Projekt

 

Tytuł projektu:
"Dziedzictwo Piłsudskiego i Petlury. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość partnerstwa Polski i Ukrainy"

Opis projektu:
Geopolityczne usytuowanie Polski, Litwy i Ukrainy warunkuje rozwój partnerskich relacji w ramach subregionalnych inicjatyw integracyjnych w Europie Środkowej jako komplementarnych wobec UE i NATO. Historycznie oraz współcześnie Ukraina zajmuje ważne miejsce w polityce Polski i Litwy, a koncepcja Rzeczypospolitej Trojga Narodów nie straciła na aktualności również dzisiaj. Budowanie stałych i partnerskich relacji między narodami w ramach inicjatywy „Trójkąta Lubelskiego” na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej, a przede wszystkim społeczeństwa obywatelskiego będzie stanowiło nową jakość wzajemnych relacji w warunkach hybrydowych zagrożeń dla bezpieczeństwa państw. Ponadto będzie służyło realizacji idei unii Trzech Narodów w ramach struktur europejskich i euroatlantyckich. Zadanie publiczne finansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie "Dyplomacja publiczna 2021", nr umowy dotacji: BDG-287/2021.

Cele projektu:
1) Promowanie inicjatywy „Trójkąta Lubelskiego”.

2) Wspieranie procesu integracji subregionalnej w Europie Środkowej z włączeniem Ukrainy. 

3) Wspieranie dialogu i porozumienia między społeczeństwami Polski, Litwy i Ukrainy poprzez prezentowanie m.in. pozytywnych elementów w relacjach dwustronnych i wielostronnych.

4) Przeciwdziałanie fałszywej narracji, która w obszarze wzajemnych relacji utrudnia budowanie trwałych partnerskich więzi między instytucjami publicznymi i społeczeństwa obywatelskiego.

5) Promowanie Partnerstwa Wschodniego jako istotnego komponentu europejskiej polityki wschodniej, który przyczynia się do budowania więzi politycznych, społecznych, gospodarczych i kulturalnych między Unią Europejską a krajami regionu Partnerstwa Wschodniego.

6) Popularyzowanie wiedzy w ramach działalności konferencyjnej i wydawniczej w zakresie historii, polityki, kultury i spraw społeczno-gospodarczych państw „Trójkąta Lubelskiego”.

7) Promowanie formuły partnerstwa strategicznego Trzech Narodów w ramach „Trójkąta Lubelskiego”.