Zespół ds. Równości

Decyzją JM Rektora UMCS, prof. dr. hab. Radosława Dobrowolskiego na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie powołany został Zespół ds. Równości.

Jego przewodniczącą została dr Agnieszka Ziętek z Katedry Administracji Publicznej w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji UMCS.

Celem prac Zespołu jest m.in. wdrażanie Planu Równości Płci przyjętego przez Senat UMCS w wrześniu 2022 roku.


Członkinie Zespołu

 

Dr Agnieszka Ziętek - Przewodnicząca Zespołu

Adiunkt w Katedrze Administracji Publicznej na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się na socjologii i filozofii polityki, w szczególności partycypacyjnym zarządzaniu publicznym, uspołecznianiu procesów decyzyjnych, kulturze obywatelskiej oraz ruchach społecznych. Realizuje badania z zakresu partycypacji społecznej i społeczeństwa obywatelskiego, a także polityki równościowej i antydyskryminacyjnej oraz zarządzania różnorodnością. Uczestniczka szkoleń i warsztatów w tym zakresie (organizowanych m.in. przez Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego, Helsińską Fundację Praw Człowieka, Fundację Batorego). Trenerka antydyskryminacyjna (około tysiąca przeprowadzonych godzin szkoleniowych).

Kierowała pracami merytorycznymi nad przygotowaniem Planu Równości Płci na UMCS.

Fot. Bartosz Proll 

Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent

Profesor UMCS, Kierownik Katedry Pedagogiki Resocjalizacyjnej oraz Prodziekan ds. jakości kształcenia na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS. Jej zainteresowania badawcze skupiają się wokół pedagogiki, resocjalizacji, profilaktyki, psychologii, a zwłaszcza: zasobów i deficytów osób wykluczonych (w tym sprawców i osób pokrzywdzonych) oraz specjalistów wpierających je, przemocy, komunikacji i mediacji. Prowadzi badania z tego zakresu oraz szkolenia i warsztaty. Certyfikowany specjalista ds. pomocy ofiarom w rodzinie, trener i mediator.

Członkini Zespołu przygotowującego Plan Równości Płci na UMCS. 

Fot. Bartosz Proll

 
 

Dr hab. Barbara Tomczyk

Adiunkt w Katedrze Kognitywistyki i Logiki Instytutu Filozofii. Jej badania naukowe koncentrują się na analizie wpływu uwarunkowań społeczno-kulturowych na procesy poznawcze przeprowadzane przez człowieka oraz na podejmowane przez niego decyzje. Autorka szeregu publikacji naukowych w tym zakresie. W swoich badaniach podkreśla, że wśród czynników kulturowych wpływających na odczuwanie przez daną osobę własnej podmiotowości i sprawczości dużą rolę odgrywają zjawiska związane z postrzeganiem przez nią własnej tożsamości płciowej. Uczestniczka szkoleń i warsztatów z zakresu przeciwdziałania mobbingowi w miejscach pracy, planowaniu równości płci na polskich uczelniach, a także przeciwdziałaniu różnego rodzaju dyskryminacjom, nie tylko płciowym, lecz również związanym z niepełnosprawnością.

Członkini Zespołu przygotowującego Plan Równości Płci na UMCS.

Fot. Bartosz Proll

Dr Ewa Trojanowska

Asystent w Katedrze Pedagogiki Resocjalizacyjnej na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie, pedagog resocjalizacyjny, absolwentka studiów podyplomowych z zakresu mediacji sądowej i szkolnej, absolwentka Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, socjoterapeutka, certyfikowany trener Io. Jej zainteresowania naukowe skupiają się m.in. wokół przemocy w różnych relacjach, mediacji oraz funkcjonowania różnych grup, w tym narażonych na wykluczenie społeczne np. osoby opuszczające zakłady karne.

 Członkini Zespołu przygotowującego Plan Równości Płci na UMCS. 

Fot. Bartosz Proll

 
 

Mgr Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz

Koordynatorka Biura ds. Analiz Jakości Kształcenia Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów. Odpowiada za ewaluację procesu kształcenia, w tym organizację i prowadzenie badań jakości kształcenia oraz wsparcie dla jednostek dydaktycznych w przygotowaniu się do akredytacji krajowych i międzynarodowych. Bierze udział w przygotowaniu i realizacji projektów edukacyjnych i informatycznych, związanych ze wsparciem procesu kształcenia. Uczestniczka wielu szkoleń i warsztatów z zakresu badań ilościowych i jakościowych, wizualizacji danych oraz zarządzania projektami (certyfikat Agile PM Foundation) . Ukończyła podstawowy kurs języka migowego. Brała udział w pracach związanych z ubieganiem się Uniwersytetu o wyróżnienie HR Excellence in Research.

Członkini Zespołu ds. Wspierania Podnoszenia Kompetencji Kadry oraz Zespołu przygotowującego Plan Równości Płci na UMCS.