Regulamin Karty Absolwenta UMCS

Zał. 1. do Regulaminu Programu Absolwent UMCS
Regulamin „Karty Absolwenta UMCS”

 I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji Programu Absolwent UMCS w części dotyczącej „Karty Absolwenta UMCS”, zwanej dalej „kartą”.
 2. Organizatorem i koordynatorem Programu, jak również działalności związanej z wydawaną w ramach niego kartą, jest Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS, mieszczące się w Lublinie przy ul. Sowińskiego 12, pok. 6, działające w strukturze oraz w imieniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej z siedzibą w Lublinie, 20-031, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, NIP: 712-010-36-92, REGON: 000001353 (zwane dalej „Organizatorem”).
 3. Karta Absolwenta UMCS służy do identyfikacji uczestników Programu Absolwent UMCS (zwanych dalej „Uczestnikami”), którzy mogą korzystać z uprawnień i przywilejów w ramach specjalnie przygotowanej dla nich oferty.
 4. Karta wydawana jest bezpłatnie i na czas nieokreślony absolwentom Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie bez podania przyczyny z trzymiesięcznym okresem uprzedzenia. W takim przypadku informacja o zakończeniu programu umieszczona zostanie na stronie internetowej www.absolwent.umcs.pl oraz przesłana mailem w newsletterze do uczestników Programu, zaś wszystkie wydane karty rabatowe po tym okresie ulegną unieważnieniu. 

II. Uczestnicy Programu Absolwent UMCS oraz zasady wydawania karty

 1. Karta wydawana jest wyłącznie absolwentom UMCS (wszystkich typów, kierunków oraz roczników studiów).
 2. Jednostką uprawnioną do wydawania Karty na wniosek absolwenta jest Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS, zwane dalej „BRK UMCS”.
 3. W celu otrzymania karty absolwent przystępujący do Programu zobowiązany jest do wypełnienia formularza zgłoszeniowego do Programu Absolwent UMCS znajdującego się na stronie  www.absolwent.umcs.pl
 4. Osoba przystępująca do Programu zobowiązana jest do potwierdzenia prawdziwości danych podanych w formularzu poprzez stosowne oświadczenie składane pod groźbą odpowiedzialności karnej.
 5. Wypełnienie i złożenie wniosku o wydanie karty jest równoznaczne z akceptacją jej regulaminu.
 6. Karta może zostać wysłana pocztą na adres do korespondencji podany w formularzu po zaznaczeniu opcji „Wysyłka na wskazany adres” - opcja ta dotyczy osób zamieszkałych poza Lublinem.  Czas realizacji wysyłki wynosi do 10 dni roboczych od momentu wysłania formularza zgłoszeniowego.
 7. Osoby zamieszkałe w Lublinie oraz pozostałe, które zaznaczyły w formularzu "odbiór osobisty", odbierają karty w Biurze Programu Absolwent UMCS (od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 Lublin, ul. Sowińskiego 12/6). Karta wydawana jest po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych i można ją odebrać po upływie 7 dni roboczych od momentu wypełnienia formularza na stronie internetowej.
 8. Uczestnik Programu w każdym momencie może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie, składając pisemną rezygnację, która wiąże się z koniecznością zwrotu Karty. Z chwilą wystąpienia z Programu wszelkie dane osobowe dotyczące uczestnika zostaną usunięte z bazy danych prowadzonej przez Biuro Karier w celu realizacji ww. programu.
 9. W przypadku zgubienia karty, należy o tym fakcie poinformować pracownika Biura Rozwoju Kompetencji UMCS  za pośrednictwem poczty elektronicznej: program.absolwent@umcs.pl.
 10. Uczestnik Programu może ubiegać się o wydanie nowej karty o nowym numerze, po wniesieniu opłaty w wysokości 25 zł, w przypadku zgubienia, zniszczenia lub kradzieży karty.

