KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS, Plac Litewski 3, 20-080 Lublin, pok. 202; 204

Kontakt

 Adresy e -mail pracowników Katedry oraz godziny dyżurów dostępne są w profilach osobowych

Opis

Katedra została utworzona z dniem 1 października 2019 roku. Jej powstanie było wynikiem zmian prawnych związanych z wejściem w życie dokumentu  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.Na jego mocy, bibliologia i informatologia, która dotychczas stanowiła odrębną dyscyplinę naukową w dziedzinie nauk humanistycznych, została włączona do „nauki o komunikacji społecznej i mediach” w dziedzinie nauk społecznych.

Zespół pracowników Katedry współtworzą osoby wywodzące się z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, który funkcjonował w strukturze Wydziału Humanistycznego UMCS w latach 2003-2019 oraz Zakładu Dziennikarstwa  znajdującego się w strukturze Wydziału Politologii do 30 września 2019 roku.

Profil badawczy Katedry koncentruje się wokół zagadnień z obszaru nauki o informacji, mediach, współczesnej bibliologii i edukacji medialnej.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE PRACOWNIKÓW: 

 - książka jako narzędzie komunikacji społecznej; architektura książki (design i typografia); edytorstwo tradycyjne i cyfrowe; technologie informacyjno - komunikacyjne w edukacji; heurystyka informacyjna;

- wizualizacja informacji, zachowania informacyjne użytkowników Internetu i mediów, folksonomia;  fotografia w przestrzeni sieciowej; WEB 2.0, WEB 3.0,  ontologie i semantyka Internetu, organizacja i zarządzanie informacją;

- współczesny rynek książki i mediów (marketing wydawniczy, promocja książki i czytania, zjawisko celebrytyzacji, produkt medialny); społeczny obieg środków masowego przekazu; kultura czytelnicza, medialna i informacyjna;  użytkownicy mediów i Internetu;  architektura informacji przekazów medialnych; literatura i kultura popularna; teoria kina gatunków; edukacja medialna i informacyjna; komunikacja międzykulturowa;

- czytanie i czytelnictwo w epoce cyfrowej; digitalizacja dóbr kultury; czasopisma literacko – artystyczne, narzędzia promocji książki i mediów;

- społeczeństwo informacji i wiedzy; biblioteka w procesie komunikacji społecznej; marketing i PR w działalności informacyjnej; procesy automatyzacji, komputeryzacji i cyfryzacji w  polskim i światowym bibliotekarstwie; kształcenie pracowników placówek informacyjnych;

- media w dobie globalizacji; media lokalne i regionalne; systemy medialne; promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym; etyka w dziennikarstwie, 

- mediolingwistyka (pragmatyka językowa w mediach: język nadawcy medialnego, odbiorcy medialnego, komunikatu medialnego); badania nad odbiorem przekazów medialnych, w tym nad komunikacyjnymi skutkami interakcji medialnych; praktyka edukacji medialnej

Katedra prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z bibliotekami, placówkami informacyjnymi i oświatowymi oraz stowarzyszeniami branżowymi z terenu Lublina i Lubelszczyzny, m.in.:

Wraz z partnerami Katedra jest współorganizatorem cyklicznych wydarzeń:

  • Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy (7 edycji)
  • Konferencje z cyklu "Razem czy osobno?" (wspólnie z Akademickim Kołem SBP -2 edycje)
  • Konferencje bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego (wspólnie z PBW im. KEN w Lublinie - 7 edycji)