Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Anna Granat

Stanowisko
adiunkt ze stopniem naukowym dr hab.
Jednostki
KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

ROK AKADEMICKI 2022/2023


 


Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS


ul. Głęboka 45; p. A.5.34; 20-612 Lublin


e-mail: anna.granat@mail.umcs.pl


 


 


DYŻUR


wtorek: 13.00-14.30 (stacjonarnie)


dzień roboczy po uzgodnieniu e-mailowym (MsTeams):


https://teams.microsoft.com/l/channel/19%3a1SSFgM60OLZyYzJN28mmuQk1Ol2lkpVjjLu


TbDtUg1%40thread.tacv2/Og%25C3%25B3lny?groupId=96714ac8-af89-4b01-af05-e70c1325df50&tenantId=80dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b


 

O sobie

Zainteresowania badawcze:

1) mediolingwistyka (pragmatyka językowa w mediach: język nadawcy medialnego, odbiorcy medialnego, komunikatu medialnego);

2) badania nad odbiorem przekazów medialnych, w tym nad komunikacyjnymi skutkami interakcji medialnych;

3) praktyka edukacji medialnej;

4) wiarygodność mediów, dezinformacja (perswazja a  manipulacja i propaganda), detekcja fake newsów, fact checking

 

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9388-4831

 

WYKSZTAŁCENIE / STUDIA

2019   DOKTOR HABILITOWANY W DZIEDZINIE NAUK SPOŁECZNYCH, W DYSCYPLINIE NAUK O MEDIACH I KOMUNIKOWANIU SPOŁECZNYM 

 

KURSY I SZKOLENIA

2019                Warsztaty Clarin-Pl

2017–2018      Akademicka Kadra Przyszłości, w tym:Szkolenie Learning-By-Doing, Szkolenie Prezi i Ms Power Point , Kurs Design Thinking

2017                Szkolenie Narzędzia Clarin-Pl W Praktyce Badacza

2017                V Cykl Warsztatów I Szkoleń Clarin-Pl

2008                Kurs Kwalifikacyjny Organizacja i Zarządzanie Oświatą

2007                Kurs Pozyskiwanie Funduszy Strukturalnych z Zastosowaniem Prawa Zamówień Publicznych

2006                Kurs Net-Trainers 2

2004                Entc – European Net-Trainers Certificate


Działalność naukowa

 

KSIĄŻKI POD REDAKCJĄ (WSPÓŁREDAKCJA)

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2015, Recepcja mediów, t. 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 152.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2016, Recepcja mediów, t. 2: Wpływ sytuacji medialnych na komunikowanie się dzieci w wieku przedszkolnym. Wypisy, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 135.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2017, Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 221 + płyta.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2018, Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej. Recepcja mediów, t. 4, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 246.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.),2018, Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 242.

Barbara Boniecka, Anna Granat (red.), 2019, Recepcja mediów, t. 6: Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 333.

Anna Granat (red.), 2020,  Recepcja mediów, t. 7: Wnioski z badań - lata 2019-2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, ss. 174.

Anna Granat (red.), 2022, Recepcja mediów, t. 8: Wnioski z badań – lata 2020–2021, Lublin 2022, ss. 293.

 

MONOGRAFIE AUTORSKIE

 Anna Granat, 2014, Podstawy interakcyjności w komunikacji językowej. Interakcje językowe z udziałem dzieci w wieku przedprzedszkolnym, Lublin, ss. 322.

Anna Granat, 2018, Recepcja mediów, t. 4: Rola badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej, seria Recepcja mediów pod red. B. Bonieckiej i A. Granat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 246 (materiały nieautorskie: s. 91–164).

Anna Granat, 2019, Recepcja mediów, t. 6: Badania nad odbiorem przekazów masowych w praktyce edukacji medialnej, seria Recepcja mediów pod red. B. Bonieckiej i A. Granat, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, ss. 333.

 

ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH ZBIOROWYCH I ARTYKUŁY W CZASOPISMACH

 

 2003, Pojęcie interakcji językowej, „Językoznawstwo. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”, seria I, zeszyt 3 (41), s. 137−143.