 III. Ochrona danych osobowych uczestników Programu Absolwent UMCS

 1. Przystępując do Programu Uczestnik zostaje poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla celów związanych z realizacją Programu Absolwent, w tym prowadzenia ewidencji Uczestników, a także w celach informacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją Programu. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych we wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym celach jest dobrowolne, chociaż w przypadku części zgód konieczne dla przystąpienia do Programu.
 2. Uczestnik Programu zostaje również poproszony o wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji o promocjach i ofertach UMCS, skierowanych do Uczestników Programu, na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym adres e-mail lub telefon. Wyrażenie zgody na wykorzystanie wskazanych urządzeń telekomunikacyjnych jest dobrowolne, chociaż konieczne dla otrzymywanie informacji o ofertach związanych z realizacją Programu drogą elektroniczną lub np. za pomocą sms-a.
 3. Dane osobowe Uczestników Programu gromadzone są w elektronicznej Bazie uczestników Programu Absolwent UMCS, zwanej dalej „Bazą”. Zakres danych przechowywanych w Bazie jest zgodny z zakresem danych zgromadzonych za pomocą Formularza.
 4. Administratorem danych osobowych Uczestników Programu, zgromadzonych w bazie jest Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z siedzibą przy pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin. Administrator danych osobowych powołał osobę nadzorującą prawidłowość przetwarzania danych osobowych, z którą można skontaktować się pod adresem: dane.osobowe@poczta.umcs.lublin.pl  W razie jakichkolwiek wątpliwości lub pytań związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt pod tym adresem e-mail.
 5. Dane osobowe Uczestników Programu będą przetwarzane w oparciu o wyrażoną przez nich zgodę, w granicach, w jakich Uczestnicy wyrazili tę zgodę.
 6. UMCS będzie wykorzystywał zgromadzone w Bazie dane osobowe do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub żądania ich usunięcia lub wycofania zgody na ich przetwarzanie, a po tym czasie UMCS może wykorzystywać dane Uczestników jedynie w celu zabezpieczenia roszczeń związanych z uczestnictwem w Programie, aż do czasu ich wygaśnięcia lub w innych celach i przez czas przewidziany przepisami prawa.
 7. Prawo do przetwarzania i publikowania danych osobowych Uczestników zgromadzonych w bazie ma wyłącznie Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który zobowiązuje się zabezpieczać przedmiotowe dane zgodnie z wymogami przepisów prawa powszechnego, w szczególności regulacjami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Uniwersytet zobowiązuje się nie udostępniać tych danych innym podmiotom oraz oświadcza, że nie będą one przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 8. Dane teleadresowe Absolwentów, znajdujące się w bazie, mogą być udostępniane innym Uczestnikom Programu wyłącznie za zgodą osób, których one dotyczą.
 9. Każdy Uczestnik Programu ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także żądania ich usunięcia z Bazy, co jest równoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 10. Każdy Uczestnik ma również prawo do wniesienia żądania o zaprzestanie lub ograniczenie przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego monitorującego przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.
 11. Każdy Uczestnik ma ponadto prawo do wycofania zgody, na podstawie której jego dane osobowe są wykorzystywane przez UMCS, w dowolnym momencie, przy czym wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano przed wycofaniem tej zgody.

