Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Lidia Pokrzycka

dr hab. Lidia Pokrzycka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Uprzejmie informuję, że od 6 do 9 czerwca jestem na urlopie szkoleniowym (zajęcia i dyżury w tym czasie nie odbędą się i zostaną odrobione w innym, uzgodnionym terminie). 


 


Dyżury w semestrze letnim 2022/23:


 


wtorki 13.00-14.30 - dyżur stacjonarny, pokój 5.19;


środy 19.30-20.30 - dyżur online Wirtualny Kampus: https://kampus.umcs.pl/course/view.php?id=22664 (po wcześniejszym umówieniu).


 


W sprawach pilnych poproszę o kontakt mailowy: lpokrzyc@wp.pl


 

Adres

ul. Głęboka 45
Lublin

O sobie

Eduinspirator 2019 Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w kategorii szkolnictwo wyższe

Certyfikowany E-nauczyciel i E-metodyk Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego (SEA)

Certyfikowany Ekspert E-learningu SEA

Absolwentka kursów Leaders of Learning (Harvard University) oraz Strategies for Online Teaching and Learning (The University of British Columbia)

Kierownik studiów podyplomowych Public Relations i Marketing Medialny UMCS

Microsoft Innovative Educator Expert 2020/2021; 2021/2022; 2022/2023.

Microsoft Educator Master Trainer 2022/23

 

https://orcid.org/0000-0003-3796-3030

 

Lidia Pokrzycka – Asocciate professor – Maria Curie-Sklodowska University | LinkedIn

 


Działalność naukowa

Monografie:

1. Prasa w Lublinie (1989-2003). Realia wolnego rynku, Wyd. UMCS, Lublin 2006 r.

2. Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2009 r., wyd. II, poprawione i uzupełnione, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

3. Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków, Wyd. WSPA, Lublin 2011,

4. System medialny Islandii (Media system in Iceland), Wyd. UMCS, Lublin 2014.

Pod redakcją:

5. Media a demokracja, Wyd. UMCS, Lublin 2007 r. (współredakcja z W. Michem),

6. Oblicza polskich mediów po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2008. (współredakcja z B. Romiszewską),

7. Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin 2012.

8. Innovative Teaching Methods. Practical Teaching in Higher Education, Wyd. UMCS, Lublin 2020.

9. Innovative Teaching Methods. Project Management, Wyd UMCS, Lublin 2022 (co-editing Robert Wallace Vaagan).

10. Innovative Teaching Methods. E-learning in Practice, Wyd. UMCS, Lublin 2022 (co-editing Bruno de Lièvre).

11. Wokół historii (i) komunikacji, Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Włodzimierzowi Michowi z okazji czterdziestolecia pracy naukowej, Wyd. UMCS, Lublin 2022 (współredakcja z Jakubem Nowakiem).

12. Innovative Teaching Methods. Project Management in Practice, Wyd. UMCS 2022. 

13. Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium, Wyd. UMCS, Lublin 2022 (co-editing Bruno de Lièvre).

Artykuły w czasopismach:

1. Lubelskie środowisko dziennikarskie – stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Prasoznawcze" 2003, nr 3-4, s. 176-184.

2. Lubelska prasa bezpłatna w latach 1992-2004, "Studia Bibliologiczne", Kielce 2005, nr 9, s. 171-179.

3. Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny, "Regiony Polski" 2003, nr 1, s. 98-100

4. Nauczanie podstaw public relations, "Edukacja i Dialog" 2005, nr 10, s. 20-22.

5. Zagrożenia dla lokalnego dziennikarstwa na przykładzie Lubelszczyzny, "Zeszyty Prasoznawcze" 2008, nr 1-2, s. 155-167.

6. Funkcjonowanie prasy lokalnej w Polsce, "Trzeci Sektor", Instytut Spraw Publicznych Warszawa, nr 14, 2008, s. 50-59.

7. Media i dziennikarstwo w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia. Zarys problematyki, "Annales UMCS Sectio K", 2009, s. 215-226

8. Rynek mediów a procesy integracji w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej", nr 181A, Gdynia 2010, s. 293-302.

9. Działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Wybrane zagadnienia, "Studia Medioznawcze" 2010, nr 3, s.137-144

10. Kondycja prasy lokalnej w Polsce, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, marzec 2013. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9BF6DC961C01A577C1257B2C0045687F/ $file/Infos_143.pdf 

11. Kształcenie dziennikarzy w Islandii. Teoria i praktyka, "Zeszyty Prasoznawcze" 2013, nr 3.

12. Czy niezależność mediów jest możliwa? Realia Polski i Islandii, "Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje" 2013, nr 2 (9), s. 12-15;

13. Analiza zawartości prasy. Wnioski z badań nad prasą województwa lubelskiego, (w:) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z. Zielińskiego, Kielce 2012, s. 441-448.

14. E-learning w Islandii. Studium przypadku Reykjavik University, (w:) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z. E. Zielińskiego, Kielce 2013, s. 365-370.

