Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr Renata Malesa

Stanowisko
adiunkt
Jednostki
ZAKŁAD INFORMATOLOGII
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

Konsultacje w semestrze zimowym, rok akademicki 2018/2019


Poniedziałek 12. 50 - 13.50


Środa : 11.15 - 13.00


Pok. 21 (Stara Humanistyka)

O sobie

STUDIA I PRACA

1991 -1996 -studia na kierunku Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowo -  Techniczna

1996 - Magisterium UMCS (Warsztat edytorski w wydaniach korespondencji staropolskiej - promotor dr Piotr Dymmel)

IX 2006 - doktorat UMCS (Funkcje biblioteki w procesie komunikacji społecznej - promotor prof. dr hab. Marian Filipiak).

od XI 1996 r. zatrudniona w Zakładzie Nauk Pomocniczych Historii i Bibliotekoznawstwa UMCS na stanowisku asystenta. Po przekształceniu zakładu w samodzielny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej pracownik Zakładu Bibliotekarstwa, Książki Współczesnej i innych Środków Przekazu.

Od X 2007 r. zatrudniona na stanowisku adiunkta

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE

 • problematyka współczesnego bibliotekarstwa ze szczególnym uwzględnieniem roli bibliotek na rynku usług informacyjnych, oraz ich funkcji w procesie komunikacji społecznej
 • kierunki rozwoju bibliotek publicznych w Polsce i na świecie
 • wpływ nowych technologii informacyjnych i komunikacyjnych na zmianę wizerunku bibliotekarza i użytkownika biblioteki
 • problemy opracowania zbiorów, zmiany w zakresie katalogów bibliotecznych

DODATKOWA DZIAŁALNOŚĆ

2002 -2009 - opiekun Studenkiego Koła Naukowego Bibliologów

2013 - przewodnicząca Wydziałowej Komisji ds. Współpracy z Pracodawcami


Działalność naukowa

WYBRANE PUBLIKACJE

Prace redakcyjne:

 • A. Has -Tokarz, R. Malesa (red.), Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka, Lublin 2011
 • Z. Osiński, R. Malesa (red.), Biblioteka, książka, informacja, Internet 2012, Lublin 2013
 • M. Juda, A. Has –Tokarz, R. Malesa (red.) Around books, libraries and information –current state – challenges – perspective, Lublin 2014
 • R. Malesa, A. Has -Tokarz (red.), Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku. Lublin 2014
 • Z. Osiński, R. Malesa, S. Kotuła(red.), Biblioteka, książka, informacja, Internet 2014, Lublin 2015

Artykuły:

