Eksperci

Foto OneHD 

Dr Agata Starosta jest biologiem ze specjalnością biochemia, adiunktem w Zakładzie Biologii Molekularnej i Kierownikiem Laboratorium Ekspresji Genów na Wydziale Biologii i Biotechnologii UMCS, które usytuowane jest w Centrum ECOTECH-COMPLEX. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół regulacji ekspresji genów na poziomie translacji oraz mechanizmów działania oraz oporności antybiotyków. Studia doktoranckie realizowała w Gene Center na Uniwersytecie Ludwika-Maxymilliana w Monachium.
W laboratorium dra Daniela Wilsona pracowała nad różnym aspektami translacji białek u bakterii. Jest stypendystką AXA Research Fellowship i Marie Skłodowska-Curie Fellowship w ramach programu Komisji Europejskiej Horyzont 2020. Jest laureatką programu First TEAM (Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej) oraz EMBO Installation Grant (Europejska Organizacja Biologii Molekularnej). Jest również tegoroczną laureatką (XIII-tej edycji) konkursu o stypendia dla wybitnych młodych naukowców Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest współautorką 30 publikacji, współpracowała z laureatem nagrody Nobla – Profesorem Thomasem Steitz’em.

 

  

dr hab. Hubert Łaszkiewicz (1961) - historyk Rosji i dawnej Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej. Studia w zakresie historii na KUL-u (1980-1985), doktorat w 1997, habilitacja w 2008 roku. Pracownik Instytutu Historii KUL w latach 1988-2018, dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych KUL w latach 2012-2016. Obecnie pracownik Studium Europy Wschodniej UW. Zajmuje się historią społeczną, religijną, gospodarczą i historią kultury. Opublikował m.in. H. M. Łaszkiewicz, Dziedzictwo czy towar? Szlachecki handel ziemią 
w powiecie chełmskim w II połowie XVII w., Lublin, Towarzystwo Naukowe KUL, 1998, H. Łaszkiewicz, правивше государство свое тихо и благополучно...Grigorij Karpowicz Kotoszychin  o władzy w Carstwie Moskiewskim pierwszych Romanowów, Lublin, Wydawnictwo Uniwersyteckie KUL, 2007.

 
  

Dr hab. inż. Joanna Pawłat, prof. PL, jest kierownikiem Zakładu Technologii Plazmowych i Energii Odnawialnej Politechniki Lubelskiej (PL). Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół możliwości zastosowania plazmy niskotemperaturowej, alternatywnych źródeł energii oraz inżynierii materiałowej. Przez 12 lat zajmowała się pracą naukową w ośrodkach badawczych w Japonii, m.in. Waseda University, Hi-Tech Centre of Chuo University, Toyohashi Institute of Technology i Saga University. W tym czasie była również stypendystką Monbusho oraz JSPS. Jest ambasadorką unijnej kampanii „Kobiety w dziedzinie badań i innowacji – Nauki ścisłe są dla dziewczyn!” (Science: it’s a girl thing) skierowanej do młodych kobiet, promującej wśród nich kierunki ścisłe i późniejszy wybór kariery naukowej po studiach. Jest członkinią Lubelskiego Oddziału Komisji Chemii Plazmy Niskotemperaturowej przy PAN oraz IEEE (Instytut Inżynierów Elektryków i Elektroników). Pani dr hab. Joanna Pawłat, prof. PL z zamiłowania jest poetką oraz malarką. Wydała 3. zbiory utworów poetyckich, wiersze jej autorstwa opublikowano m.in. w cyklu Zaułek poetów w „Gazecie Wyborczej”, zaś w „Gazecie Wyborczej” i „Przeglądzie Katolickim” ukazały się reportaże opisujące japońskie fenomeny kulturowe.

 
    

 

 

 

 

 

Dr Aneta Sławińska pracuje w Katedrze Technologii Surowców Pochodzenia Roślinnego i Gastronomii na Wydziale Nauk o Żywności
i Biotechnologii  Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Zainteresowania naukowe skupiają się głównie wokół zganień związanych
z grzybami, ich wartości żywieniowej oraz zawartości substancji aktywnych biologicznie syntetyzowanych w owocnikach gatunków leczniczych i jadalnych, wpływu procesów technologicznych i metod konserwacji na zmiany zawartości tych składników oraz możliwości wykorzystania owocników grzybów jako żywności funkcjonalnej. Zwieńczeniem prowadzonych badań naukowych była rozprawa doktorska pt. Zmiany zawartości witaminy D2 indukowanej promieniowaniem UVB w trakcie przetwarzania owocników wybranych gatunków Basidiomycetes. W roku 2014 uzyskała stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie naukowej technologia żywności i żywienia. Jest współautorką patentu dotyczącego sposobu izolacji grzybowego sterolu - ergosterolu
z biomasy grzybowej podstawczaków (grzybów wyższych). Badania będące podstawą patentu były prowadzone w Zakładzie Technologii Owoców, Warzyw i Grzybów Wydziału Nauk o Żywności i Biotechnologii Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. W ramach powyższego wynalazku możliwe jest pozyskiwanie witaminy D2 z pieczarki i boczniaka, co może okazać się przydatnym rozwiązaniem dla branży kosmetycznej i spożywczej.

 

  

 

Dr hab. med. Kamil Torres jest absolwentem Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Adiunkt w Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Kierownik Centrum Symulacji Medycznej UM w Lublinie. Prodziekan I Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologicznym UM w Lublinie. Członek zespołów eksperckich w zakresie symulacji i edukacji medycznej. Absolwent programu Harvard Medical School Program for Educators in Healthcare, Boston USA. Absolwent programu MBA Politechniki Lubelskiej oraz Urbana Champaign, University of Illinois oraz Programu Masters in Clinical Education w Edynburgu. Kierownik projektów edukacyjnych związanych z edukacją medyczną i symulacją. Specjalista chirurg.