Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Grażyna Piechota

Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Dyżury i konsultacje w semestrze zimowym rok ak. 2022/2023 odbywać się będą stacjonarnie i na platformie MS Teams


Konsultacje:


Poniedziałek na platformie MS Teams, godz. 14.30-16.00


https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aOBeAVJr9a4VXYWCJ04X39z0GYMx2hjtlISq08qwzPKM1%40thread.tacv2/conversations?groupId=0ebe5928-33c8-4b72-8ef0-fa3876ba2d5d&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


Środa (stacjonarnie) 12.30 - 14.00 (pokój A.4.09)


 

Adres

Głęboka 45
20-612 Lublin

O sobie

2002 - praca magisterska pt. Analiza kodykologiczna traktatu Contra Pelagianos św. Augustyna, pod kierunkiem prof. dr hab. Józefa Szymańskiego

2003- stanowisko asystenta w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

2005 – sekretarz Komisja Historii Książki i Bibliotek przy Komitecie Nauk Historycznych PAN, od 2012 Zespołu Historii Książki i Bibliotek

2012 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie bibliologii i informatologii w oparciu o studium Książka narzędziem alfabetyzacji w Polsce XVI-XVIII wieku, pod kierunkiem prof. dr hab. Marii Judy.

2013 – stanowisko adiunkta w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa

X 2019 - pracownik Katedry Informatologii Bibliologii i Edukacji Medialnej w Instytucie Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach na Wydziale Politologii i Dziennikarstwa UMCS

Zainteresowania badawcze:

  • zagadnienia związane z książką jako narzędziem komunikacji, funkcjonowaniem w nowych mediach,
  • problematyka wydawnicza i księgarska okresu staropolskiego, jak również współczesne technologie stosowane w edytorstwie,
  • zagadnienia związane z książką szkolną jako narzędziem komunikacji społecznej w Polsce w okresie staropolskim, jej miejscem w systemie edukacji, jak również w ofercie wydawniczej w Polsce XVI-XVIII wieku,
  • zmiany w architekturze książki, jej rola w życiu społecznym oraz w kręgu użytkowników, 
  • marketing i nowe strategie promocji produktów wydawniczych,
  • nowe technologie informacyjne i komunikacyjne w działalności placówek informacyjnych,

Działalność naukowa

Publikacje (wybór):

Nowe czasy/nowe wyzwania – praca biblioteki szkolnej III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie w czasie pandemii, [w:] Przestrzeń komunikacyjna współczesnej biblioteki. Studia i szkice z teorii i praktyki. Red. nauk. Anita Has-Tokarz, Lublin, UMCS 2022, s. 135-150.

Książka w komunikacji społecznej w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin: UMCS 2021, (monografia)

Drukarze rad miejskich i gimnazjalni jako edytorzy książek szkolnych w okresie staropolskim, „Toruńskie Studia Bibliologiczne” R. 13, 2019, nr 1 (24), s. 199–218.

Infrastruktura bibliotek. Ewolucja przestrzeni bibliotecznej i jej wpływ na jakość usług i wizerunek placówki, VI Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy (Lublin, 28 marca 2019 r.) , "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum" nr 1 (28), 2019 , s. 167- 174.

Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne „Folia Bibliologica” Vol. 59, 2017, [druk 2018], s. 251-282.

Gamification as the Tool of Supporting Digitalization Processes and Protection of Cultural Heritage in Libraries, [w:] Матеріали 6-ї Міжнародної наукової конференції ІКС-2017,  18–20 травня, 2017, Україна, Славське, Львів, Видавництво Львівської політехніки 2017, s. 304-305.  

Publication advertising of school books in the Old Polish period, [w:] Around the Book the Library and Information: the present state-challenges-prospects. Studies and Essays. Edited by: Maria Juda, Anita Has- Tokarz, Renata Malesa, Lublin 2014,  s. 23-46.

Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego na tle ówczesnych badaczy nauki o książce, [w:] Jan Muszkowski – ludzie, epoka, książki. Tradycje  i kontynuacje. Red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ludorucki, Łódź-Warszawa 2014,  s. 88 – 100.

Rozwój reklamy i promocji książki edukacyjnej w katalogach księgarskich od XVIII wieku do współczesności, [w:] Książka, biblioteka, informacja, między podziałami a wspólnotą III. Pod red. J. Dzieniakowskiej i M. Olczak-Kardas, Kielce: Uniwersytet Jana Kochanowskiego 2012, s. 241-258.

Charakterystyka komunikatu obrazowego w fantastyce literackiej na przykładzie grafiki ilustracyjnej książek lubelskiego wydawnictwa "Fabryka Słów", [w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką. Pod red. M. Komza, E. Jabłońska-Stefanowicz, E. Repucho. Wrocław 2012, s. 105-124.

Rękopis Nr 2 Biblioteki Seminarium Duchownego Księży Marianów w Lublinie, „Folia Bibliologica” R.50, 2008 [druk 2010], s. 9-29.

Mikołaj z Kościana i jego księgozbiór, „Folia Bibliologica” R. 48/49, 2006/2007, s. 25-39.

Powstawanie zasobu księgozbioru starodrucznego Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, [w:] Hieronim Łopaciński, epoka, ludzie, region. Pod red. Z. Bielenia. Materiały z konferencji naukowej Lublin, 19-20 września 2006 r. Lublin 2006, s. 61-75.

Recenzje i sprawozdania:

V Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Biblioteka wielokulturowa – wielokulturowość w bibliotece. Użytkownicy – zbiory – usługi”, Lublin 22 marca 2018, "Folia Bibliologica", Vol 60, 2018, [2019] s. 221-228.

IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy na temat „Biblioteki partnerem – partnerzy dla bibliotek: modele – strategie – korzyści” (Lublin, 2 marca 2017 r.) „Folia Bibliologica” Vol. 59, 2017, [druk 2018], s. 315-322

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej "Biblioteka, książka, informacja i Internet 2014" (Lublin, 16-17 października 2014 roku). „Folia Bibliologica” R. 57, 2015, s.179-184.

Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Biblioteka, Książka, Informacja i Internet  2012” (Lublin, 9-10 października 2012 r.). „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2013, nr 1(10), s. 183-190.

 [rec.] Problemy edytorstwa, tekstologii i typografii// red. Agata Ptak, Katarzyna Baran, Lublin: KUL 2011. Rec. „Folia Bibliologica”  Vol. 53, 2013.

[rec.] Bibliografia pracowników Zakładu Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa//Alicja Matczuk. Lublin 2007. Rec.  „Folia Bibliologica” R. 52, 2010 [druk 2012], s. 169-172.

 [rec.] Lublin a książka. Materiały z konferencji naukowej Lublin-Pszczela Wola, 6-7 listopada 2002 r., pod red. Antoniego Krawczyka i Elżbiety Józefowicz-Wisińskiej, Lubelskie Towarzystwo Naukowe, Lublin 2004, ss.775. Rec. „Rocznik Lubelski” T.35, 2009, s. 254-262.

Konferencje(wybór):

VI Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „Biblioteka szkolna centrum innowacji”, PBW im. KEN, Lublin, 26.09.2019, (Narzędzia TIK w pracy biblioteki szkolnej – innowacyjne praktyki)

XVI Ogólnopolski Tydzień Bibliotek, #biblioteka,  Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. H. Łopacińskiego w Lublinie, 9 maja 2019 r., (Zastosowanie narzędzi TIK w pracy z użytkownikiem biblioteki)

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kulturowe oblicza technologii”, Kraków, 21-22 marca 2019 r. (Gify, remiksy, kolaże… - technologie cyfrowe  w „ożywianiu” dawnej książki),