2004, Językowe odzwierciedlenie miejsca domu w hierarchii wartości młodego człowieka, „Język Polski w Gimnazjum”, R. V, nr 3, Kielce, s. 17−24.

2005, Analiza tekstu w praktyce (scenariusz lekcji koleżeńskiej), „Język Polski w Gimnazjum”, R. VI, nr 3, Kielce, s. 10−20.

2005, Uczniowska świadomość przełączania kodów, „Studia Pragmalingwistyczne”, nr 4: Komunikacja i tekst w perspektywie rozwojowej i dydaktycznej, red. Józef Porayski-Pomsta, Warszawa, s. 226−239.

 2006, Semantyka rozumienia w ramach interakcji językowych, [w:] Славяиские языкн системно-описательный и социокультурный аспекты исследования, Материалы международной научно-методической конференции 17−18 ноября 2005 года, B двух частях, Часть 1, Доклады пленарного заседания, Издательство YO «БpГY им. A.C. Пушкиа», Брест, s. 3−7.

2006, Stereotyp rodziny w języku polskim, [w:] Acta Albaruthenica, Rossica, Polonica, VII міжнародная навуковая канферэнцыя, Беларуска–руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія., Зборнік навуковых артыкулаў Выбавецтва УА,„ВДУ імя П.М. Машэрава”, Віцебск, s. 250−253.

Problem skuteczności językowej w komunikacji społecznej, „Poznańskie Spotkania Językoznawcze”, tom XV, red. Zdzisława Krążyńska, Zygmunt Zagórski, Poznań, s. 29–35.

2009, Wyraz ksiądz jako tabu językowe, „Język a Kultura”, A. Dąbrowska (red.), t. 21: Tabu w języku i kulturze, Wrocław, s. 295−305.

2010, Wpływ celu interakcyjnego na zmianę w podsystemie fonologicznym polszczyzny, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio FF: Fhilologiae”, vol. 28, z. 1, Lublin, s. 73–77.

 2012, Kryzys delimitacji w języku mediów, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.) Współczesne media: Kryzys w mediach, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 189−206.

2013, Intencja, błąd i skuteczność komunikacyjna w przekazie medialnym, „Annales UMCS: Fhilologiae”, vol. 31, Lublin, s. 125–146.

2013, Język mūneris językiem mediów, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: Kryzys w mediach, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej ,Lublin., UZUP.

2015, Intencja skracania dystansu i jej skuteczność w mediach – mówienie o kimś „po nazwisku”, „Annales UMCS: Fhilologiae”, vol. 33, nr 1, Lublin, s. 19–33.

Anna Granat, Magdalena Jędrejek, 2015, „Świat realny za zasłoną mediów” – recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] B. Boniecka, A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 131–152.

2016, Język jako narzędzie publicyzacji mediów informacyjnych, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: Media informacyjne, t. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 35–60.

2016, Kreowanie przez media obrazu życia duchowego dziecięcych uczestników programu Mali giganci, [w:] M. Kapełuś, E. Masłowska, D. Pazio-Wlazłowska (red.), Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej, t. 2: Świat oczyma duszy, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk & Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 189–204.

2016, Odzwierciedlenie recepcji wolności dziennikarskiej w języku dzieci przedszkolnych, [w:] M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk (red.), Media a wartości. Wolność w mediach, Wydawnictwo: Polska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska, s. 154–162.

2016, Postulatywne wartości mediów, [w:] M. Gabryś-Sławińska, K. Pilipiuk (red.), Media a wartości. Człowiek w mediach, Wydawnictwo: Polska Fundacja Wspierania Talentów, Biała Podlaska, s. 246–271.

2016, Recepcja intencji komunikacyjnej zawartej w warstwie fonologicznej przekazu medialnego, [w:] B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch (red.), Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, s. 235–251.

2016, Stereotyp mediów w języku polskim a konceptualizacja ich prototypu w procesach recepcji i edukacji, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1, s. 111–125.

