Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anita Has-Tokarz

dr hab. Anita Has-Tokarz
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ
Funkcje
Kierownik Katedry
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Konsultacje stacjonarne w semestrze letnim rok ak. 2020/2021:


- środa: 11.30-13.00


Konsultacja online są realizowane za pośrednictwem platformy MS Teams oraz służbowej poczty elektronicznej.

O sobie

doktor habilitowany nauk humanistycznych, dyscyplina naukowa: bibliologia i informatologia

doktor nauk humanistycznych,  dyscyplina naukowa: literaturoznawstwa, specjalność: komunikacja kulturowa

PEŁNIONE FUNKCJE:

- Kierownik Katedry Informatologii, Bibliologii i Edukacji Medialnej (od 1 pażdziernika 2019 r.)

- Zastępca Dyrektora Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa w latach 2009-2017 

inne:

- członek Rady Naukowej Instytutu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach; członek Wydziałowego Zespołu ds Jakości Kształcenia (WH do 2018 r.); członek Wydziałowego Zespołu ds Pracodawców (WH do 2019 r.); koordynator Instytutu INiB ds Współpracy Miedzynarodowej (do 2017 r.); członek Zespołu ds Wizualizacji i Digitalizacji Informacji w IINiB UMCS (2017-2019); 

- członek Polskiej Sekcji International Board on Books Young People; członek Polskiego Towarzystwa Edukacji Medialnej; członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Turystyki Kulinarnej; członek Polskiego Towarzystwa Terapii przez Sztukę; wiceprzewodnicząca Rady Naukowo-Programowej WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie w kadencji 2020-2024,; członek Rady Programowej MBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie;

- członek Kapituły Konkursu "Książka Roku - Laur Pawła Konrada" przy WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie (od 2016 r.); przewodnicząca Kapituły Komisji Konkursowej im. Anny Platto przy WBP im. H. Łopacińskiego w Lublinie i ZG SBP Oddział w Lublinie.

ZAINTERESOWANIA BADAWCZE:

Badania w zakresie współczesnego rynku książki i mediów, mediatyzacji rynku wydawniczego, funkcjonowania książki w przestrzeni medialnej i kulturze cyfowejj oraz kultury czytelniczej, medialnej i informacyjnej młodego pokolenia. Szczegółowe problemy badawcze: dziecięca mediasfera kulinarna; recepcja mediów; dzieci i młodzież jako użytkownicy mediów i Internetu;  architektura przestrzeni informacyjnej dla użytkownika dziecięcego; komunikacja marketingowa na rynku książki, literatura i kultura popularna; teoria kina gatunków (horror); celebrytyzacja rynku książki i mediów; edukacja medialna i informacyjna młodego pokolenia; kompetencje medialne i informacyjne; edukacja i komunikacja kulturowa.

PROWADZONE PRZEDMIOTY:

Nauka o komunikowaniu; Książka w kulturze cyfrowej; Wspólczesny rynek książki; Wprowadzenie do medioznawstwa; Współczesny rynek mediów; Semiotyka książki i nowych mediów; Architektura informacji przekazów medialnych; 

Edukacja medialna i informacyjna; Dzieci i młodzież jako odbiorcy mediów i Internetu; Użytkownicy informacji; Zarządzanie w kulturze i mediach; Polityka kulturalna

Seminarium licencjackie/magisterskie; 


Działalność naukowa

MONOGRAFIE:

Horror w literaturze współczesnej i filmie, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2010, ss. 493 [dodruk 2010 ; wyd. 2 2011]

Książki kucharskie i (około)kulinarne dla dzieci i młodzieży w Polsce w latach 1945-1989. Teksty - funkcje - konteksty, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2016, ss. 392

MONOGRAFIE REDAGOWANE:

Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka, (red.) A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2011, ss. 188

Around the book, the library and information – current state – challenges – perspective. Studies and Esseys,  (red.) M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, ss. 303

Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, (red.) A. Has- Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, ss. 229

REDAKCJA NAUKOWA CZASOPISM:

członek redakcji oraz redaktor naukowy i statystyczny czaspisma naukowego "Folia Bibliologica" (2009 - 2019) zob.  http://journals.umcs.pl/fb/about

1. „Folia Bibliologica" R. 2009, [druk 2010], vol. LI, 157 ss.  ;  „Folia Bibliologica" R. 2010, [druk 2012], vol. LII, 199 ss. ; „Folia Bibliologica” R 2011/2012, [druk 2013], vol. LIII/LIV, 110 ss. ; „Folia Bibliologica” R.2013/2014 [druk 2014], vol. LV/LVI, 233 ss. ; „Folia Bibliologica” R. 2015 [druk 2015], vol. LVII, 186 ss. ; "Folia Bibliologica" R. 2016, vol LVIII,  212 ss. ;  "Folia Bibliologica" R. 2017, vol. LIX, 336 ss. ; "Folia Bibliologica" R. 2018, vol, LX, ss. 255

ZAGRANICZNE WYJAZDY STUDYJNE:

1. Uniwersytet w Windsor (Kanada), katedry: Communication Studies i English Languages and Cultures oraz Leddy Library, 2008

2. Uniwersytet w Lund i Pedagogiska Centrolen w Malmo (Szwecja) 2011

3. Uniwersytet w Malmo i Pedagogiska Inspiration w Malmo (Szwecja) 2012

 WYBRANE ARTYKUŁY  W CZASOPISMACH NAUKOWYCH I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH: 

Autorka blisko 100 artykułów naukowych, recenzji i sprawozdań publikowanych w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. Ponadto tekstów popularnonaukowych, wstepów, wprowadzeń i not redakcyjnych.

1. Groza i makabra w kinie - kilka refleksji o horrorze u schyłku XX wieku, "Studia Filmoznawcze" T. 21, (red.) Sławomir Bobowski, Wrocław 2000, s. 25-45

2. Światy apokaliptyczne... Wizualizacja obaw i niepokojów społecznych w filmie grozy, "Studia Filmoznawcze" T. 22, (red.) Sławomir Bobowski, Wrocław 2001, s. 121-139

3. Między kiczem a sztuką: możliwości wychowawcze kina grozy, [w:] Sztuka jako wyzwanie edukacyjne, (red.) Janusz Plisiecki, Lublin 2001, s. 129-159

4. Ekranizacje w kręgu współczesnej literatury popularnej, [w:] Z książką przez wieki, "Res Historica" T. XIII, (red.) Antoni Krawczyk, Lublin 2002, s. 337-357

5. Horror według Stephena Kinga i Grahama Mastertona. Studium o poetyce współczesnej powieści grozy, [w:] Literatura i kultura popularna, t. X,  (red.) Tadeusz Żabski,Wrocław 2002, s. 127-145

6. Motyw wampira w literaturze i filmie grozy, [w:] Wokół gotycyzmów: wyobraźnia - groza - okrucieństwo, (red.) G. Gazda, A. Izdebska i J. Płuciennik, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2002, s. 167-178

7. Medialne gry intertekstualne: formuła horroru między starymi a nowymi mediami, [w:] Stare i nowe media w procesie komunikacji społecznej, red. Janusz Plisiecki, Radom, Wyd. Wyższej Szkoły Handlowej, Radom 2003, s. 67-104

8. Krzywe zwierciadło sitcomu. Uwagi o tele-gatunku, "Studia Filmoznawcze" T. 24, (red.) Sł. Bobowski, Wrocław 2003, s. 159-176

9. Książka w środowisku studentów bibliotekoznawstwa UMCS, [w:] Lublin i książka, (red.) A. Krawczyk, Lublin 2004, s. 695-704

10. Horror w biblijnej perspektywie. Figura diabła w kinie satanicznym, "Studia Filmoznawcze" T. 25, (red.) Sł. Bobowski, Wrocław 2004, s. 211-224

11. Horror w kształceniu współczesnym - zagrożenie czy szansa edukacyjna, [w:] Relacje między kulturą wysoką i popularną w literaturze, języku i edukacji, (red.) B. Myrdzik i M. Karwatowska, Lublin 2005, s. 361-370

12. Horror architektoniczny: o fizycznym i semantycznym statusie przestrzeni w literaturze i filmie grozy, [w:] Literatura i wyobraźnia. Prace ofiarowane Profesorowi Tadeuszowi Żabskiemu w 70 rocznicę urodzin, (red.) J. Kolbuszewski, Wrocław 2006, s. 465-486

13. Czytelnictwo współczesnych nastolatków (opinie, obserwacje badania), [w:] Kultura popularna w szkole: pobłażliwe przyzwolenie czy autentyczny dialog?, (red.) B. Myrdzik i M. Latoch-Zielińska, Lublin 2006, s. 169-180

14. E-handel książką. Rynek księgarski w Polsce w dobie globalnej gospodarki internetowej, [w:] Oblicza InternetuInternet w przestrzeni komunikacyjnej XXI wieku, (red.) M. Sokołowski, Elbląg 2006, s. 125-134

15. Nieprofesjonalistów i znawców czytanie tekstów literatury/kultury. O demokratycznej i arystokratycznej postawie odbiorców wobec sztuki, [w:] Czytanie tekstów kultury. Metodologia. Badania. Metodyka, (red.) B. Myrdzik i I. Morawska, Lublin 2007, s. 205-218

16. Angielska literatura grozy z przełomu XVIII i XIX wieku oraz jej związki z myślą społeczną i koncepcjami naukowymi epoki oświecenia,[w:] Z książką przez życie, (red.) A. Krawczyk, Lublin 2008, s. 100-115

17. O przyjemności płynącej z grozy… czyli dlaczego młodzież czyta i ogląda horrory, [w:] Homo creator czy homo ludens. Nowe formy spędzania czasu wolnego, (red.) M. Sokołowski i W. Muszyński, Olsztyn 2008, s. 332-344

18. Czytają, nie czytają... O kulturze czytelniczej studentów w epoce mediów elektronicznych, [w:] "Czas ukoi nas?" Jakość życia i czas wolny we współczesnym społeczeństwie, (red.) Wojciech Muszyński, Olsztyn 2008, s. 260-271

19.. Między słowem a obrazem: afiliacje literatury i filmu (perspektywa komparatystyczna), „Folia Bibliologica” R XLVIII/XLIX 2006/2007 [druk 2008], s. 87-113

20. W.I.T.C.H.(mania) jako przykład globalnego produktu medialnego dla dzieci, [w:] Bestsellery. Literatura popularna. Odbiorcy. Empiryczne badania współczesnego czytelnictwa, (red.) A. Dymmel, Lublin 2009, s. 29-47

21. Dialog (między)kulturowy w działaniach nowoczesnej biblioteki dla dzieci i młodzieży (w świetle projektów europejskich), [w:]Oswajanie inności w edukacji polonistycznej, (red.) B. Myrdzik i E. Dunaj, Lublin 2010, s. 19-29

22. Kategoria "gatunku" i "formuły" w refleksji teoretyków literatury, filmu i mediów: korespondencje i transpozycje, "Folia Bibliologica" R. 2008 [druk 2010], vol. L, s. 135-152

23. Zabawa w kupowanie. Ikony mediów dla dzieci na przykładzie Barbie i Winx Club oraz innych współczesnych bohaterów dziecięcych, [w:] "Nowy wspaniały świat?" Moda, konsumpcja i rozrywka jako nowe style życia, (red.) W. Muszyński, Toruń 2009, s. 260-272

24. Kształcenie na potrzeby gminnych bibliotek publicznych w Instytucie Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej UMCS w Lublinie, [w:] Aktualizacja kształcenia akademickiego bibliotekarzy pracujących w małych bibliotekach gminnych, (red.) E. Chuchro, M. Ochmański i M. Zając, Warszawa 2010, s. 185-200

25. O pożytkach płynących z głośnego czytania dzieciom w epoce mass mediów (doświadczenia amerykańskie i polskie), [w:] Czytanie, czytelnictwo, czytelnik - jako zjawisko kultury i przedmiot badań, (red.) A. Żbikowska-Migoń i A. Łuszpak, Wrocław 2010, s. 105-117

26. O (inter)medialności współczesnej literatury dla młodzieży (na przykładzie cyklu "Zmierzch" Stephenie Meyer), [w:] Książka. Biblioteka. Informacja. Między podziałami a wspólnotą, cz. II, (red.) J. Dzieniakowska, I. Krasińska, M. Olczak-Kardas, Kielce 2011, s.139-149

27. Biblioteki publiczne wobec edukacji międzykulturowej, [w:] Kulturotwórcze i edukacyjne funkcje bibliotek publicznych. Teoria i praktyka, (red.) A. Has-Tokarz i R. Malesa, Lublin 2011, s. 23-38

28.  Problematyka książki dla dzieci i młodzieży oraz jej odbioru w obszarze współczesnej bibliologii: o potrzebie badań interdyscyplinarnych,[w:] Bibliologia i informatologia, (red.) D. Kuźmina, Warszawa 2011

29.  Biblioteczne spotkania kultur: edukacja międzykulturowa w bibliotece publicznej, [w:] Biblioteka w przestrzeni edukacyjnej. Funkcje i wyzwania XXI wieku, (red.) S. Skórka, współ. E. Piotrkowska, Kraków 2013, s. 233-248

30. Książeczki o kupie, cipkach, siusiakach… i inne – kontrowersje wokół serii dla dzieci i młodzieży „Bez tabu” oficyny wydawniczej Czarna Owca, [w:] Tabu – Trend – Transgresja, t. 2:  Skandal w tekstach kultury, (red.) M. Ursel, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska, Warszawa 2013, s. 393-406

31. Digital Libraries and Digital Book Collections for Children (Selected Examples in the World and in Europe), [w:] Information, Communication, Society 2013,  (ICS-2013), Lviv-Slavske, Ukraina 2013

32. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej – z perspektywy dziesięciu lat istnienia, „Forum Bibliotek Medycznych – Medical Library Forum”, Wydawca: Uniwersytet Medyczny w Łodzi, 2013 [druk 2014] R. 6, nr 2, s. 145-160 [współ. R. Malesa]

33. Nowe specjalizacje w programach kształcenia studentów informacji naukowej i bibliotekoznawstwa IBiIN UMCS w Lublinie, [w:] Sfera kultury – sfera nauki. Współczesny obraz biblioteki, (red.) Maja Wojciechowska, Oficyna Wydawnicza EM, Gdańsk 2014, s. 217-231 [współ. R. Malesa]

34. „Monster High” jako opowieść transmedialna – od książki do monsterhighmani, [w:] Literatura i Kultura Popularna, t. XIX, (red.) A. Gemra., Wrocław 2013 [druk 2014], s. 29-39

35. Fenomen Gwiezdnych wojen w perspektywie badań interdyscyplinarnych. Rec. Dawno temu w Galaktyce Popularnej, red. naukowa Albert Jawłowski, Seria: Popkultura i Media, Warszawa 2010, ss.237, [w:] Literatura i Kultura Popularna, t. XIX, (red.) A. Gemra,, Wrocław 2013 [druk 2014], s. 172-177

36. The Book for children and young people as an advertising and marketing product (as exemplified by the publishing policy of Egmont Publishers),[w:] Around the book, the library and information. Current state – challenges – perspective. Studies and Esseys, (red.) M. Juda, A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s. 61-74

37. Technologia hitu - bestsellery współczesnego rynku książki dla młodych czytelników, [w:] Literatura i kultura popularna. Badania i metody, (red.) A. Gemra i A. Mazurkiewicz., Wrocław 2014, s. 303-315

38. The book and new media technologies– interactive book applications for children, [w:]  Information, Communication, Society 2014,  (ICS-2014), Lviv-Slavske, Ukraina 2014

39. (S)konsumujmy małe Conieco.... Książki kucharskie dla dzieci i młodzieży (zarys problematyki), [w:] Homo legens czy homo consumens? Czytelnik i książka w XXI wieku, (red. ) A. Has-Tokarz, R. Malesa, Lublin 2014, s. 81-106

40. Biblioteki internetowe i kolekcje cyfrowe dla dzieci jako narzędzie edukacji informacyjnej (wybrane projekty światowe, europejskie i krajowe), [w:] Biblioteka. - Książka - Informacja - Internet 2014, (red.) Z. Osiński, R. Malesa, S.D. Kotuła, Lublin 2015, s. 189-204

