Problem z przedłużeniem legitymacji

Procedura rozwiązywania problemów z przedłużeniem blankietu EL

(§9 Regulaminu)

W przypadku braku możliwości odczytania danych użytkownika EL z blankietu EL (o czym informuje aplikacja USOS w zakresie EL stosownym komunikatem):

1. pracownik administracji wydziałowej, szkoły doktorskiej lub Centrum Kadrowo-Płacowego jest zobowiązany do przekazania uszkodzonego blankietu EL administratorowi USOS wraz z opisem problemu i danymi kontaktowymi pracownika właściwego do obsługi użytkownika EL.

2. po otrzymaniu zgłoszenia administrator USOS dokona wstępnej ekspertyzy blankietu EL, polegającej na:

a) sprawdzeniu daty wydruku blankietu EL (gwarancja dostawcy na blankiet EL wynosi 12 miesięcy od daty wydruku),
b) testowym odczycie blankietu EL w czytniku,
c) oględzinach powierzchni blankietu EL pod kątem uszkodzeń mechanicznych.

3. po zakończeniu ekspertyzy wstępnej administrator USOS powiadomi pracownika administracji wydziałowej, szkoły doktorskiej lub Centrum Kadrowo-Płacowego o jej wynikach:

a) w przypadku wygaśnięcia okresu gwarancyjnego na blankiet EL lub stwierdzenia jego uszkodzenia mechanicznego na etapie ekspertyzy wstępnej, administracji wydziałowej, szkoły doktorskiej lub Centrum Kadrowo-Płacowego jest zobowiązany do powiadomienia użytkownika EL (Załącznik nr 3 do regulaminu) o konieczności wystąpienia o duplikat blankietu EL na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 lub 2 (w przypadku nauczyciela) do regulaminu oraz wniesienia stosownej opłaty za wydanie duplikatu blankietu EL,

b) w przypadku braku możliwości stwierdzenia uszkodzenia blankietu EL na etapie wstępnej ekspertyzy administrator USOS przeprowadza procedurę reklamacyjną (dotyczy wyłącznie blankietów EL będących na gwarancji). Doktoranci kształcący się w szkołach doktorskich nie ponoszą kosztów wymiany EL.