Publikacja

Teksty referatów zostaną opublikowane w czasopiśmie Studia Iuridica Lublinensia., które znalazły się na liście programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego "Wsparcie dla czasopism".

Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołanym w 2003 r. Jest to miejsce publikowania wyników prac badawczych związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS. Czasopismo ma formę kwartalnika, w którym publikowane są artykuły naukowe, glosy, recenzje i sprawozdania z konferencji w języku polskim oraz w językach kongresowych. Studia Iuridica Lublinensia znajdują się w wykazie punktowanych czasopism naukowych Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także są indeksowane w polskich i międzynarodowych bazach czasopism (BazHum; BazEkon; Index Copernicus International;  The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Central and Eastern European Online Library, Erih Plus).

 

 

 Punkty MNiSW: 40

ISSN: 1731-6375 
e-ISSN: 2449-8289
 
Wytyczne dla autorów znajdują się pod linkiem.