2016, The Communication Behaviour of a Child During an Artistic Performance in a TV Show, [w:] M. Chepil, A. Żukowska. O. Karpenko (red.), [w:] In the Sphere of Education and Artistic Work, Drohobych Ivan Franko State Pedagogical University, Drohobych, s. 252–261.

2017, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość dzieci w wieku szkolnym,[w:] B. Boniecka, A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 75–111.

2017, Odzwierciedlenie recepcji gatunków dziennikarskich w zachowaniach językowych dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] I. Hofman, D. Kępa-Figura (red.), Współczesne media: Gatunki w mediach, t. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 387–408.

2017, Planowanie i realizacja przekazu medialnego w praktyce dydaktycznej, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1, s. 70–89.

2018, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku szkolnym – komunikat o wynikach badań, [w:] B. Boniecka, A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 71–74.

2018, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej – komunikat o wynikach badań, [w:] Barbara Boniecka, Anna Granat (red.), Recepcja mediów, t. 5: Recepcja mediów przez młodzież i osoby dorosłe, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 229–232.

2018, Problem kompetencji medialnych uczniów w Polsce, [w:] B. Skowronek, E. Horyń, A. Walecka-Rynduch (red.), Język a Media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach, Wydawnictwo Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej, Kraków, ss. 225–239.

2018, Wpływ mediów a edukacja medialna. Zachowania komunikacyjne dziecka podczas jego występu artystycznego w programie telewizyjnym – analiza przypadku, [w:]Agnieszka Stępińska, Ewa Jurga-Wosik i Bartłomiej Secler (red.), Oblicza współczesnej komunikacji. Konteksty, problemy, wyzwania,Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej,Poznań, ss. 177–192.

 2018, Wpływ mediów na prototypowe myślenie i językowe operowanie schematami przez dzieci w wieku przedszkolnym, [w:] Medialne kody w wyobraźni i języku dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice, s. 70–85.

2020, Power of the Media as Part of the Communication Effects of Media Reception, [w:] Матеріали 9-ої Міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2020", Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, p. 144–145; УДК 004:316.77:002(06), І-741

2020, Lecture on the UMCS Virtual Campus platform as an example of distance learning with added research value for media education, [w:] L. Pokrzycka (ed.), Innovative Teaching Methods: Practical Teaching In Higher Education, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 81–100.

2020, Publikowanie w sieci jako reakcja odbiorcy na przekaz masowy w interakcji medialnej, „Dziennikarstwo i Media”, nr 13, Wrocław 2020, s. 51–65.

2020, Wykorzystanie TIK na zajęciach „Badania nad odbiorem mediów w praktyce”, [w:] A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 7: Wnioski z badań – lata 2019–2020, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin, s. 111–174 (ISBN: 978-83-227-9458-6).

2021, The" Communicative Types" Of Female Recruiters Involved In Mlm, [w:] Матеріали 10-ої Міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2021", Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, p. 123–124; УДК (https://ics.skid-lp.info/ics_2021.pdf#page=124)

2021, Podmiotowość czy przedmiotowość odbiorcy indywidualnego w interakcji medialnej?, M. Drożdż, K. Drąg, S. Soczyński (red.), Etyka Mediów, t. 20: Wolność słowa – wolne media, pod red. Michała Drożdża, Katarzyny Drąg, Sławomira Soczyńskiego, Wydawnictwo Biblos, Tarnów, s. 81–98, ISBN: 978-83-7793-834-8.

2021, Mediatization of Colloquial Language, [w:] „Mediatization Studies” 2021, vol. 5, s. 37–58; DOI: http://dx.doi.org/10.17951/ms.2021.5.37-58. Data publikacji: 2022-06-07 (https://journals.umcs.pl/ms/article/view/11468/pdf

2022, Human aspects of human-machine dialog, [w:] Матеріали 11-ої Міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2022", Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, s. 190–191.

