Co po studiach?

Kształtowane podczas studiów kompetencje są uniwersalne i możliwe do wykorzystania w wielu sektorach rynku pracy, jednak w szczególności przygotowujemy kadry na potrzeby takich podmiotów, jak:

 • jednostki analityczne i doradcze administracji rządowej i samorządowej (działy planowania strategicznego, biura analiz, monitoringu oraz ewaluacji),
 • agencje i firmy badawcze, konsultingowe oraz think tanki zajmujące się badaniem opinii, przygotowywaniem diagnoz społeczno-ekonomicznych, prognoz, ekspertyz oraz ewaluacji na potrzeby polityk publicznych,
 • organizacje sektora pozarządowego – m.in. organizacje konsultingowe, instytucje obywatelskie realizujące zadania publiczne, m.in. w dziedzinie innowacji społecznych.

Ponadto absolwenci naszego kierunku mogą pracować w instytucjach i organizacjach publicznych działających w obszarach specjalności naukowej Instytutu Socjologii UMCS, takich jak:

 • instytucje rządowe i samorządowe, zajmujące się m.in. planowaniem rozwoju regionalnego i lokalnego,
 • instytucje edukacyjne i szkoleniowe,
 • instytucje wspierające zatrudnienie i rozwój rynku pracy,
 • instytucje kultury,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje realizujące zadania w zakresie polityki migracyjnej,
 • przedsiębiorstwa ekonomii społecznej,
 • inne podmioty posiadające wewnętrzne systemy ewaluacji działań i zarządzania jakością (m.in. uczelnie, szkoły, podmioty z sektora prywatnego, jak m.in. banki, firmy ubezpieczeniowe).

Studia przygotowują także do dalszego rozwoju naukowego m.in. na studiach drugiego stopnia w dziedzinach związanych z badaniami społecznymi (istnieje możliwość kontynuacji studiów na kierunku Socjologia II stopnia na UMCS), marketingowymi oraz zarządzaniem.