Konferencja naukowa pt: "Razem czy osobno? Współpraca bibliotek ze środowiskiem akademickim. Formy – Narzędzia -  Praktyki", organizator: Akademickie Koło SBP W Lublinie, 21 czerwiec 2018, (Formy współpracy bibliotekoznawców z bibliotekami z perspektywy ośrodka akademickiego)

V konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego pt: "Kompleksowe wspomaganie oraz inne formy wspierania pracy szkoły/placówki – zaproszenie do współpracy", Lublin, 27 września 2018,(Kolekcje cyfrowe ze zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Lublinie jako element współpracy Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z placówką)

Konferencja naukowa pt: „Książka w mediach - Media w książce. Korespondencje i transpozycje” organizator: Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS; Lublin, 12-13 października 2017 r. (Inspirujące dla zbrodniarzy, pożyteczne dla śledczych… Dawne książki w amerykańskich serialach kryminalnych)

Konferencja naukowa: Lublin w kulturze – kultura w Lublinie. Dziedzictwo kulturowe miasta od średniowiecza do współczesności (Lublin, 25-26 maja 2017), (Książka szkolna w repertuarze wydawniczym drukarni lubelskich w okresie staropolskim)

IV Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy BIBLIOTEKI PARTNEREM – PARTNERZY DLA BIBLIOTEK MODELE – STRATEGIE –  KORZYŚCI (Lublin, 2 marca 2017),(Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa partnerem dla bibliotek – formy współpracy w zakresie nauki i dydaktyki)

Konferencja naukowa: Kultura książki w humanistyce współczesnej, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego (23-24 listopada 2016) (Polubić manuskrypty i starodruki - wirtualne życie dawnej książki w mediach społecznościowych)

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt: „Homo communicativus. Przestrzeń informacyjna współczesnej nauki”, organizator: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu (24-26 czerwca 2015), (Przejawy bibliofilstwa w sieci – książek poszukiwanie, kolekcjonowanie, badanie)

Konferencja Naukowa: Czwarta Ogólnopolska Konferencja Naukowa Książka, Biblioteka, Informacja – Między podziałami a wspólnotą, Kielce 7-8 kwietnia 2014 r., (Dziewiętnastowieczne katalogi wystaw artystycznych jako źródło bibliologiczne)

Konferencja Naukowa Na co dzień i od święta. Książka w życiu Polaków w XIX i XX wieku, Warszawa 27-28 marca 2014 r., (Katalog licytacji bibliofilskiej jako publikacja okazjonalna)

Ogólnopolska konferencja naukowa: Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku.  Lublin, 24-25 października 2013 r., (Bibliofilskie edycje literatury dla dzieci – między modą rynkową a kolekcjonerstwem)

XII Sympozjum Nauk Dających Poznać Źródła Historyczne w Kazimierzu Dolnym,pt. Znaki i symbole w przestrzeni publicznej od średniowiecza do czasów współczesnych,18-20 września 2013., (Bibliofilskie znaki własnościowe w książkach szkolnych epoki staropolskiej)

Konferencja naukowa: Jan Muszkowski: ludzie, epoka, książki. Polska bibliologia uniwersytecka w 60 lat od śmierci Profesora,Łódź, 13-15 maja 2013 r.,(Bibliofilstwo w ujęciu Jana Muszkowskiego na tle ówczesnych badaczy nauki o książce)

Trzecia międzynarodowa konferencja naukowa: Książka, biblioteka, informacja – między podziałami a wspólnotą, organizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa UJK w Kielcach, w dniach 23-24 kwietnia 2012 roku.,(Rozwój reklamy i promocji książki edukacyjnej w katalogach księgarskich od XVIII wieku do współczesność)  

Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Książka. Dokument. Informacja pt: W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką Wrocław  23–25 listopada 2011.,(Charakterystyka komunikatu obrazowego w  fantastyce literackiej na przykładzie  grafiki ilustracyjnej książek lubelskiego wydawnictwa Fabryka Słów)