2022, Przemoc językowa jako zachowanie towarzyszące grającym w gry cyfrowe, „Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”  (65), nr 2 (258); DOI: 10.31743/znkul.13790. Data publikacji: 2022-11-04 (https://czasopisma.kul.pl/index.php/znkul/article/view/13790), ss. 75–95, ISSN: 0044-4405 (Print), ISSN:2543-9715 (Online) DOI: 10.31743

2022,Akty mowy o funkcji zabezpieczającej nadawcę jako pandemiczne absurdy komunikacyjne,[w:] A. Granat (red.), Recepcja mediów, t. 8: Wnioski z badań – lata 2020–2021, Lublin 2022, s. 51–64 

2023, Artificial Intelligence Ethics – the issue of objectification of machines and empowerment of humans,[w:] Матеріали 12-ої Міжнародної наукової конференції "Інформація, комунікація, суспільство 2023", Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv 2023, s. 181–182 (https://skid.lpnu.ua/wp-content/uploads/2023/05/ICS2023_Proceedings.pdf).

 

SPRAWOZDANIA

 2004, Konferencja «Potoczność a zachowania językowe Polaków», „Język Polski”, LXXXIV 3, MAJ – CZERWIEC, s. 226−229.

2017, „Nowe media i wyzwania współczesności”, red. Marek Sokołowski, „Kognitywistyka i Media w Edukacji”, nr 1, s. 109–113 (recenzja opublikowana)

2017, Sprawozdanie z konferencji „Nauczanie praktyczne w naukach społecznych”, „Kognitywistyka i media w edukacji”, nr 1, s.138–141 (sprawozdanie opublikowane).

Magdalena Trysińska, „Akty mowy jako klucz do interpretacji postaw rodzicielskich. Wychowawcze, komunikacyjne i edukacyjne aspekty filmów animowanych dla dzieci (na przykładzie filmów emitowanych w MiniMini+ i Cartoon Network), „Kognitywistyka i Media w Edukacji” 2017, nr 2, s. 109–113 (recenzja opublikowana).

 

 • Odbyty staż w zagranicznym ośrodku naukowym i akademickim

 Brzeski Uniwersytet Państwowy im. Aleksandra Puszkina (biał. Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А. С. Пушкіна; ros. Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина), 2004–2006 (praca na stanowisku starszego wykładowcy w Zakładzie Logopedii i Języka Stosowanego na Wydziale Humanistycznym i oddelegowanie na Białoruś na podstawie Umowy o współpracy akademickiej, gdzie wykonywałam obowiązki adiunkta z obciążeniem dydaktycznym 240 godzin rocznie).

 

