Obowiązki pracownika dziekanatu oraz pracownika szkoły doktorskiej w zakresie EL

Obowiązki pracownika administracji wydziałowej oraz szkoły doktorskiej w zakresie EL

(§4 Regulaminu)

Pracownicy administracji wydziałowej oraz pracownicy szkoły doktorskiej są zobowiązani do:

 1. stosowania się do zaleceń instrukcji stanowiskowej dla aplikacji USOS w zakresie EL,
 2. przedłużania ważności EL (hologramy),
 3. unieważniania EL,
 4. utrzymywania danych w USOS zgodnie ze stanem faktycznym,
 5. kwitowania odbioru blankietów EL przekazanych przez administratorów USOS ,
 6. przekazywania administratorom USOS wypełnionych formularzy dotyczących wydania duplikatu EL,
 7. zgłaszania administratorom USOS problemów technicznych z przedłużeniem EL – opis stosownych procedur znajduje się w §9,
 8. wyjaśniania problemów związanych z EL zgłaszanych przez studentów i doktorantów (w tym sprawdzenie poprawności zdjęć, kompletności danych oraz dokonanych opłat) – opis stosownych procedur znajduje się w §8,
 9. zgłaszania szczególnych przypadków, które wymagają wyjaśnienia, administratorom USOS – opis stosownych procedur znajduje się w §8,
 10. unieważnienia EL zgodnie z przepisami w tym zakresie,
 11. deponowania EL w kartotekach (teczkach) użytkowników EL, którzy utracili status studenta/doktoranta, z zastrzeżeniem procedur opisanych w §12 – nie dotyczy sytuacji, w której użytkownik EL zrezygnował ze studiów przed rozpoczęciem studiów. W takim przypadku blankiet EL powinien zostać zwrócony do Sekcji ds. Systemów Toku Studiów UMCS.