 • Książka elektroniczna - szansa czy zagrożenie? W: Z książką przez wieki. Red nauk. A. Krawczyk. Lublin 2002, s. 367 -373. (Res Historica, z. 13)
 • Rec. pracy: Kołodziejska Jadwiga: Lokalność i uniwersalność bibliotek. Warszawa 2000. - Folia Bibliologica. -R. 52/53: 2004/2005, s. 94 -99.
 • Zawód bibliotekarza - między przeszłością a przyszłością. Folia Bibliollogica.  R. 48/49, 2006/2007, s. 75 -86.
 • Biblioteka w społeczeństwieinformacyjnym -stan badań. W: Tradycyjne i  nowoczesne bibliotekarstwo w oczach studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. materiały z I Ogólnopolskiej konferencji naukowej "Biblioteka: obiekt -idea. Wczoraj , dziś, jutro" i I Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych " Elektroniczne oblicza biblioteki" pod red. Jacka Ladoruckiego i Renaty Malesy. Kraków 2008, s. 67 -80.
 • Formy współpracy instytucji naukowej z bibliotekami lubelskimi. Na przykładzie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz Biblioteki Głównej UMCS. W: Współpraca bibliotek na szczeblu regionalnym, krajowym, międzynarodowym, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2011, s. 245 -252.
 • Polskie serwisy internetowe dla bibliotekarzy - próba charakterystyki. W: Biblioteki, książka, informacja i Internet 2010. Praca zbiorowa pod red. Z. Osińskiego, Lublin 2010, s. 155-168.
 • Działalność bibliotek publicznych wobec wyzwań społeczeństwa wiedzy i informacji. W: Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka, pod red. A. Has -Tokarz i R. Malesy, Lublin 2011, s. 13 -23. 
 • Działania biblioteki publicznej na rzecz aktywizacji kulturalnej regionu. W: Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie. Red. D. Kawałko, Zamość 2011, s. 23-29.
 • Contemporary library science and the problem of digital exclusion W: Around books, libraries and information –current state – challenges – perspective. Edited by Maria Juda, Anita Has –Tokarz, Renata Malesa. Lublin, 2014, s. 183-195.
 • Marketing partnerski w działalności biblioteki publicznej „Folia Bibliologica”, R. 55/ 56 (w druku)
 • Formy promocji biblioteki i czytelnictwa – wybrane przykłady (z działalności małych bibliotek gminnych) W: Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku. Red. A. Has –Tokarz, R. Malesa. Lublin 2014
 • Sprawozdanie z konferencji Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku „ Toruńskie Studia Bibliologiczne” R. 7, nr 1, 2014
 • Nowe formy promocji z uzytkownikiem biblioteki publicznej i uniwersyteckiej: podobieństwa i różnice. W:Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej: technologia informacyjna w służbie użytkownikowi. Red. S. Skórka, Kraków 2014, s. 45-58.
 • Nowe specjalizacje w programie kształcenia studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji  Naukowej UMCS (współpraca A. Has -Tokarz), W:Sfera kultury, sfera nauki: współczesny obraz biblioteki, Red. M. Wojciechowska, s. 217 -230.

   

 • Informacja edukacyjna w ofercie bibliotek pedagogicznych województwa lubelskiego. „Bibliotekarz Lubelski” R. 62, 2014 (druk 2015)

 • Lubelskie Fora Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy jako przestrzeń dyskusji nad wyzwaniami dla bibliotek w epoce cyfryzacji i nowych mediów (współpraca A. Has -Tokarz), .)  „Toruńskie Studia Bibliologiczne” 2016, nr 1, s. 277 -284.Rec.: Megabiblioteki. Wybrane tendencje w bibliotekarstwie publicznym, red. Dorota Pietrzkiewicz, Elżbieta Barbara Zybert, Warszawa 2015, ss . 179. „Folia Bibliologica” Vol. 58, 2016, s. 189 -195.

 • Lublin Virtual Library as an Example of Regional Cooperation W: Information, Communication, Society 2016,  (ICS-2016), Lviv 2016, s. 306 -308.

Udział w konferencjach  i sesjach naukowych:

