Program studiów

Nowoczesne zarządzanie w sektorze publicznym wymaga od managerów i pracowników wielu umiejętności niezbędnych do radzenia sobie we współczesnej, złożonej rzeczywistości. Niezwykle ważna jest obecnie zdolność podejmowania trafnych decyzji w warunkach niepewności, na które wpływają m.in. postępująca globalizacja i digitalizacja kolejnych obszarów życia, rosnąca mobilność społeczna oraz ogólne społeczne przyspieszenie. Coraz częściej towarzyszą temu nowe typy zjawisk np. kryzysy ekologiczne, migracyjne, pandemie oraz związane z nimi konflikty społeczne.

Nowe podejścia w zarządzaniu zmierzają w związku z tym w kierunku realizacji tzw. polityk opartych na dowodach (evidence based policies), gdzie podstawą w procesie decyzyjnym są aktualne wyniki diagnoz i analiz naukowych. Z tego powodu podczas kształcenia na kierunku Zarządzanie w Politykach Publicznych kładziemy nacisk przede wszystkim na:

Nowoczesne kompetencje menadżerskie:

 • planowanie strategiczne
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie instytucjami i organizacjami sektora publicznego
 • zarządzanie kryzysowe
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań publicznych (Design Thinking)
 • praca zespołowa, skuteczna komunikacja i organizacja działań
 • wspieranie i koordynowanie procesu partycypacyjnego

Umiejętności badawcze i analityczne:

 • naukowe (teoretyczne) modelowanie i analiza współczesnych procesów i zjawisk społecznych
 • projektowanie i realizacja badań na potrzeby polityk publicznych (m.in. badań diagnostycznych, prognoz, badań ewaluacyjnych)
 • raportowanie, prezentacja wyników i formułowanie rekomendacji na podstawie badań
 • wykorzystywanie nowoczesnych technologii w procesie badawczym (narzędzi realizacji badań online, statystycznej analizy danych, narzędzi opartych o algorytmy sztucznej inteligencji oraz oprogramowania do jakościowej analizy danych)
 • pozyskiwanie i analiza danych pochodzących z różnych źródeł (w tym danych cyfrowych i tzw. Big Data)

Szczegółową wiedzę dziedzinową

Studenci zdobywają wiedzę szczegółową w zakresie takich obszarów dziedzinowych, jak:

 • polityka zdrowotna (w tym m.in. polityka zdrowotna w czasach kryzysu)
 • polityka kulturalna i edukacyjna (w tym kwestie wielokulturowości, zaangażowania młodzieży w życie publiczne m.in. związane z kryzysem klimatycznym)
 • polityka gospodarcza (w tym polityka rynku pracy, rozwoju, przedsiębiorczości)
 • polityki zarządzania zmianą społeczną (w tym polityka migracyjna, bezpieczeństwa i historyczna).

Program studiów jest w tym zakresie elastyczny. Duży zakres przedmiotów wybieralnych umożliwia zgłębienie wiedzy w obszarze szczególnie dla studentów interesujących.

Wiedzę ogólnoakademicką

 • Historyczne ujęcie polityk publicznych
 • Kontekst społeczny, ekonomiczny i prawny polityk publicznych
 • Wiedza o funkcjonowaniu Unii Europejskiej
 • Przemiany demograficzne i gospodarcze w Polsce i Europie
 • Filozofia
 • Socjologiczne ujęcia systemów politycznych, instytucji oraz organizacji

Szczegółowy program studiów dostępny jest na stronie Wydziału Filozofii i Socjologii w zakładce Dla studentów > Programy kształcenia > Zarządzanie w politykach publicznych