HISTORIA KATEDRY

Zakład Gospodarki Światowej został powołany do życia w 1989 r. jako jednostka organizacyjna Instytutu Ekonomii Wydziału Ekonomicznego UMCS. Pierwszym kierownikiem Zakładu była prof. dr hab. Maria Ciepielewska (lata 1989-1992). W latach 1992-2019 funkcję tę sprawowała prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko, która uzyskała od Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair w dziedzinie ekonomii integracji europejskiej (1995), w związku z czym Zakład Gospodarki Światowej został przekształcony w Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. W 2009 r. Zakład zmienił nazwę na Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej. Od 1 października 2019 r. do 30 września 2020 r. kierownikiem Katedry był dr hab. Piotr Witkowski, prof. UMCS, a od 1 października 2020 r. funkcję tę pełni dr hab. Paweł Pasierbiak.

Pracownikami Katedry byli: prof. dr hab. Maria Ciepielewska, prof. dr hab. Bogumiła Mucha-Leszko, dr hab. Bartosz Jóźwik, dr Jarosław Kuśpit, dr Andrzej Maśko, dr Jerzy Laskowski, dr Mariusz Sagan, mgr Piotr Baliński, mgr Anna Dziołak, mgr Cezary Samczuk.

Stopnie i tytuły naukowe uzyskane w Katedrze

Profesor nauk ekonomicznych:

 • Bogumiła Mucha-Leszko 2009

Doktor habilitowany nauk ekonomicznych:

 • Tomasz Białowąs 2019,
 • Paweł Pasierbiak 2020

Doktor nauk ekonomicznych (promotor: prof. dr hab. B. Mucha-Leszko):

 • Katarzyna Twarowska-Mól 2021 (promotor pomocniczy: dr hab. T. Białowąs)
 • Joanna Zielińska 2017 (promotor pomocniczy: dr hab. T. Białowąs)
 • Monika Wojtas 2012
 • Aleksandra Gawlikowska-Fyk 2010
 • Tomasz Białowąs 2011
 • Oleksand Honchar 2008
 • Regina Demianiuk 2008
 • Paweł Pasierbiak 2008
 • Magdalena Kąkol 2007
 • Dorota Miłek 2004
 • Aleksandra Maciaszczyk 2003
 • Bartosz Jóźwik 2003
 • Aneta Jarosz 2002
 • Jarosław Kuśpit 1998

 

Najważniejsze publikacje

Seria wydawnicza „Biuletyn Europejski” (redaktor naukowy serii: B. Mucha-Leszko), wydawana w latach 1995-2010 (13 numerów), będąca rezultatem prac naukowo-badawczych pracowników i doktorantów Katedry oraz zapraszanych autorów zagranicznych – Giseli Hendrix (Uniwersytet Kent w Canterbury, Wielka Brytania) oraz Angelo Santagostino (Uniwersytet w Brescii, Włochy):

 1. Biuletyn Europejski 1995, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo UMCS 1996
 2. Biuletyn Europejski 1996, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo UMCS 1997
 3. Zagraniczna polityka ekonomiczna Unii Europejskiej, Biuletyn Europejski 1997, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo UMCS 1998, s. 259.
 4. Polityka społeczno-ekonomiczna Unii Europejskiej. Zakres, sektory, dziedziny, Biuletyn Europejski 1998, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo UMCS 1999.
 5. Protekcjonistyczne aspekty polityki handlowej Unii Europejskiej w dziedzinie artykułów rolno-spożywczych, Biuletyn Europejski 1999/2000, A. Jarosz-Angowska, Wydawnictwo UMCS 2003, s. 362.
 6. The Euro and Enlargement. A Single Currency for Reunified Europe, Biuletyn Europejski 2001, pod red. B. Muchy-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 181.
 7. Rola polityki regionalnej w procesie integracji europejskiej. Doświadczenia Irlandii, Biuletyn Europejski 2002, A. Maciaszczyk, Wyd. UMCS, Lublin 2004, s. 346.
 8. Systemy wspierania eksportu w Unii Europejskiej a międzynarodowa polityka handlowa, Biuletyn Europejski 2003, pod red. B. Muchy-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 121.
 9. Poland in the European Union – Experience of the First Years of Membership, Biuletyn Europejski 2004/2005, pod red. B. Muchy-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2006, s. 196.
 10. 50 lat Traktatów Rzymskich. Sukcesy i trudne realia integracji europejskiej, Biuletyn Europejski – wydanie specjalne, pod red. B. Muchy-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 196.
 11. Pomoc państwowa w polityce konkurencji w Unii Europejskiej, Biuletyn Europejski 2006/2007, M. Kąkol, Wyd. UMCS, Lublin 2007, s. 331.
 12. Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, Biuletyn Europejski 2008, P. Pasierbiak, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 347.
 13. Znaczenie polityki energetycznej w procesie integracji europejskiej, Biuletyn Europejski 2009/10, A. Gawlikowska-Fyk, Wyd. UMCS, Lublin 2011, s. 244.

