Mistrzowie

Prof. dr hab. Wiesław Ignacy Gruszecki 

Fizyk, nauczyciel akademicki, profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Biofizyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Absolwent Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii UMCS na kierunku fizyka (1979-1983). Stopień doktora uzyskał na UMCS w 1986 r., stopień doktora habilitowanego z biofizyki – na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1993 r., tytuł profesora – w 1999 r. W czasie swojej działalności naukowej odbywał długoterminowe staże zagraniczne w Kandzie, Szwajcarii, Niemczech i USA, oraz pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Biofizycznego. Członek Komitetu Biologii Molekularnej Komórki PAN, Polskiego Towarzystwa Biofizycznego i International Carotenoid Society. Działalność naukowa Prof. Gruszeckiego skupia się na zagadnieniach związanych z biofizycznym aspektem fotosyntezy, rolą karotenoidów w błonach biologicznych, aktywnością antybiotyków polienowych i szeroko pojętą spektroskopią molekularną. Jest laureatem programu TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP), oraz konkursów grantowych OPUS 10 i MAESTRO 8 Narodowego Centrum Nauki (NCN). Zespół prof. Gruszeckiego pobił światowy rekord rozdzielczości w mikroskopii w podczerwieni oraz odkrył nową metodę obrazowania molekularnego opartą na efekcie foto-termicznym. Prywatnie interesuje się operą, muzyką symfoniczną, oraz teatrem.

Prof. dr hab. Andrzej Kokowski

Profesor zwyczajny, kierownik Zakładu Archeologii Środkowo- i Wschodnioeuropejskiego Barbaricum. Członek Zespołu Okresu Przedrzymskiego i Rzymskiego Komitetu Nauk Pra-  i Protohistorycznych PAN; Członek Korespondent Deutschen Archäologischen Instituts; Członek KAFU (Kommission zur Erforschung von Sammlungen archäologischer Funde und Unterlagen aus dem nordöstlichen Mitteleuropa). Zdobywca licznych nagród                i odznaczeń, m.in. „Złotej łopaty” za badania nad Gotami, tytułu Odkrycie Roku National Geographic 2011 za odkrycie skarbów w Czermnie-Czerwieniu. Jego wykopaliska                  w Masłomęczu i Gródku koło Hrubieszowa zmieniły radykalnie dotychczasową wiedzę        o dziejach Gotów, a ich wyniki pozwoliły na zbudowanie marki regionalnej i stworzenie projektu „Wioska Gotów”. Prowadzi badania naukowe z problematyki okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów Europy Środkowej i Wschodniej.              W dorobku naukowym ma ponad 400 publikacji naukowych. 

 

Moderator dyskusji                             

Ewa Solska – doktor nauk humanistycznych w zakresie historii, adiunkt w Zakładzie Metodologii Historii UMCS. Członek Zarządu Głównego Towarzystwa Historiograficznego. Jej zainteresowania naukowe oscylują wokół: ogólnej metodologii nauk, metodologii historii, współczesnych teorii poznania historycznego, historii filozofii, filozofii nauki, antropologii kultury, historii historiografii, historii niekonwencjonalnych, współczesnych teorii literatury. Ponadto prowadzi badania z zakresu science and technology studies, humanistyki cyfrowej, badań nad uniwersytetem.