Rekrutacja

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia jest rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i złożenie kompletu dokumentów.

Wymagane dokumenty:

  • kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu, uzupełniony i podpisany;
  • odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia dyplomu ukończenia studiów uprawniających do podjęcia kształcenia na studiach podyplomowych. W przypadku ukończenia uczelni wyższej za granicą, kandydat składa oryginał dyplomu oraz tłumaczenie na język polski potwierdzone przez upoważnione instytucje, a także dokument potwierdzający nostryfikację dyplomu lub zaświadczenie o zwolnieniu z postępowania nostryfikacyjnego.

W przypadku większej liczby zakwalifikowanych zgłoszeń niż liczba miejsc, decyduje kolejność zgłoszeń. Limit miejsc: 16.

Strona kierunku w serwisie rekrutacyjnym UMCS: rejestracja.umcs.pl/Rekrutacja/kierunki/1692