Przydatne informacje

DZIAŁANIA W SYTUACJI DYSKRYMINACJI
GDZIE SZUKAĆ POMOCY?


DZIAŁANIA PODEJMOWANANE PRZEZ UMCS
Jeśli:

 • jesteś ofiarą dyskryminacji lub molestowania, które miało miejsce na terenie UMCS lub było związane z jego działalnością,
 • byłeś świadkiem dyskryminacji lub molestowania, które miało miejsce na terenie UMCS lub było związane z jego działalnością,

niezwłocznie zgłoś tę sytuację do Komisji Antydyskryminacyjnej, właściwego Konsultanta Wydziałowego lub Zespołu ds. Równości.

JAK ZGŁOSIĆ PROBLEM?
Aby zgłosić sytuację dyskryminacji należy skorzystać ze wzoru zgłoszenia znajdującego się tutaj.

Wypełniając zgłoszenie należy:

 • opisać, na czym polegał czyn,
 • wskazać jego okoliczności,
 • wskazać miejsce i czas czynu,
 • wskazać imię i nazwisko osoby, którą uznajesz za sprawcę czynu,
 • wskazać dowody np.: świadków, dokumenty lub napisać, że ich się nie posiada

Sytuację dyskryminacji można również zgłosić anonimowo korzystając z formularza elektronicznego znajdującego się tutaj.

KTO MOŻE POMÓC?
Jeśli:

 • potrzebujesz informacji dotyczących sposobów szybkiego i efektywnego rozwiązania napotkanego problemu,
 • potrzebujesz pomocy ze złożeniem zgłoszenia do Komisji Antydyskryminacyjnej,
 • potrzebujesz informacji na temat wsparcia psychologicznego,

skontaktuj się z Wydziałowym Konsultantem ds. Równości.

Informacje przekazywane Konsultantowi i komunikacja z nim są poufne. Kontakt z Konsultantem odbywa się z pominięciem drogi służbowej lub organizacyjnej. Konsultanci wspierają zgłaszających problem w każdej jednostce organizacyjnej UMCS.

JAKIE SĄ SKUTKI ZGŁOSZENIA SYTUACJI DYSKRYMINACJI?

1. Jeśli jesteś studentem/studentką, doktorantem/doktorantką, słuchaczem/słuchaczką i Komisja Antydyskryminacyjna zdecydowała o zasadności twojego zgłoszenia możesz wnioskować o:

 • zmianę egzaminatora
 • zmianę grupy zajęciowej
 • inną zmianę uniemożliwiającą dalszy kontakt ze sprawcą działań dyskryminacyjnych.

Wniosek należy zgłosić do prorektora do spraw studenckich, który może wyrazić zgodę po rozpatrzeniu prośby i w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

2. Jeśli jesteś pracownikiem/pracownicą i Komisja Antydyskryminacyjna zdecydowała o zasadności twojego zgłoszenia możesz wnioskować o zmianę miejsca pracy lub jednostki organizacyjnej, w której pracujesz.

Wniosek należy złożyć do rektora, który może wyrazić zgodę po rozpatrzeniu prośby i w porozumieniu z kierownikiem odpowiedniej jednostki organizacyjnej.

SYTUACJA W CZASIE TRWANIA PRACY KOMISJI ANTYDYSKRYMINACYJNEJ
Do czasu rozstrzygnięcia sprawy, można zgłosić wniosek do rektora o zawieszenie w pełnieniu funkcji lub o przeniesienie do innej jednostki organizacyjnej osobę, w stosunku do której zachodzi uzasadnione podejrzenie wystąpienia zachowania dyskryminacyjnego.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE
UMCS udziela wsparcia psychologicznego osobom tego potrzebującym, również takim, które znajdują się w sytuacji dyskryminacji.

W przypadku takiej potrzeby należy zgłosić się do: Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami i Wsparcia Psychologicznego UMCS: Wojciech Góra, tel: (81) 537 56 43, e-mail: wojciech.gora@mail.umcs.pl  tel.: (81) 537 58 90, e-mail: punkt@poczta.umcs.lublin.pl

Profesjonalna pomoc w zakresie poradnictwa, psychoterapii i coachingu realizowana jest również przez: Punkt Wsparcia i Psychoedukacji „Sensum” https://www.umcs.pl/pl/punkt-wsparcia-i-psychoedukacji-dla-studentow-sensum,9921.htm

GDZIE SZUKAĆ POMOCY POZA UMCS?
Polskie prawo cywile, karne oraz prawo pracy umożliwia każdej osobie, której prawa i wolności zostały naruszone do:

 • prawo cywilne: złożenia pozwu do sądu okręgowego o naruszenie dóbr osobistych,
 • prawo karne: złożenie na policję lub do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa z artykułów 118, 119, 256 lub 257 kodeksu karnego,
 • prawo pracy: złożenie skargi do Państwowej Inspekcji Pracy, która zapewniając anonimowość przeprowadzi odpowiednią kontrolę; zgłoszenie skargi do sądu pracy, w którym postępowanie jest bezpłatne; żądanie wszczęcia postępowania pojednawczego przed komisją pojednawczą.

Państwowe organizacje, u których można szukać pomocy w przypadku sytuacji dyskryminacji:

W sytuacji dyskryminacji można również zgłosić się do Związków zawodowych:

W Polsce istnieje wiele organizacji zajmujących się różnymi obszarami przeciwdziałania dyskryminacji. Ich lista i kontakty znajdują się na stronie: http://www.ptpa.org.pl/poradnik-antydyskryminacyjny/lista-organizacji/