15. Media w Islandii. Ogólna charakterystyka, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 3, 2014, s. 507-516.

16. Rola prasy lokalnej w Polsce i Islandii. Analiza porównawcza, "Media i Medioznawstwo" nr 4, 2014, s. 15-30.

17. Efektywne metody kształcenia dziennikarskiego w Islandii i Norwegii, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" nr 1/2016, s. 92-101.

18. Edukacja dziennikarska na Łotwie, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", nr 2/2016, s. 83

19. Szkolnictwo dziennikarskie i media na Łotwie, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 2/2017, s. 382– 389.

20. The political and economic situation of Iceland in the context of EU application withdrawal, "Politeja" 2017 (49), s. 189-202.

21. Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" 2018, s. 107-117.

22. Rynek medialny i kształcenie dziennikarzy w Norwegii, "Zeszyty Prasoznawcze", 2018, nr 4,  s. 747-757.

23. Design Thinking. Theory and Teaching Practice, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2018, nr 2, p. 165-177.

24. Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków, "Zarządzanie Mediami" 2019, nr 1, s 15-27.  

25. Zdalne nauczanie w Estonii na przykładzie Uniwersytetu Technicznego w Tallinie, "Zarządzanie Mediami" 2020, Tom 8, Numer 3, s. 169-182.

26. Nauczanie zdalne na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna UMCS w czasach epidemii koronawirusa, (w:) "Informatyka w Edukacji" 2020, https://iwe.mat.umk.pl/iwe20/tom-iwe2020/30.pdf.

27. Rola aplikacji dydaktycznych w nauczaniu zdalnym, "E-mentor" 2021, nr 1, http://www.e-mentor.edu.pl/mobi/artykul/index/numer/88/id/1500

28. E-learning in the Practice of Teaching Doctoral Students, "European Journal of Open, Distance and E-Learning" - E-learning in the practice of teaching doctoral students (sciendo.com)E-learning in the practice of teaching doctoral students (sciendo.com)

 

Artykuły w monografiach w języku angielskim:

1. Ethical problems of professional journalists of regional and local press in Poland, (w:) Journalism and Media Education, red. A. Korochensky, Belgorod 2008, s. 194-203.

2. The Journalist and Journalism in Poland (with A. Stępińska, Sz. Ossowski, J. Nowak), The Global Journalist in the 21-st Century, ed. D. H. Weaver, L. Willnat, Routledge, New York 2012, s. 255-266.

3. The functioning of the local press in Poland. Restrictions on Journalistic Freedom, (w:) Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, pod red. B. Nitschke, K. Glinki, Zielona Góra 2012, s. 41-52.

4. Radio in Iceland. General characteristic of the market, (in:) Radio. Community-ChallengesAesthetics, ed. G. Stachyra, Wyd. UMCS, Lublin 2013, p. 133-143.

5. Public relations and local media, (in:) Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, pod red. M. Kaczmarczyka, Prague-Sosnowiec 2013, s. 115-123.

6. Analysis of Risks and Opportunities in Journalism in Poland: The Example of the Lublin Region, (in:) "Web Journal of Mass Communication Research", Volume 8:3, Ohio University (2006), see: http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol08/8-3a-b.html 

7. Restrictions on Journalistic Freedom in the regional and local Polish press, As Exemplified by the Lublin Region, in "The Web Journal of Mass Communication Research", November 2011, vol. 38, Ohio University, http://wjmcr.org/vol38 

8. New Methods of Teaching in English, (in:) Bridging Languages and Cultures. Linquistics, Translation Studies and Intercultural Communication, ed. G. Dreijers, A. Dubova, J. Veckracis, Berlin 2019, p. 165-177.

9. "Open pedagogy" in the practice of teaching in higher education, (w:) Open Education Global Conference 2018,     https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A4e90606a-59e5447f-9d63-d5915762da15.

10. Introduction, (in:) Innovative Teaching Methods. Practical Teaching in Higher Education, Wyd. UMCS, Lublin 2020, s. 7-9.

11. E-learning in Latvia and in Iceland. An analysis on the basis of Ventspils University of Applied Sciences and the University of Iceland, (in:) Innovative Teaching Methods. Practical Teaching in Higher Education, ed. Lidia Pokrzycka Wyd. UMCS, Lublin 2020, s. 113-130.

12. Introduction, (in:) Innovative Teaching Methods. Project Management, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 7-9 (co-edited Robert Wallace Vaagan).

13. Blended Learning in Teaching English for Specific Purposes (ESP). Innovations in Distance Learning in PhD Students' Opinion Surveys, (in:) Innovative Teaching Methods. Project Management, ed. Lidia Pokrzycka, Robert Wallace Vaagan, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s.11-25.

14. Introduction, (in:) Innovative Teaching Methods. E-learning in Practice, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 7-9 (co-edited Bruno de Lièvre), s. 7-10.

15. The Effectiveness of Online Teaching in the Time of the Coronavirus Pandemic. A Case Study: Journalism and Social Communication at Maria Curie-Skłodowska University (in:) Innovative Teaching Methods. E-learning in Practice, ed. Lidia Pokrzycka, Bruno de Lièvre, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 11-20.

16. Introduction, (in:) Innovative Teaching Methods. Project Management in Practice, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 7-8. 