 • Biblioteka Pedagogiczna jako media centre. Przemyśl 16 -18. 09. 2004 r. - referat pt. Stan obecny i perspektywy rozwoju informacji edukacyjnej w Polsce - rola bibliotek pedagogicznych.
 • Biblioteka mojego wieku - sesja naukowa zorganizowana przez Bibliotekę Pedagogiczną w Chełmie - 25. 05. - referat pt. Światowe standardy działania bibliotek szkolnych i pedagogicznych.
 • Biblioteki Publiczne Lubelszczyzny 1944- 2007: dzieje -funkcje -działalność. wrzesień 2007 - referat pt. Biblioteka publiczna - nowe zadania w społeczeństwie informacyjnym.
 • Elektroniczne oblicza biblioteki - Lublin 11. 04.  2008r. - referat pt. Biblioteka w społeczeństwie informacyjnym - stan badań.
 • IV Bałtycka Konferencja "Zarządzanie i Organizacja Biblioteką". W sieci bibliotek. Współpraca, integracja, nowoczesność, Gdańsk, 20 -21 .05. 2010 r. -referat pt. Formy współpracy instytucji naukowej z bibliotekami lubelskimi. Na przykładzie Instytutu Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS, Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego oraz Biblioteki Głównej UMCS.
 • Biblioteka, Książka, Informacja i Internet 2010. 18 -19. 11. 2010. Lublin –referat pt. Polskie serwisy internetowe dla bibliotekarzy -próba charakterystyki.
 • Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania w XXI wieku. Kraków, 16-17 .05. 2011r. -referat pt. Nowe formy komunikacji z użytkownikiem biblioteki publicznej i uniwersyteckiej – podobieństwa i różnice
 • Biblioteka skarbnicą wiedzy o regionie. Zamość, 19 maja 2011 r. – referat pt. Działania biblioteki publicznej na rzecz aktywizacji kulturalnej regionu
 • Biblioteka, Książka, Informacja i internet 2012, Lublin 9-10.10.2012r. -referat pt. Wizerunek i umiejętnośći współczesnego bibliotekarza
 • VI Bałtycka Konferencja „Zarządzanie i Organizacja Bibliotek" - Bibliotekarze i czytelnicy w dobie nowych technologii i rozwiązań organizacyjnych, Gdańsk, 17 -18 maja 2012 r. -referat : Anita Has – Tokarz, Renata Malesa: Nowe specjalizacje w programie kształcenia studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji  Naukowej UMCS
 • Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku; 24- 25 październik 2013 r. Lublin; referat -Formy promocji biblioteki i czytelnictwa – wybrane przykłady (z działalności małych bibliotek gminnych)
 • 2nd International academic conference «Information, Communication, Society 2013» (ICS-2013) 6-19 Maj, 2013 Lwów, Slavske, Ukraina - referat pt.: Digital Libraries in Poland – the present state and the development perspectives
 • 3rd International academic conference «Information, Communication, Society 2014» (ICS-2014) -21 -24 Maj, 2014 Lwów, Slavske, Ukraina - referat pt.:Institutional Repositories in Poland- the Present State and Prospects of Development
 • Biblioteka w czasie - czs w biliotece, Lublin 25-26 września 2014 r. - referat: Przestrzeń wirtualna biblioteki naukowej jako wyznacznik jakości jej działań
 • 5 th International academic conference «Information, Communication, Society 2016» (ICS-2016) -19 -21 Maj, 2016 Lwów, Slavske, Ukraina - referat pt.: Lublin Virtual Library as an Example of Regional Cooperation

 • I Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „nowoczesna biblioteka, nowoczesny bibliotekarz” – 19. 03. 2015 , referat: Marketing partnerski w działalności współczesnej biblioteki

 •  

  III Konferencja bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i szkolnych województwa lubelskiego „BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNE WSPOMAGAJĄ, WSPIERAJĄ…” – 17. 09. 2015, referat: „ Biblioteka pedagogiczna wobec wyzwań  edukacji i  informacji. Historia i współczesność”.

 •  

  II Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy „Nowoczesne formy pracy w bibliotece – możliwości placówek a potrzeby i oczekiwania użytkowników”. 8 .10. 2015 – prowadzenie panelu dyskusyjnego - Nowe (?) oczekiwania i potrzeby użytkowników współczesnych bibliotek – czy? i jak? placówki mogą im sprostać

 •  

  III Lubelskie Forum Bibliologów, Informatologów i Bibliotekarzy: "Czytelnik i czytelnictwo w dobie elektronicznej transmisji kultury pisma: stan obecny- wyzwania -perspektywy", Lublin 21. 04. 2016, referat: Komunikacja z czytelnikiem/użytkownikiem w bibliotece. E-formy – nowa jakość?

 •  

  Konferencja Naukowa Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego” Biblioteka w chmurze czy chmury nad biblioteką? 6-8. 06. 2017 - referat:  Usługi wirtualne bibliotek akademickich – a standardy ich działań

 •  

  22. XIV Krajowe Forum Informacji Naukowej i Technicznej „Innowacje, badania naukowe, technologie w europejskiej przestrzeni informacyjnej” 20-22 .09 2017, Zakopane- referat: Architektura informacji w ofercie kształcenia Instytutu informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie – od koncepcji do realizacji