCS                                     EIPB

Wydział Filozofii i Socjologii UMCS jest jednostką badawczo-dydaktyczną, prowadzącą badania naukowe i kształcenie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w różnych dyscyplinach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, której celem jest między innymi:

 • prowadzenie badań w zakresie modernizacji struktur życia społecznego w różnych jego wymiarach, skutków współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, diagnozy działań socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, kondycji zdrowotnej i jakości życia
 • prowadzenie badań w zakresie różnych aspektów wiedzy filozoficzno-etycznej, w tym również badań interdyscyplinarnych dotyczących procesów europeizacji, badań kognitywnych, zagadnień kreatywności oraz praktyk w zakresie szeroko pojętego doradztwa (w tym również coachingu),
 • zapewnienie studentom WFiS w ramach wolontariatu oraz praktyk studenckich przygotowania do wykonywania określonych zawodów i nabywania doświadczenia w realizacji obowiązków zawodowych w wybranych instytucjach publicznych, agencjach, w fundacjach i stowarzyszeniach, w instytucjach kultury oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach,
 • współpraca z różnymi instytucjami publicznymi, ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, jak również zagranicznymi instytucjami wspierającymi rozwój nauki,
 • ustawiczne kształcenie studentów i pracowników w zakresie kompetencji społecznych    i samorozwoju (w tym również z zakresu coachingu),
 • wspieranie różnych form praktycznych zastosowań wiedzy humanistycznej i społecznej w celu budowania narzędzi do rozwiązywania problemów aktualnego życia społecznego, w różnych jego wymiarach.

Wydział Ekonomiczny UMCS jest jednostką badawczo-dydaktyczną, prowadzącą badania naukowe i kształcenie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w dyscyplinach ekonomia i finanse oraz nauk o zarządzaniu i jakości, której celem jest między innymi:

 • prowadzenie badań w zakresie funkcjonowania współczesnych systemów gospodarczych oraz podmiotów i procesów tworzących te systemy, w tym w szczególności procesów zarządzania organizacjami i zarządzania kapitałem społecznym,
 • podejmowanie prac doradczych i eksperckich na rzecz jednostek sektora finansów publicznych na zamówienie organów administracji rządowej i samorządowej,
 • realizacja prac doradczych dla przedsiębiorstw  doradztwo ekonomiczne i podatkowe oraz doradztwo w obszarze szeroko rozumianych problemów zarządzania przedsiębiorstwem,
 • upowszechnianie nauki i dostarczanie obiektywnej wiedzy eksperckiej w zakresie zagadnień ekonomicznych i biznesowych, opartej na prowadzonych badaniach naukowych,
 • dostarczanie studentom Wydziału Ekonomicznego aktualnej wiedzy, praktycznych umiejętności i kompetencji społecznych, we współpracy z partnerami otoczenia społeczno-gospodarczego i wpisujących się w aktualne wymagania i trendy rynkowe,
 • współpraca z różnymi instytucjami publicznymi, ośrodkami akademickimi w kraju i za granicą, jak również zagranicznymi instytucjami wspierającymi rozwój nauki,
 • wspieranie różnych form praktycznych zastosowań wiedzy ekonomicznej w celu budowania narzędzi do rozwiązywania problemów aktualnego życia gospodarczego, w różnych jego wymiarach.

Europejski Instytut Psychologii Biznesu Sp.J. jest doświadczoną firmą na rynku szkoleniowo – doradczym w Polsce:

 • specjalizuje się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu, działając od 2000 roku firma zdobyła zaufanie menadżerów,
  i pracowników ponad 350 polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Liczba przeszkolonych osób przekroczyła ponad 45 000,
 • tematyka szkoleń skupia się głównie wokół umiejętności menadżerskich, rozwoju osobistego oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • celem szkoleń menadżerskich jest doskonalenie praktycznych umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem w oparciu o doświadczenie i wiedzę trenerów praktyków,
 • szczególną wagę EIPB przywiązuje do społecznej odpowiedzialność biznesu i etyki zawodowej,
 • od października 2014 roku Europejski Instytut Psychologii Biznesu posiada ZNAK JAKOŚCI MSUES, który przyznawany jest przedsiębiorstwom spełniającym najwyższe standardy w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.