 • Wygłoszenie referatów na międzynarodowych i krajowych konferencjach tematycznych
 1.  2005, Semantyka rozumienia w ramach interakcji językowych, Międzynarodowa konferencja naukowo-metodyczna: Białoruś, Brześć.
 2. 2011, Kryzys delimitacji w języku mediów,„Współczesne media: kryzys w mediach, Lublin.
 3. 2012, Język mūneris językiem mediów,„Współczesne media: język mediów”, Lublin.
 4. 2015, Intencja komunikacyjna zawarta w warstwie fonologicznej przekazu medialnego – Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”, Kraków.
 5. Anna Granat, Magdalena Jędrejek, 2015, „Świat realny za zasłoną mediów” – recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym –Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Recepcja mediów 1: Recepcja programów radiowych i telewizyjnych przez dzieci w wieku przedszkolnym”, Lublin.
 6. 2015, Wpływ mediów na prototypowe myślenie i językowe operowanie schematami przez dzieci w wieku przedszkolnym – Międzynarodowa konferencja interdyscyplinarna „Medialne kody
  w wyobraźni i języku dziecka”, Katowice.
 7. 2015, Kreowanie obrazu życia duchowego dziecięcych uczestników programu „MALI GIGANCI” – Międzynarodowa konferencja naukowa „Świat oczyma duszy – dusza w oczach świata.antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej”, Warszawa.
 8. 2016, Koмунiкamuвнa повeбiнкa біmеѝ пiб чac їхніх вucmупів у прoгрaмaх mелебaчення – Międzynarodowa konferencja naukowa „Вихoвaння у кoнтексті цивілізаційних процесів: вітчизняний і іарубіжний дocвід”, м. Dрoгoбuч.
 9. 2016, Odzwierciedlenie recepcji gatunków dziennikarskich w zachowaniach językowych dzieci w wieku przedszkolnym – „Współczesne media 8: Gatunki w mediach”, Lublin.
 10. 2016, Odzwierciedlenie recepcji wolności dziennikarskiej w języku dzieci przedszkolnych – „Media a wartości”. Część VI. Wolność w mediach”, Biała Podlaska.
 11. 2016, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne dzieci w wieku szkolnym? – Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Recepcja mediów 3: Recepcja mediów przez dzieci w wieku szkolnym”, Lublin.
 12. 2017, Wpływ recepcji przekazów medialnych na komunikowanie się Europejczyków, „Przyszłość Europy i Unii Europejskiej W obliczu nowych wyzwań”, Słubice.
 13. 2017, Problem kompetencji medialnych uczniów, „II Interdyscyplinarna konferencja naukowa: Język a media. Zjawiska językowe i komunikacyjne we współczesnych mediach”, Kraków.
 14. 2017, Planowanie i realizacja przekazu medialnego w praktyce dydaktycznej,„Nauczanie praktyczne w naukach społecznych – edukacja medialna – nowe metody dydaktyczne”, Lublin.
 15. 2017, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość młodzieży w wieku szkolnym, „Recepcja mediów 2:Recepcja mediów przez młodzież w wieku szkolnym”, Lublin.
 16. 2017, Świadomość studentów kierunków medialnych z UMCS dotycząca braku wiarygodności mediów i płynących stąd zagrożeń, XI Międzynarodowa konferencja naukowa etyki mediów: Zaufanie w mediach – zaufanie do mediów Trust in the media”, Kraków.
 17. 2018, Jak media wpływają na zachowania komunikacyjne? Odbiorcza samoświadomość studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej, „Recepcja mediów 4: Recepcja mediów przez osoby dorosłe”, Lublin.
 18. 2018, Problemy i lingwistyczne metody badań nad recepcją przekazów medialnych,„Współczesne media 10. Problemy i metody badań nad mediami”, Lublin.
 19. 2018, Badania nad odbiorem mediów w praktyce, „Innowacyjne metody dydaktyczne. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych”, Lublin.
 20. 2018, Prawda w środkach masowego przekazu według najmłodszych odbiorców mediów,XII Konferencja naukowa etyki mediów: „Prawdziwe media – uczciwość i prawda w mediach. Truthful media – honesty and truth in the media”,Kraków.
 21. 2018, Lingwistyczne zachowania przedszkolaków jako efekty recepcji przekazów medialnych a edukacyjne założenia programowe, „Media masowe w treściach i formach edukacji medialnej”,Koszalin.
 22. 2019 (28–29 marca), Cyfryzacyjne błędy językowe jako skutki recepcji mediów, III Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media. Perspektywy oraz zagrożenia języka i komunikacji we współczesnych mediach”, Kraków.
 23. 2019 (9–10 maja), Przemoc językowa jako zachowanie towarzyszące graczom (gry cyfrowe), „Współczesne Media 11. Przemoc w mediach”. Lublin.