IV. Założenia i zasady dotyczące  Karty Absolwenta UMCS

 1. „Karta Absolwenta UMCS”, zwana dalej "kartą", służy do  identyfikacji uczestników Programu Absolwent UMCS i składa się z dwóch stron: 
  a) awersu, który zawiera grafikę związaną z Programem Absolwent UMCS, nazwę projektu: „Karta Absolwenta UMCS”, logotyp UMCS, numer karty, adres strony internetowej: www.absolwent.umcs.pl oraz elementy stałe związane z wymogami technicznymi określonymi przez producenta karty (dot. kart przedpłaconych), 
  b) rewersu zawierającego miejsce na czytelny podpis uczestnika Programu Absolwent UMCS oraz elementy stałe związane z wymogami technicznymi określonymi przez producenta karty.
 2. Wizualizacja karty ma charakter zmienny.
 3. Karta uprawnia posiadacza do korzystania ze specjalnie przygotowanej dla absolwentów oferty UMCS oraz ze zniżek i rabatów udzielanych przy zakupie towarów i usług w firmach i instytucjach współpracujących z Programem, zwanych Partnerami Programu, na mocy umów zawartych z UMCS.
 4. Kartą posługiwać może się jedynie osoba, która zarejestrowała się w Programie Absolwent UMCS i złożyła czytelny podpis (imię i nazwisko) na jej rewersie.
 5. Zniżki obejmują  kategorie takie, jak: kultura i rozrywka (np. teatry, kluby), zdrowie i uroda (np. prywatne poradnie, optyk), edukacja i rozwój (np. szkolenia, kursy językowe, księgarnie), turystyka i sport (np. agencje turystyczne, sklepy sportowe, kluby fitness) i inne (np. ubezpieczenia, salony kosmetyczne, restauracje).
 6. Aktualne zestawienie zniżek i rabatów na usługi i produkty oferowane uczestnikom Programu Absolwent UMCS oraz lista aktywnych Partnerów znajduje się na stronie internetowej: www.absolwent.umcs.pl  oraz udostępniana jest uczestnikom Programu w formie bezpłatnej ulotki dołączanej do Karty Absolwenta.
 7. Oferta dla absolwentów (w tym wykaz zniżek i ich wysokość) oraz lista firm współpracujących z UMCS w ramach Programu Absolwent UMCS mogą ulec zmianie. Aktualne informacje na ten temat są zamieszczane na stronie internetowej www.absolwent.umcs.pl na co najmniej 48 godzin przed wprowadzeniem modyfikacji.
 8. W przypadku wycofania się Partnera z Programu, wcześniej uznawane w nim rabaty mogą być anulowane, przy czym organizator Programu jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie uczestników we właściwym miejscu w portalu internetowym Programu oraz ma obowiązek niezwłocznie usunąć Partnera z listy Partnerów Programu Absolwent UMCS.
 9. Przykładowe przywileje wynikające z posiadania Karty Absolwenta UMCS: 
  a) dostęp do strony internetowej Programu oraz możliwość korzystania ze wszystkich jej narzędzi, 
  b) dostęp do aktualnych informacji w formie newslettera o ofercie edukacyjnej UMCS w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz rozwijającej się ofercie Programu, 
  c) zniżki na studia podyplomowe oraz kursy i szkolenia dla posiadaczy Karty Absolwent UMCS oraz członków ich rodzin, 
  d) dostęp do zbiorów Biblioteki Głównej UMCS i infrastruktury sportowej Uczelni na preferencyjnych warunkach, 
  e) bezpłatny wstęp do Ogrodu Botanicznego UMCS, 
  f) system zniżek i rabatów przyznawanych absolwentom przez firmy i instytucje zewnętrzne, których lista udostępniona jest na stronie internetowej Programu w zakładce „Oferty Programu Absolwent”, 
  g) zniżki na oferty Akademickiego Centrum Kultury UMCS „Chatka Żaka”, Centrum Kultury Fizycznej  UMCS i innych jednostek UMCS  (oferta UMCS udostępniona jest  na stronie internetowej Programu w zakładce „Oferty Programu Absolwent”), 
  h) udział  w wydarzeniach, spotkaniach i konferencjach organizowanych w UMCS w ramach Programu Absolwent UMCS, 
  i) korzystanie z doradztwa zawodowego i coachingu prowadzonego przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS, 
  j) dostęp do ofert pracy, praktyk i staży zamieszczanych przez Biuro Rozwoju Kompetencji UMCS w serwisie www.absolwent.umcs.pl,
  k) rozwój  swoich zainteresowań w klubach tematycznych (m.in. w  klubach: Squasha, Szachowym), 
  l) uczestnictwo w imprezach kulturalnych, sportowych oraz w wybranych wydarzeniach naukowych na specjalnych warunkach (bezpłatnie lub w przypadku imprez biletowanych ze zniżką), 
 10. Posiadacz Karty przed dokonaniem zakupów lub realizacją danej usługi powinien okazać sprzedawcy kartę oraz upewnić się, że w tym punkcie jest ona respektowana.
 11. Każdy Partner Programu ma obowiązek udzielić rabatu w wysokości i na zasadach określonych w umowie z UMCS.
 12. Problemy związane z nieuznawaniem karty przez punkty partnerskie uczestnik Programu może zgłaszać na adres: program.absolwent@umcs.pl.

V. Partnerzy oraz Sponsorzy uczestniczący w programie Karta Absolwenta UMCS

 1. Partner/Sponsor programu „Karta Absolwenta UMCS” to firma, instytucja, przedsiębiorca, organizacja itp., którzy przystąpili do programu na podstawie umowy zawartej z UMCS, dotyczącej realizacji programu i określającej szczegółowe zasady przyznania zniżek i rabatów Uczestnikom programu.
 2. Wyboru Partnerów/Sponsorów programu dokonują pracownicy Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.
 3. Uczestnicy programu mogą dodatkowo zgłaszać swoje propozycje współpracy oraz pomysły na adres e-mail: program.absolwent@umcs.pl.
 4. Partner/Sponsor programu udziela jego Uczestnikom rabatów/przywilejów na zasadach określonych w odrębnej umowie, opisanych na stronie internetowej: www.absolwent.umcs.pl.
 5. Przedstawiciel Partnera programu ma prawo prosić właściciela karty o jej okazanie, jak również innego dokumentu tożsamości (dowodu osobistego, prawa jazdy lub paszportu) w celu potwierdzenia prawa do  zniżek.
 6. W sytuacji, kiedy uczestnik Programu Absolwent UMCS odmówi okazania karty lub dokumentu potwierdzającego tożsamość, Partner Programu może odmówić udzielenia rabatu na wybraną usługę lub towar.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w trakcie jego trwania oraz zobowiązuje się niezwłocznie informować o tym fakcie na stronie internetowej www.absolwent.umcs.pl .
 2. Wszelkie spory wynikające z używania karty rozstrzygane będą przez koordynatora Programu, będącego pracownikiem Biura Rozwoju Kompetencji UMCS.
 3. Odwołanie od decyzji wydanej przez pracownika Biura Rozwoju Kompetencji UMCS składa się do Dyrektora Centrum Promocji UMCS w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 4. W przypadku sporów wymagających rozstrzygnięć sądowych, rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby organizatora.
 5. Wszelkie uwagi, wnioski związane z realizacją Programu Absolwent UMCS oraz funkcjonowaniem karty można zgłaszać na adres: program.absolwent@poczta.umcs.lublin.pl.