 

Monografie naukowe

 • Socio-Economic Aspects of Poland’s Adjustment towards the European Union Standards, Maria Curie Sklodowska University Press, Lublin 1999, Language, Culture and Society. A library of Textbooks for Foreign Students, s. 210.
 • Polityka handlowa wobec krajów trzecich, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo Małopolskiego Instytutu Gospodarczego, Rzeszów 1999, s. 254.
 • Gospodarka światowa. Handel zagraniczny i marketing, pod red. B. Muchy-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2003, s. 361. Praca ta została zaprezentowana w dziale Recenzje i Omówienia kwartalnika „Sprawy międzynarodowe” nr 2 (LVI), kwiecień-czerwiec 2003, s. 180.
 • Współczesna gospodarka światowa. Główne centra gospodarcze, pod red. B. Muchy-Leszko, Wyd. UMCS, Lublin 2005, s. 360.
 • Pozycja Unii Europejskiej w handlu międzynarodowym. Dynamika i struktura obrotów, konkurencyjność, główni partnerzy, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 218.
 • Gospodarka i polityka makroekonomiczna strefy euro w latach 2008-2010. Skutki kryzysu i słabości zarządzania, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2011, s.262. Monografia naukowa była recenzowana w „Gospodarce Narodowej"10/2012 vol. 259, s. 127.
 • Pozycja gospodarcza Polski w Unii Europejskiej, pod red. B. Muchy-Leszko, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014, s. 303. Książka była recenzowana w czasopiśmie „Ekonomista” nr 2/2016, s. 282.

 

Najważniejsze projekty naukowo-dydaktyczne

Wykład (permament course) finansowany z grantu Komisji Europejskiej PL 93/048: Integracja europejska, jej implikacje zewnętrzne i perspektywy dla Polski (European economic integration, its external effects and Polish perspectives), 1993-1997.

Grant dydaktyczny Komisji Europejskiej Jean Monnet Chair in Economics of the European Integration PL 95/014 (prof. dr hab. B. Mucha-Leszko), zajęcia z integracji europejskiej realizowane przez pracowników Katedry w latach 1995-2002.

Grant badawczy Komisji Europejskiej PL 95/015 Socio-Economic Aspects of Poland’s Adjustment towards the European Union Standards (prof. dr hab. B. Mucha-Leszko). Wyniki badań pracowników Katedry zostały przedstawione w monografii o tym samym tytule.

Projekt dydaktyczny Komisji Europejskiej Tempus Jep 09169/95 (European Studies – Curricula Development), realizowany w latach 1996-1998. Główny koordynator Instytut Europejski w Łodzi. Koordynator lokalny prof. dr hab. B. Mucha-Leszko. Wymiana pracowników i studentów.

Projekt dydaktyczny Komisji Europejskiej Tempus Jep 13420/98 (European Studies Curricula - Political Modules) zakończony w roku 2001. Główny koordynator Instytut Europejski w Łodzi. Koordynator lokalny prof. dr hab. B. Mucha-Leszko. Wymiana pracowników i studentów.

Programy Tempus realizowano m. in we współpracy z: University of Kent (Canterbury), University of Hull, Unversity of Sussex (Brighton), University Collage Dublin, European University Institute (Florencja).

