KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ

Adres

ul. Głęboka 45
20-612 Lublin

Kontakt

Adresy e-mail pracowników Katedry oraz godziny dyżurów dostępne są w profilach osobowych

Opis

Katedra została utworzona z dniem 1 października 2019 roku. Jej powstanie było wynikiem zmian prawnych związanych z wejściem w życie dokumentu  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r. w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych.Na jego mocy, bibliologia i informatologia, która dotychczas stanowiła odrębną dyscyplinę naukową w dziedzinie nauk humanistycznych, została włączona do „nauki o komunikacji społecznej i mediach” w dziedzinie nauk społecznych.

Zespół pracowników Katedry współtworzą osoby wywodzące się z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, który funkcjonował w strukturze Wydziału Humanistycznego UMCS w latach 2003-2019 oraz Zakładu Dziennikarstwa  znajdującego się w strukturze Wydziału Politologii do 30 września 2019 roku.

Profil badawczy Katedry koncentruje się wokół zagadnień z obszaru nauki o informacji, mediach, współczesnej bibliologii oraz edukacji medialnej, informacyjnej i cyfrowej.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE PRACOWNIKÓW: 

 - książka jako narzędzie komunikacji społecznej; architektura książki (design i typografia); edytorstwo tradycyjne i cyfrowe; technologie informacyjno - komunikacyjne w edukacji; heurystyka informacyjna;

- wizualizacja informacji, zachowania informacyjne użytkowników Internetu i mediów, folksonomia;  fotografia w przestrzeni sieciowej; WEB 2.0, WEB 3.0,  ontologie i semantyka Internetu, organizacja i zarządzanie informacją;

- współczesny rynek książki i mediów (marketing wydawniczy, promocja książki i czytania, zjawisko celebrytyzacji, produkt medialny); społeczny obieg środków masowego przekazu; kultura czytelnicza, medialna i informacyjna; architektura informacji przekazów medialnych; literatura i kultura popularna; teoria kina gatunków;  komunikacja międzykulturowa;

- edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa, badania kompetencji  MIC użytkowników mediów i internetu

- czytanie i czytelnictwo w epoce cyfrowej; digitalizacja dóbr kultury; czasopisma literacko – artystyczne, narzędzia promocji książki i mediów;

- społeczeństwo informacji i wiedzy; biblioteka w procesie komunikacji społecznej; marketing i PR w działalności informacyjnej; procesy automatyzacji, komputeryzacji i cyfryzacji w  polskim i światowym bibliotekarstwie; kształcenie pracowników placówek informacyjnych;

- media w dobie globalizacji; media lokalne i regionalne; systemy medialne; promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym; etyka w dziennikarstwie, 

- mediolingwistyka (pragmatyka językowa w mediach: język nadawcy medialnego, odbiorcy medialnego, komunikatu medialnego); badania nad odbiorem przekazów medialnych, w tym nad komunikacyjnymi skutkami interakcji medialnych; praktyka edukacji medialnej

Katedra prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z bibliotekami, instytucjami informacyjnymi i oświatowymi, organizacjami pozarządowymi oraz stowarzyszeniami branżowymi z terenu Lublina i Lubelszczyzny.

Wraz z partnerami Katedra jest współorganizatorem cyklicznych wydarzeń:

 • Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy ( 8 edycji):
 1. Nowoczesna biblioteka – nowoczesny bibliotekarz (19 marca 2019)

  Sprawozdanie z Forum, "Wiadomości Uniwersyteckie" 2015, nr 3-4, s. 34-35.

 2. Nowoczesne formy pracy w bibliotece – możliwości placówek a potrzeby i oczekiwania użytkowników (8 października 2015)

  Sprawozdanie "Wiadomości Uniwersyteckie" 2015, nr 9, s. 40-41.

  Sprawozdanie: "Toruńskie Studia Bibliologiczne" 2016, nr 1, s. 277-285.

  A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lubelskie Fora Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy jako przestrzeń dyskusji nad wyzwaniami dla bibliotek w erze cyfrowej, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2016, nr 1 (16), s. 277-285;

 3. Czytelnik i czytelnictwo w dobie elektronicznej transmisji kultury pisma: stan obecny – wyzwania – perspektywy (21 kwietnia 2016)
 4. Biblioteki partnerem – partnerzy dla bibliotek. Modele. Strategie. Korzyści (2 marca 2017)
 5. Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w bibliotece. Użytkownicy – Zbiory – Usługi (22 marca 2018) Sprawozdanie: G. Piechota, „Folia Bibliologica” 2019, t. LX, s. 221-228;
 6. Infrastruktura bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki (28 marca 2019) Sprawozdanie: G. Piechota, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum”
 7. Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki (14 stycznia 2021)

  Sprawozdanie: „Wiadomości Uniwersyteckie UMCS” 2021, nr 2, s. 47-49.

 8. Edukacja medialna, informacyjna i cyfrowa(nie tylko) w bibliotece. Doświadczenia i wyzwania” (8 lutego 2022)

 • Konferencje z cyklu "Razem czy osobno?" (wspólnie z Akademickim Kołem SBP - (3 edycje)
 1. Razem czy osobno? Współpraca bibliotekarzy ze środowiskiem akademickim. Perspektywy i projekty (21 czerwca 2018) 

  Sprawozdanie: R. Malesa "„ 229-231.

 2. Razem! Nie osobno! Biblioteki naukowe i kształcenie bibliotekarzy w kontekście Ustawy 2.0,(27 czerwca 2019)
 3. Biblioteki i pandemia: szansa czy katastrofa? O sposobach działania w czasach niezwykłych (4 i 11 marca 2021 - dwie edycje)
 • Konferencje bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego (wspólnie z PBW im. KEN w Lublinie - 7 edycji -od 5 współpraca)
 1. Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki - zaproszenie do współpracy, (27 września 2018 r.) 

  Sprawozdanie: L. Kawka "Folia Bibliologica” 2018 t. LX, s. 233-237

 2. Biblioteka szkolna – centrum innowacji,( 26 września 2019 r.)
 3. Biblioteki pedagogiczne i szkolne w erze cyfrowej, (30 września 2021)
 • Współpraca międzynarodowa:

Department of Social Communication and Information Activities Narodowy Uniwersytet „Lwowska Politechnika” we Lwowie.

Współpraca służy poszerzeniu kontaktów w sferze naukowo–badawczej i dydaktycznej i zakłada prowadzenie wspólnych badań naukowych oraz wymianę doświadczeń pomiędzy pracownikami oraz studentami obydwu placówek. Główne kierunki współpracy  dotyczą w szczególności takich obszarów problemowych jak: organizacja i zarządzanie zasobami informacyjnymi w działalności naukowej, administracyjnej, społecznej i gospodarczej; badanie zawartości i recepcji mediów; ewolucji procesu, form i narzędzi komunikacji społecznej; wykorzystania technologii informacyjnych w komunikacji marketingowej i edukacji; zastosowania technologii mobilnych i social media w działalności placówek bibliotecznych i informacyjnych.