 24.  2019 (20-21 maja) Podmiotowość czy przedmiotowość odbiorcy indywidualnego w interakcji medialnej?, XIV Konferencja naukowa etyki mediów: „Godność osoby w mediach – media godne osoby. The dignity of a person in the media – media worthy of a person”,Kraków.
 25. 2019 (20–22 listopada), Publikowanie w sieci jako reakcja odbiorcy na przekaz masowy w interakcji medialnej, Konferencja naukowaPublikowanie po przełomie cyfrowym”,Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej, Wrocław.
 26. 2020 (21–23 may), Power of the Media as Part of the Communication Effects of Media Reception, Information, Communication, Society 2020 International Academic Conference ICS-2020, Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv.
 27. 2020 (20–21 czerwca), Rekonstrukcja stereotypu rodziny w języku polskim schyłku czasów dominacji „komunikacji analogowej” i początku czasów komunikacji człowieka ze sztuczną inteligencją, Ośrodek Badawczy Facta Ficta: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Rodzina – kultura, tradycja, społeczeństwo, online.
 28. 2020 (18 września), Komunikowanie o pracy MLM dla kobiet na Facebooku, Tygiel: II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Motyw kobiety – matki, bohaterki, opiekunki…” (byłam także członkiem Komitetu Naukowego Konferencji), Lublin – online.
 29. 2020 (18 grudnia), Ludzkie aspekty konwersacji człowieka z maszyną, XV Konferencja naukowa Etyki Mediów: „Ludzie mediów – media to ludzie (People in media – people as media”,Kraków – online
 30. 2021 (18–19 marca), Akty mowy o funkcji zabezpieczającej nadawcę jako pandemiczne absurdy komunikacyjne, IV Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Język a Media. (R)ewolucja języka i komunikacji we współczesnych mediach w dobie pandemii”, Kraków – online.
 31. 2021 (22–23 may), The „Communicative Types" Of Female Recruiters Involved In Mlm, 10 Міжнародноїa науковоїa конференціa "Інформація, комунікація, суспільство 2021, (Information, Communication, Society 2021. International Academic Conference), Lviv
 32.  2021 (2 grudnia), Problem wiarygodności w polskich mediach, VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Polski system medialny w procesie zmian”, Kielce – online.
 33. 2022, Human aspects of human-machine dialog, Міжнародноїa науковоїa конференціa "Інформація, комунікація, суспільство 2022, (Information, Communication, Society 2022. International Academic Conference), Lviv
 34. Anna Granat, Agnieszka Józwik, Jarosław Bylina, 2022 (21 czerwca), Przewodnik krytycznego odbiorcy mediów, Sympozjum Metodologiczne Polskiej Akademii Umiejętności: „Jak badać etykę mediów i etykę w mediach” – Kraków (21.06.2022).
 35. Kamil Mazurek, Anna Granat, Agnieszka Józwik, 2022 (10–12 października), Credibility – media – education, „New Media Pedagogy 2022 – międzynarodowa konferencja organizowana przez Uniwersytet w Maceracie i Uniwersytet Jagielloński (10–12.10.2022).
 36. 2023 (20–21 kwietnia), Ile razy będziesz mi powtarzać? Irytująca dla użytkowników mediów maniera powtarzania treści w portalach internetowych, XIV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Współczesne Media: Dziennikarstwo w czasach kryzysów, Lublin (20–21.04.2023).
 37. 2023 (15–16 maja), Postulaty użytkowników mediów wobec dziennikarzy oraz treści i formy informacji zawartych w portalach internetowych – Ogólnopolska konferencja naukowa Studia i perspektywy Medioznawcze 4: Media i dziennikarstwo przyszłości, Wrocław (15–16 05.2023).
 38. A 2023 (17–18 maja), Sztuczna inteligencja wobec problemu upodmiotowienia maszyn i uprzedmiotowienia człowieka – XVII KONFERENCJA NAUKOWA ETYKI MEDIÓW: Sztuczna inteligencja: upodmiotowienie maszyn – uprzedmiotowienie człowieka, Kraków (17–18 05. 2023).
 39. 2023 (18–19 maja) Detektor poziomu niewiarygodności komunikatów medialnych (DPNKM) jako broń przeciwdezinformacyjna – VI Konferencja Naukowa „Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian”. Nauka wobec współczesności: Wojny informacyjne, Warszawa (18–19.05 2023).
 40. 2023 (18–20 maja), Artificial Intelligence Ethics – the issue of objectification of machines and empowerment of humans,Міжнародноїa науковоїa конференціa „Інформація, комунікація, суспільство” 2023 (Information, Communication, Society 2023. International Academic Conference), Lviv (18–20.05.2023). 

 

Wypowiedź ekspercka

Anna Granat (2019), Udzieliłam odpowiedzi na pytania, [w:] The Ten Big Questions about ICT in Education, Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Technologii Informacyjno-Komunikacyjnych, Akademia NASK