O studiach

Zarządzanie w politykach publicznych (ang. Public Policies) to dynamicznie rozwijający się kierunek studiów w wielu uznanych ośrodkach akademickich na świecie. Jego popularność wynika z tego, że wychodzi on naprzeciw współczesnym wyzwaniom stojącym przed instytucjami i organizacjami działającymi w szeroko rozumianym sektorze publicznym. Dynamiczne zmiany we współczesnych społeczeństwach, złożoność procesów społecznych, politycznych i gospodarczych wymagają profesjonalizacji zarządzania, w tym strategicznego i długofalowego planowania, zwiększania skuteczności działania oraz zdolności do szybkiego reagowania w obliczu szybkich zmian i coraz częstszych kryzysów.

W związku z tym instytucje i organizacje działające m.in. w takich obszarach jak ochrona zdrowia, nauka, edukacja, kultura, rynek pracy, rozwój regionalny i wiele innych, ulegają na całym świecie szybkiej transformacji, do czego niezbędne są odpowiednie kompetencje kadr zarządzających i pracowników.

Studia na ZwPP wychodzą naprzeciw potrzebie profesjonalizacji zarządzania począwszy od strategicznego planowania, przez implementację aż po ocenę rezultatów polityk i programów publicznych wdrażanych na różnych szczeblach administracji – od międzynarodowego (np. w ramach UE) po regionalny i lokalny.

Hasło przewodnie kierunku to POLITYKI OPARTE NA DOWODACH, gdyż uczymy wykorzystywać wiedzę i kompetencje naukowe w procesie podejmowania decyzji oraz zarządzania strategicznego w sektorze publicznym.