Eurall Project „The Euro and the enlargement. A single currency for a reunified Europe” – grant badawczy Komisji Europejskiej Agreement no. 2001 – 1619/001 – 001 CEN CENTRE. Koordynator główny: Uniwersytet w Bresci (Włochy), pozostali uczestnicy: Uniwersytet Marmara w Stambule (Turcja) i Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie (Zakład Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej). Koordynator lokalny projektu prof. dr hab. B. Mucha-Leszko. Wyniki badań zostały opublikowane w publikacji Europe: Reunification, Enlargement, Single Currency, A. Santagostino (ed.), Cooperativa Libraria Universitaria Bresciana, Brescia 2003.

Znaczący udział pracowników Katedry w zajęciach realizowanych w ramach 7. edycji studiów podyplomowych pt. "Mechanizmy funkcjonowania strefy euro" na Wydz. Ekonomicznym UMCS w latach 2009-2016. Studia były finansowane ze środków Narodowego Banku Polskiego i prowadzone we wszystkich województwach według jednolitego programu studiów przygotowanego przez NBP. Pracownicy Katedry przygotowywali także wnioski o granty i kierowali studiami w sześciu edycjach (prof. dr hab. B. Mucha-Leszko i dr Magdalena Kąkol).

Studia podyplomowe "Zarządzanie Funduszami Europejskimi" finansowane z grantu Komisji Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Europejski Fundusz Społeczny, nr projektu 1.45. "Kształcenie kadry zarządzającej instytucji pomocy i integracji społecznej" na Wydz. Ekonomicznym UMCS w roku ak. 2011/12. Kierownik studiów dr M. Kąkol.

Tempus ELISAA (E-Learning Innovation and Sustainable Albanian Agriculture) 530531-TEMPUS-1-2012-1-IT-TEMPUS-JPHES, finansowany z grantu Komisji Europejskiej. Główny koordynator: Universita degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy), koordynator lokalny dr hab. P. Pasierbiak. Okres realizacji: 2012-2015. Opracowanie programu szkoleń przeznaczonego dla przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego w Albanii i wykłady w formie e-learningu.

Uczestnictwo w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską Erasmus+ Jean Monnet program pt. "Building bridges with Europe and with the World” (2014-2017). Kierownik badań prof. A. Santagostino (Ankara Yildirim Beyazit Universitesi). W projekcie uczestniczyli: Istanbul Kemerburgaz University, Istanbul Marmara University, Izmir Dokuz Eylul University, Transilvania University of Brashov oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Wyniki badań zostały opublikowane w monografii naukowej pt. The Single European Market and Trade Policy, A. Santagostino (ed.), Cambridge Scholars Publishing, 2017.

Uczestnictwo w projekcie finansowanym przez Komisję Europejską “Heart of Anatolia European Centre of Excellence” (2017-2020), finansowanym ze środków Erasmus+ Jean Monnet program. Kierownik badań prof. A. Santagostino (Ankara Yildirim Beyazit Universitesi). W projekcie uczestniczyli:  Eskişehir Ozmangazi University, Izmir Dokuz Eylul University, Necmettin Erbakan University (Konya), Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Newcastle University, Global Policy Institute (London), Center for Free Enterprise - Florida Southern College in Lakeland oraz University of São Paulo. Wyniki badań zostały przedstawione w publikacji The Growth-Oriented Economic Policy of the EU, A. Santagostino, B.M Vural (eds), Cambridge Scholars Publishing, 2020.

 Uczestnictwo w projekcie EACEA: Establishing a Europe-Asia Research Network on Strategies for Promoting Europe-Asia Connectivity (SPEAC) w ramach programu Erasmus+, Jean Monnet Network (611044-EPP-1-2019-1-KR-EPPJMO-NETWORK). Projekt realizowany w latach 2019-2022. Głównym koordynatorem projektu był prof. Sung Hoon Park (Korea University), a w konsorcjum uczestniczyły jeszcze: Ruhr-Universität Bochum (Niemcy), Uppsala University (Szwecja), Nanyang Technological University (Singapur) oraz Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej. Z ramienia UMCS w projekcie wzięli udział: dr hab. Tomasz Białowąs (wykonawca), dr hab. Paweł Pasierbiak (koordynator lokalny oraz wykonawca) oraz dr Katarzyna Twarowska-Mól (Junior Research Fellow).