Plan Równości Płci

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej na posiedzeniu dn. 28.09.2022 r. przyjął Plan Równości Płci (UCHWAŁA Nr XXV – 19.27/22 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 28 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Planu Równości Płci).

Prace nad Planem Równości Płci rozpoczęły się w marcu 2022 r. kiedy to został powołany Zespół ds. Planu Równości Płci na UMCS w składzie:

 1. Prof. dr hab. Wiesław I. Gruszecki – Przewodniczący Zespołu, Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej,
 2. Prof. dr hab. Dorota Kołodyńska - Prorektor ds. Studentów i Jakości Kształcenia,
 3. Prof. dr hab. Katarzyna Dudka – Rzecznik Praw Akademickich,
 4. Mgr Agnieszka Krukowska – Dyrektor Centrum Kadrowo-Płacowego,
 5. Mgr Alicja Borzęcka-Szajner – Dyrektor Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów,
 6. Mgr Diana Szczepańska – p.o. Dyrektora Centrum Współpracy Międzynarodowej,
 7. Dr hab. Agnieszka Lewicka-Zelent (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
 8. Dr hab. Barbara Tomczyk (Wydział Filozofii i Socjologii),
 9. Dr Agnieszka Ziętek (Wydział Politologii i Dziennikarstwa),
 10. Dr Ewa Trojanowska (Wydział Pedagogiki i Psychologii),
 11. Dr Justyna Rynkiewicz (Wydział Filozofii i Socjologii),
 12. Mgr Urszula Wojtczak-Kokoszkiewicz (Centrum Kształcenia i Obsługi Studiów),
 13. Mgr Ewa Majewska (Samorząd Doktorantów UMCS),
 14. Mgr Anita Sobczyk-Adamska - sekretarz Zespołu (Centrum Współpracy Międzynarodowej).

Od momentu powołania Zespół zbierał się cyklicznie za pośrednictwem platformy MS Teams. W pierwszej fazie przygotowania Planu Równości Płci (tj. w fazie diagnozy) osoby zaangażowane merytorycznie ustaliły listę danych niezbędnych  do opracowania najbardziej adekwatnego do potrzeb Uczelni Planu.

Dane skupiały się wokół 5 obszarów: 1) Organy zarządzające i gremia decyzyjne, 2) Równość Płci w procesie rekrutacji i rozwoju kariery, 3) Integracja pracy i życia osobistego, 4) Równość płci w programach nauczania i badaniach naukowych, 5) Działania podejmowane przez jednostki UMCS na rzecz promowania równości płci.

Na podstawie zebranych danych, po ich wnikliwej analizie i dyskusji wszystkich członków Zespołu opracowano listę działań rekomendowanych odnoszących się do ww. obszarów. Prace nad Planem zakończyły się w sierpniu br. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem.