O studiach

Studia podyplomowe „Menedżer XXI wieku” powstały w ramach współpracy między Wydziałem Filozofii i Socjologii UMCS,
a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu na podstawie Listu Intencyjnego, podpisanego w Lublinie w dniu 10.06.2020 roku pomiędzy Wydziałem Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie reprezentowanym przez dr. hab. Leszka Kopciucha, prof. UMCS, Dziekana Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS, a Europejskim Instytutem Psychologii Biznesu Sp.J. reprezentowanym przez Małgorzatę Fryszkiewicz i Cezarego Fryszkiewicza.

Studia przeznaczone są dla kadry menadżerskiej wyższego szczebla, członków rad nadzorczych i zarządów, prezesów firm, dyrektorów, kierowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą. Uczestnik studiów otrzymuje przygotowanie merytoryczne i praktyczne niezbędne do osiągnięcia sukcesu zawodowego w różnych branżach i w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, zna najnowsze koncepcje i metody zarządzania przedsiębiorstwem oraz innowacyjne techniki kierowania i motywowania pracowników. Studia kształtują szereg kompetencji pragmatycznych (interpersonalnych, społecznych, komunikacyjnych, informatycznych, medialnych) niezbędnych w skutecznym zarządzaniu organizacją, także w dobie kryzysu.

Absolwent kierunku, oprócz dyplomu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, otrzyma certyfikat  Europejskiego Instytutu Psychologii Biznesu poświadczający uzyskanie specjalistycznej wiedzy i praktycznych umiejętności menedżerskich w dobie XXI wieku.

Studia podyplomowe „Menedżer XXI wieku”:

 • dają słuchaczom kompletny pakiet wiedzy i praktycznych umiejętności biznesowych,
 • to 80% praktyki i 20% teorii podczas 320h nauki,
 • odbywają się w systemie niestacjonarnym: soboty i niedziele (max. 2 zjazdy w mc.),
 • kładą nacisk na najwyższą jakość kształcenia: wśród wykładowców są wieloletni praktycy biznesu, trenerzy, coachowie, mentorzy oraz naukowcy,
 • kierowane są do wąskiej grupy osób, nastawionych na rozwój i sukces: max. 16 uczestników.

Wydział Filozofii i Socjologii  UMCS jest jednostką badawczo-dydaktyczną, prowadzącą badania naukowe i kształcenie studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych w różnych dyscyplinach z obszaru nauk humanistycznych i społecznych, której celem jest między innymi:

 • prowadzenie badań w zakresie: modernizacji struktur życia społecznego w różnych jego wymiarach, skutków współczesnych przemian społeczno-ekonomicznych, diagnozy działań socjalnych, zdrowotnych, edukacyjnych, kondycji zdrowotnej i jakości życia,
 • prowadzenie badań w zakresie różnych aspektów wiedzy filozoficzno-etycznej, w tym również badań interdyscyplinarnych dotyczących procesów europeizacji, badań kognitywnych, zagadnień kreatywności oraz praktyk w zakresie szeroko pojętego doradztwa (w tym również coachingu),
 • zapewnienie studentom WFiS w ramach wolontariatu oraz praktyk studenckich przygotowania do wykonywania określonych zawodów i nabywania doświadczenia w realizacji obowiązków zawodowych w wybranych instytucjach publicznych, agencjach,
  w fundacjach i stowarzyszeniach, w instytucjach kultury oraz różnego rodzaju przedsiębiorstwach,
 • współpraca z różnymi instytucjami publicznymi, ośrodkami akademickimi w kraju  i za granicą, jak również zagranicznymi instytucjami wspierającymi rozwój nauki,
 • ustawiczne kształcenie studentów i pracowników w zakresie kompetencji społecznych i samorozwoju (w tym również z zakresu coachingu),
 • wspieranie różnych form praktycznych zastosowań wiedzy humanistycznej i społecznej w celu budowania narzędzi do rozwiązywania problemów aktualnego życia społecznego, w różnych jego wymiarach.

Europejski Instytut Psychologii Biznesu Sp.J. jest doświadczoną firmą na rynku szkoleniowo – doradczym w Polsce:

 • specjalizuje się w projektowaniu i realizacji szkoleń dla biznesu, działając od 2000 roku firma zdobyła zaufanie menadżerów
  i pracowników ponad 350 polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Liczba przeszkolonych osób przekroczyła ponad 45 000,
 • tematyka szkoleń skupia się głównie wokół umiejętności menadżerskich, rozwoju osobistego oraz zarządzania zasobami ludzkimi,
 • celem szkoleń menadżerskich jest doskonalenie praktycznych umiejętności zarządzania nowoczesnym przedsiębiorstwem
  w oparciu o doświadczenie i wiedzę trenerów praktyków,
 • szczególną wagę EIPB przywiązuje do społecznej odpowiedzialność biznesu i etyki zawodowej,
 • od października 2014r. Europejski Instytut Psychologii Biznesu posiada ZNAK JAKOŚCI MSUES, który przyznawany jest przedsiębiorstwom spełniającym najwyższe standardy w zakresie świadczenia usług szkoleniowych.