Procedura antydyskryminacyjna

Celem wprowadzenia na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej Procedury antydyskryminacyjnej jest wspieranie działań sprzyjających budowaniu dobrej współpracy pomiędzy wszystkimi członkami i członkiniami społeczności UMCS, a w szczególności przeciwdziałanie wszelkim przejawom dyskryminacji i nierównego traktowania. Jej zadaniem jest także promowanie równości, tolerancji oraz szacunku dla różnorodności, jak również wzmacnianie relacji pomiędzy członkami społeczności akademickiej Uniwersytetu opartych na zasadzie niedyskryminacji i poszanowania godności osobistej.

Procedura określa sposób oraz tryb zgłaszania przez każdego Członka i każdą Członkinię wspólnoty akademickiej (pracownika i pracownicę każdego rodzaju i szczebla, doktoranta i doktorantkę, a także studenta i studentkę) potencjalnych sytuacji związanych z dyskryminacją, a także zasady prowadzenia postępowań w tym zakresie. Procedura podkreśla również, iż Każdy członek wspólnoty UMCS, który czuje się dyskryminowany ma prawo oczekiwać podjęcia przez Uniwersytet działań zmierzających do wyeliminowania tych zjawisk, zniwelowania ich skutków oraz zastosowania przewidzianych przez przepisy prawa sankcji wobec osób dopuszczających się danego naruszenia.

Częścią działań Uniwersytetu prowadzonych w ramach polityki antydyskryminacyjnej jest także powołanie Konsultantów Wydziałowych, zadaniem których jest wsparcie oraz pomoc członkom wspólnoty akademickiej dotkniętym zachowaniem dyskryminacyjnym na terenie Uniwersytetu lub związanym z działalnością Uniwersytetu.

Procedura została opracowana przez Zespół ds. Równości przy konsultacjach z szerokim gronem przedstawiecieli środowiska akademickiego UMCS. Przyjęcie Procedury antydyskryminacyjnej jest jednym z działań podejmowanych w ramach wdrażania Planu Równości Płci na UMCS.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem:

 

 

Procedura jest również dostępna w języku angielskim: