Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Granat

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


SEMESTR ZIMOWY 2022/2023


 


Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS


ul. Głęboka 45; p. A.5.34; 20-612 Lublin


e-mail: anna.granat@mail.umcs.pl


 


DYŻUR


wtorek: 9.40-11.10 (stacjonarnie)


dzień roboczy po uzgodnieniu e-mailowym (MsTeams):


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1SSFgM60OLZyYzJN28mmuQk1Ol2lkpVjjLu


TbDtUg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=96714ac8-af89-4b01-af05-e70c1325df50&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

O sobie

Zainteresowania badawcze:

1) mediolingwistyka (pragmatyka językowa w mediach: język nadawcy medialnego, odbiorcy medialnego, komunikatu medialnego);

2) badania nad odbiorem przekazów medialnych, w tym nad komunikacyjnymi skutkami interakcji medialnych;

3) praktyka edukacji medialnej;

4) wiarygodność mediów, dezinformacja (perswazja a  manipulacja i propaganda), detekcja fake newsów, kact checking

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9388-4831

 

WYKSZTAŁCENIE / STUDIA

2019   DOKTOR HABILITOWANY W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH, W DYSCYPLINIE NAUK O MEDIACH I KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM 

 

KURSY I SZKOLENIA

2019                Warsztaty Clarin-Pl

2017–2018      Akademicka Kadra Przyszłości, w tym:Szkolenie Learning-By-Doing, Szkolenie Prezi i Ms Power Point , Kurs Design Thinking

2017                Szkolenie Narzędzia Clarin-Pl W Praktyce Badacza

2017                V Cykl Warsztatów I Szkoleń Clarin-Pl

2008                Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą

2007                Kurs Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych z Zastosowaniem Prawa Zamówień Publicznych

2006                Kurs Net-Trainers 2

2004                Entc – European Net-Trainers Certificate


Działalność naukowa

 

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ (WSPÓŁREDAKCJA)

 

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2015, Recepcja mediów, t. 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 152.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2016, Recepcja mediów, t. 2: Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 135.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2017, Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 221 + płyta.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2018, Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej. Recepcja mediów, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 246.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2018, Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 242.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.), 2019, Recepcja mediów, t. 6: Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 333.

Anna Granat (red.), 2020,  Recepcja mediów, t. 7: Wnioski z badań - lata 2019-2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 174.

 

 

MONOGRAFIE AUTORSKIE

 

Anna Granat, 2014, Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej. Interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym, Lublin, ss. 322.

Anna Granat, 2018, Recepcja mediów, t. 4: Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej, seria Recepcja mediów pod red. B. Bonieckiej i A. Granat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 246 (materiały nieautorskie: s. 91–164).

Anna Granat, 2019, Recepcja mediów, t. 6: Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, seria Recepcja mediów pod red. B. Bonieckiej i A. Granat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 333.

 

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH I ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 

Anna Granat, 2003, Pojęcie interakcji językowej, „Językoznawstwo. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, seria I, zeszyt 3 (41), s. 137−143.

Anna Granat, 2004, Językowe odzwierciedlenie miejsca domu w hierarchii wartości młodego człowieka, „Język Polski w Gimnazjum”, R. V, nr 3, Kielce, s. 17−24.

Anna Granat, 2005, Analiza tekstu w praktyce (scenariusz lekcji koleżeńskiej), „Język Polski w Gimnazjum”, R. VI, nr 3, Kielce, s. 10−20.

Anna Granat, 2005, Uczniowska świadomość przełączania kodów, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 4: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. Józef Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 226−239.

Anna Granat, 2006, Semantyka rozumienia w ramach interakcji językowych, [w:] Славяиские языкн системно-описательный и социокультурный аспекты исследования, Материалы международной научно-методической конференции 17−18 ноября 2005 года, B двух частях, Часть 1, Доклады пленарного заседания, Издательство YO «БpГY им. A.C. Пушкиа», Брест, s. 3−7.

Anna Granat, 2006, Stereotyp rodziny w języku polskim, [w:] Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica, VII міжнародная навуковая канферэнцыя, Беларуска–руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія., Зборнік навуковых артыкулаў Выбавецтва УА,„ВДУ імя П.М. Машэрава”, Віцебск, s. 250−253.

Anna Granat, 2006, Problem skuteczności językowej w komunikacji społecznej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, tom XV, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, Poznań, s. 29–35.

Anna Granat, 2009, Wyraz ksiądz jako tabu językowe, „Język a Kultura”, A. Dąbrowska (red.), t. 21: Tabu w języku i kulturze, Wrocław, s. 295−305.

Anna Granat, 2010, Wpływ celu interakcyjnego na zmianę w podsystemie fonologicznym polszczyzny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF: Fhilologiae”, vol. 28, z. 1, Lublin, s. 73–77.

Anna Granat, 2012, Kryzys delimitacji w języku mediów, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.) Współczesne media: Kryzys w mediach, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 189−206.

Anna Granat, 2013, Intencja, błąd i skuteczność komunikacyjna w przekazie medialnym, „Annales UMCS: Fhilologiae”, vol. 31, Lublin, s. 125–146.

Anna Granat, 2013, Język mūneris językiem mediów, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: Kryzys w mediach, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ,Lublin., UZUP.

Anna Granat, 2015, Intencja skracania dystansu i jej skuteczność w mediach – mówienie o kimś „po nazwisku”, „Annales UMCS: Fhilologiae”, vol. 33, nr 1, Lublin, s. 19–33.

Anna Granat, Magdalena Jędrejek, 2015, „Świat realny za zasłoną mediów” – recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] B. Boniecka, A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 131–152.

Anna Granat, 2016, Język jako narzędzie publicyzacji mediów informacyjnych, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: Media informacyjne, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 35–60.

Anna Granat, 2016, Kreowanie przez media obrazu życia duchowego dziecięcych uczestników programu Mali giganci, [w:] M. Kapełuś, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska (red.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 2: Świat oczyma duszy, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 189–204.

Anna Granat, 2016, Odzwierciedlenie recepcji wolności dziennikarskiej w języku dzieci przedszkolnych, [w:] M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk (red.), Media a wartości. Wolność w mediach, Wydawnictwo: Polska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska, s. 154–162.

Anna Granat, 2016, Postulatywne wartości mediów, [w:] M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk (red.), Media a wartości. Człowiek w mediach, Wydawnictwo: Polska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska, s. 246–271.

Anna Granat, 2016, Recepcja intencji komunikacyjnej zawartej w warstwie fonologicznej przekazu medialnego, [w:] B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch (red.), Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 235–251.

Anna Granat, 2016, Stereotyp mediów w języku polskim a konceptualizacja ich prototypu w procesach recepcji i edukacji, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1, s. 111–125.

Anna Granat, 2016, The Communication Behaviour of a Child During an Artistic Performance in a TV Show, [w:] M. Chepil, A. Żukowska. O. Karpenko (red.), [w:] In the Sphere of Education and Artistic Work, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, s. 252–261.

Anna Granat, 2017, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość dzieci w wieku szkolnym,[w:] B. Boniecka, A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 75–111.

Anna Granat, 2017, Odzwierciedlenie recepcji gatunków dziennikarskich w zachowaniach językowych dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: Gatunki w mediach, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 387–408.

Anna Granat, 2017, Planowanie i realizacja przekazu medialnego w praktyce dydaktycznej, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1, s. 70–89.

Anna Granat, 2018, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku szkolnym – komunikat o wynikach badań, [w:] B. Boniecka, A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 71–74.

Anna Granat, 2018, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej – komunikat o wynikach badań, [w:] Barbara Boniecka, Anna Granat (red.), Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 229–232.

Anna Granat, 2018, Problem kompetencji medialnych uczniów w Polsce, [w:] B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch (red.), Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, ss. 225–239.

Anna Granat, 2018, Wpływ mediów a edukacja medialna. Zachowania komunikacyjne dziecka podczas jego występu artystycznego w programie telewizyjnym – analiza przypadku, [w:]Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik i Bartłomiej Secler (red.), Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania,Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej,Poznań, ss. 177–192.

Anna Granat, 2018, Wpływ mediów na prototypowe myślenie i językowe operowanie schematami przez dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 70–85.

Anna Granat, 2020, Power of the Media as Part of the Communication Effects of Media Reception, [w:] Матеріали 9-ої Міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2020", Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, p. 144–145; УДК 004:316.77:002(06), І-741

Anna Granat, 2020, Lecture on the UMCS Virtual Campus platform as an example of distance learning with added research value for media education, [w:] L. Pokrzycka (ed.), Innovative Teaching Methods: Practical Teaching In Higher Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 81–100.

Anna Granat, 2020, Publikowanie w sieci jako reakcja odbiorcy na przekaz masowy w interakcji medialnej, „Dziennikarstwo i Media”, nr 13, Wrocław 2020, s. 51–65.

Anna Granat, 2020, Wykorzystanie TIK na zajęciach „Badania nad odbiorem mediów w praktyce”, [w:] A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 7: Wnioski z badań – lata 2019–2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 111–174 (ISBN: 978-83-227-9458-6).

Anna Granat, 2021, The" Communicative Types" Of Female Recruiters Involved In Mlm, [w:] Матеріали 10-ої Міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2021", Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, p. 123–124; УДК (https://ics.skid-lp.info/ics_2021.pdf#page=124)

 

SPRAWOZDANIA

 

Anna Granat, 2004, Konferencja «Potoczność a zachowania językowe Polaków», „Język Polski”, LXXXIV 3, MAJ – CZERWIEC, s. 226−229.

Anna Granat, 2017, „Nowe media i wyzwania współczesności”, red. Marek Sokołowski, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1, s. 109–113 (recenzja opublikowana)

Anna Granat, 2017, Sprawozdanie z konferencji „Nauczanie praktyczne w naukach społecznych”, „Kognitywistyka i media w edukacji”, nr 1, s.138–141 (sprawozdanie opublikowane).

Anna Granat, Magdalena Trysińska, „Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network), „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2017, nr 2, s. 109–113 (recenzja opublikowana).

 

 • Odbyty staż w zagranicznym ośrodku naukowym i akademickim

 Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (biał. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна; ros. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина), 2004–2006 (praca na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Logopedii i Języka Stosowanego na Wydziale Humanistycznym i oddelegowanie na Białoruś na podstawie Umowy o współpracy akademickiej, gdzie wykonywałam obowiązki adiunkta z obciążeniem dydaktycznym 240 godzin rocznie).

 

 • Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych
 1.  Anna Granat, 2005, Semantyka rozumienia w ramach interakcji językowych, Międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna: Białoruś, Brześć.
 2. Anna Granat,2011, Kryzys delimitacji w języku mediów,„Współczesne media: kryzys w mediach, Lublin.
 3. Anna Granat, 2012, Język mūneris językiem mediów,„Współczesne media: język mediów”, Lublin.
 4. Anna Granat,2015, Intencja komunikacyjna zawarta w warstwie fonologicznej przekazu medialnego – Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”, Kraków.
 5. Anna Granat, Magdalena Jędrejek, 2015, „Świat realny za zasłoną mediów” – recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym –Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Recepcja mediów 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym”, Lublin.
 6. Anna Granat,2015, Wpływ mediów na prototypowe myślenie i językowe operowanie schematami przez dzieci w wieku przedszkolnym – Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna „Medialne kody
  w wyobraźni i języku dziecka”, Katowice.
 7. Anna Granat, 2015, Kreowanie obrazu życia duchowego dziecięcych uczestników programu „MALI GIGANCI” – Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata.antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej”, Warszawa.
 8. Anna Granat, 2016, Koмунiкamuвнa повeбiнкa біmеѝ пiб чac їхніх вucmупів у прoгрaмaх mелебaчення – Międzynarodowa konferencja naukowa „Вихoвaння у кoнтексті цивілізаційних процесів: вітчизняний і іарубіжний дocвід”, м. Dрoгoбuч.
 9. Anna Granat, 2016, Odzwierciedlenie recepcji gatunków dziennikarskich w zachowaniach językowych dzieci w wieku przedszkolnym – „Współczesne media 8: Gatunki w mediach”, Lublin.
 10. Anna Granat, 2016, Odzwierciedlenie recepcji wolności dziennikarskiej w języku dzieci przedszkolnych – „Media a wartości”. Część VI. Wolność w mediach”, Biała Podlaska.
 11. Anna Granat,2016, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne dzieci w wieku szkolnym? – Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Recepcja mediów 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym”, Lublin.
 12. Anna Granat, 2017, Wpływ recepcji przekazów medialnych na komunikowanie się Europejczyków, „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej W obliczu nowych wyzwań”, Słubice.
 13. Anna Granat, 2017, Problem kompetencji medialnych uczniów, „II Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”, Kraków.
 14. Anna Granat, 2017, Planowanie i realizacja przekazu medialnego w praktyce dydaktycznej,„Nauczanie praktyczne w naukach społecznych – edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne”, Lublin.
 15. Anna Granat, 2017, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku szkolnym, „Recepcja mediów 2:Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym”, Lublin.
 16. Anna Granat, 2017, Świadomość studentów kierunków medialnych z UMCS dotycząca braku wiarygodności mediów i płynących stąd zagrożeń, XI Międzynarodowa konferencja naukowa etyki mediów: Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów Trust in the media”, Kraków.
 17. Anna Granat, 2018, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, „Recepcja mediów 4: Recepcja mediów przez osoby dorosłe”, Lublin.
 18. Anna Granat, 2018, Problemy i lingwistyczne metody badań nad recepcją przekazów medialnych,„Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami”, Lublin.
 19. Anna Granat, 2018, Badania nad odbiorem mediów w praktyce, „Innowacyjne metody dydaktyczne. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych”, Lublin.
 20. Anna Granat, 2018, Prawda w środkach masowego przekazu według najmłodszych odbiorców mediów,XII Konferencja naukowa etyki mediów: „Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach. Truthful media – honesty and truth in the media”,Kraków.
 21. Anna Granat, 2018, Lingwistyczne zachowania przedszkolaków jako efekty recepcji przekazów medialnych a edukacyjne założenia programowe, „Media masowe w treściach i formach edukacji medialnej”,Koszalin.
 22. Anna Granat, 2019 (28–29 marca), Cyfryzacyjne błędy językowe jako skutki recepcji mediów, III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach”, Kraków.
 23. Anna Granat, 2019 (9–10 maja), Przemoc językowa jako zachowanie towarzyszące graczom (gry cyfrowe), „Współczesne Media 11. Przemoc w mediach”. Lublin.
 24. Anna Granat, 2019 (20-21 maja) Podmiotowość czy przedmiotowość odbiorcy indywidualnego w interakcji medialnej?, XIV Konferencja naukowa etyki mediów: „Godność osoby w mediach – media godne osoby. The dignity of a person in the media – media worthy of a person”,Kraków.
 25. Anna Granat, 2019 (20–22 listopada), Publikowanie w sieci jako reakcja odbiorcy na przekaz masowy w interakcji medialnej, Konferencja naukowaPublikowanie po przełomie cyfrowym”,Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wrocław.
 26. Anna Granat, 2020 (21–23 may), Power of the Media as Part of the Communication Effects of Media Reception, Information, Communication, Society 2020 International Academic Conference ICS-2020, Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv.
 27. Anna Granat, 2020 (20–21 czerwca), Rekonstrukcja stereotypu rodziny w języku polskim schyłku czasów dominacji „komunikacji analogowej” i początku czasów komunikacji człowieka ze sztuczną inteligencją, Ośrodek Badawczy Facta Ficta: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo, online.
 28. Anna Granat, 2020 (18 września), Komunikowanie o pracy MLM dla kobiet na Facebooku, Tygiel: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…” (byłam także członkiem Komitetu Naukowego Konferencji), Lublin – online.
 29. Anna Granat, 2020 (18 grudnia), Ludzkie aspekty konwersacji człowieka z maszyną, XV Konferencja naukowa Etyki Mediów: „Ludzie mediów – media to ludzie (People in media – people as media”,Kraków – online
 30. Anna Granat, 2021 (18–19 marca), Akty mowy o funkcji zabezpieczającej nadawcę jako pandemiczne absurdy komunikacyjne, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii”, Kraków – online.

 

 • Aktywny udział w międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych

 

 1. Recepcja mediów 1:Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, 2015, Lublin, prowadząca sesję tematyczną.
 2. (Nie)obecność kobiet w przestrzeni publicznej, 2015, Lublin, prowadząca sesję tematyczną „Kobieta w społeczeństwie”.
 3. Recepcja mediów 2: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym”, 2016, Lublin, prowadząca sesję tematyczną.
 4. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych – edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne, 2017, Lublin, prowadząca sesję tematyczną.
 5. Recepcja mediów 3: Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym, 2017, Lublin, prowadząca sesję tematyczną.
 6. Recepcja mediów 3: Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym, 2017, Lublin, prowadząca sesję tematyczną.
 7. Recepcja mediów 4: Recepcja mediów przez osoby dorosłe, 2018, Lublin, prowadząca sesję tematyczną.

 

 • Udział w komitetach organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych

 

 1. Recepcja mediów 1:Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, 2015, Lublin, współprzewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 2. Recepcja mediów 2: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym”, 2016, Lublin, współprzewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 3. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych – edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne, 2017, Lublin, sekretarz komitetu organizacyjnego
 4. Recepcja mediów 3:Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym, 2017, Lublin, współprzewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 5. Recepcja mediów 3:Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym, 2017, Lublin, współprzewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 6. Recepcja mediów 4:Recepcja mediów przez osoby dorosłe, 2018, Lublin, współprzewodnicząca komitetu organizacyjnego.
 7. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych – innowacyjne metody dydaktyczne, 2018, Lublin, członkini rady naukowej.

Wypowiedź ekspercka:

Anna Granat (2019), Udzieliłam odpowiedzi na pytania, [w:] The Ten Big Questions about ICT in Education, Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, Akademia NASK