 41. Ikona popkultury dzieciom - książki Madonny dla najmłodszych (między promocją literatury a autokreacją), [w:] Literatura i kultura popularna. Badania, analizy, interpretacje, (red.) Anna Gemra, Wrocław 2015, s. 87-98

42. Nie taka "Koralina" straszna... Postmodernistyczna baśń Neila Gaimana między literatura a filmem (fakty, opinie, komentarze), [w:] Maski Dziesiątej Muzy. Edukacyjne i lterackie refleksje wokół sztuki filmowej, (red.) U. Lewartowicz, Kraków 2015, s. 71-86

43.Zwierzę-zabójca jako motyw literacki i filmowy – rzecz o horrorze ekologicznym, [w:] Emancypacja zwierząt?, (red.) E. Łoch, A. Trześniowska, D. Piechota, Lublin 2015, s. 87-104

44. Na tropie detektywa Pozytywki – wokół serii Grzegorza Kasdepkego, [w:] Literatura kryminalna, (red.) A. Gemra, Kraków 2016, s. 353-369

45. Dziecięca kult(ura) gotowania. Rynek książek kucharskich dla dzieci i jego rola w kulinarnej emancypacji i socjalizacji kulturowej najmłodszych konsumentów, [w:] Literatura i kultura popularna. Między tradycją a nowatorstwem, (red.) A. Gemra, Wrocław 2016, s. 165-187

46. Polskie książki dla dzieci i młodzieży w międzynarodowym Katalogu książek BARFIE, „Bibliotheca Nostra” 2016, nr 3 (45), s. 10-23

47. Od zabawy w gotowanie do książeczek „dla małych kucharzy” – o proweniencji pierwszych książek kucharskich dla dzieci (prolegomena), [w]  O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej, (red.) A. Gemra i A. Mazurkiewicz, Łódź 2017, s. 181-195

48. Architektura informacji w ofercie kształcenia Instytutu Informacji NAukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS w Lublinie - od koncepcji do realizacji, "Folia Bibliologica" 2017, vol. LIX

49. Fantasy for Children and Young People in the Media Space, "Literatura i Kultura Popularna" T. XXII (red.) A. Gemra, Wrocław 2017

50. Książka kucharska jako zjawisko kulturowe i przedmiot badań, [w:] Polska i świat przez kuchnię. Studia o dzidzictwie kulinarnym, (red.) A. Kamler, D. Pietrzkiewicz, K. Seroka, Warszawa 2018, s. 237-253

51. Współczesna książka kucharska dla dzieci jako produkt medialny, „Folia Bibliologica” 2018, R/ 60, s. 59-79

52. Małym gospodyniom… - książki kucharskie i upowszechniające wiedzę kulinarną dla dziewcząt na ziemiach polskich w drugiej połowie XIX wieku, [w:] Przyjemność (z) czytania, (red.) A. Gemra, Wydawnictwo UWr., Wrocław 2019, s. 355 - 368

53. Creatively Playing Kitchen and Cooking – Reflections on Contemporary Cookbooks for Children (Selected Examples), „Filoteknos” 2020, vol. 10, s. 473-489

54. Przyjemność (z) konsumowania... Książki kucharskie jako element systemów rozrywki dla dzieci (konteksty kultury medialnej i konsumpcyjnej), „Literatura i Kultura Popularna”, T. XXV, Wrocław 2020, s. 127-147

55. Cookbooks for children in the USA in the second half of the 19th and 20th centuries – tendencies and development trends, "Folia Toruniesia" 2020, vol. 20. s. 91-117

56. Pornografia, bicie, wulgaryzmy… – przemoc i treści szkodliwe w mediach dla dzieci (skala oraz przejawy zjawiska), [w:] Współczesne media. Przemoc w mediach. t.1, (red.) I. Hofman, D. Kępa-Figura, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2020, s. 209-230

57. Postrzeganie architektury informacji przez studentów wybranych szkół wyższych w Polsce w świetle badań ankietowych, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia” 2020, t.18, s. 303-320

 

 Czynnie uczestniczyła w ponad 80 konferencjach naukowych, w tym zagranicznych oraz krajowych o zasięgu międzynarodowym i ogólnopolskim.