17. E-learning in Norway. A Case Study of Oslo Metropolitan University, (w:) Innovative Teaching Methods. Project Management in Practice, ed. Lidia Pokrzycka, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 9-22.

18.  Introduction, (in:) Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium, Wyd. UMCS, Lublin 2022 (co-edited Bruno de Lièvre), s. 7-10.

19. E-learning in Poland. Origin and Popularization, (w:) Innovative Teaching Methods. E-learning in Poland and Belgium, ed. Lidia Pokrzycka, Bruno de Lièvre, Wyd. UMCS, Lublin 2022, s. 13-24.

Części monografii: 

1. Wolność a lubelski rynek prasy lokalnej i regionalnej (w:) Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo. Internet. Rynek, pod red. R. Paradowskiego, Poznań 2004, s. 79-84.

2. Koncentracja prasy w Lublinie – teraźniejszość i perspektywy, (w:) Media lokalne - w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego, A. Woźnego, Wrocław 2003, s. 230236.

3. Zmiany organizacyjne w prasie lubelskiej (1989-2003), (w:) W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka-Kultura-Media, pod red. K. Kaszuby, T. Sasińskiej-Klas, K. WolnegoZmorzyńskiego, Rzeszów 2004, s. 315-322.

4. Funkcje prasy lokalnej a promocja gmin w Polsce, (w:) Rola mediów lokalnych w promocji przedsiębiorczości oraz produktów kulturalnych i turystycznych, pod red. S. Lisa, TarnówNałęczów 2005, s. 49-50.

5. Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, (w:) Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, pod red. S. Michałowskiego, W. Micha, Lublin 2006, s. 251-256.

6. Status lubelskiego dziennikarza a realia wolnego rynku, (w:) Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, pod red. K. WolnegoZmorzyńskiego, M. Wrońskiej i W. Furmana, Rzeszów 2006, s. 167-173.

7. Elementy reportażu w public relations, (w:) Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i W. Furmana, Kraków-Rzeszów 2005, s. 131-138.

8. Dostęp do zawodu dziennikarza na przykładzie rynku prasy w Lublinie, (w:) Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania, pod red. I. Dobosz i B. Zając, Kraków 2005, s. 235-248.

9. Kapitał zagraniczny w regionalnej prasie - szanse i zagrożenia dla dziennikarzy (analiza na przykładzie Lubelszczyzny), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 245-252.

10. Od redaktorów (z W. Michem), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 7-8.

11. Zakończenie (z W.Michem), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 301-305.

12. Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku na łamach tygodników opiniotwórczych. Analiza porównawcza, (w:) Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, pod red. K. Kowalczyka i Ł. Tomczaka, Toruń 2007, s. 218-225.

13. Public relations w mediach - analiza na przykładzie rynku prasy w Lublinie, (w:) Media a polityka, pod red. A. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz i A. Barańskiego, Łódź 2007, s. 535-539.

14. Wojna mediów na rynku lokalnym - analiza zjawiska na przykładzie lubelskich dzienników, (w:) Wojna w mediach, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, B. Nierenberga, Opole 2007, s. 455-464.

15. Media lokalne a marketing polityczny - analiza zależności na przykładzie rynku prasy Lubelszczyzny, (w:) Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, pod red. P. Pawełczyka, Poznań 2007, s. 313-318.

16. Funkcjonowanie mediów w Polsce po 1989 roku - problemy ekonomiczne, (w:) Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. E. Polak i M. J. Malinowskiego, Gdańsk 2007, s. 368-373.

17. Kształcenie nauczycieli i realizacja edukacji medialnej w lubelskich szkołach - wnioski z badań, (w:) (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, t. II, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn 2007, s. 255-264.

18. Źródła władzy i ograniczenia wolności prasy - analiza na przykładzie Lubelszczyzny (20022007), (w:) Demokracja medialna - źródła władzy, pod red. A. Krachera i R. Riedla, Racibórz 2007, s. 123-129.

19. Charakterystyka rynku lubelskiej prasy (1989-2005). Zmiany organizacyjne, marketing, środowisko dziennikarskie, (w:) Media Studies. Refleksja nad stanem obecnym, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 407-415.

20. Wprowadzenie (z B. Romiszewską), (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 7-8.

21. Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 139-147.

22. Problemy lokalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 205-212.

23. Szkolnictwo dziennikarskie a wykonywanie zawodu dziennikarza w Lublinie (1989-2006), (w:) Studia nad mediami i komunikowaniem, pod red. J. Fras, Toruń 2007, s. 284-293.

24. Prasa lokalna i regionalna w Internecie. Przypadek rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Nowe media a media tradycyjne, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2009, s. 176-185.

25. Media a etyka - analiza na przykładzie lubelskiego rynku prasowego, (w:) Retoryka i etyka, pod red. B. Sobczak i H. Zgółkowej, Poznań 2009, 217-222.

26. Inwestycje koncernów medialnych w Internecie - analiza głównych strategii, (w:) Egospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.I, pod red. S. Partyckiego, Lublin 2009, 419-423.

27. Podstawowe problemy funkcjonowania lubelskich mediów regionalnych (1989-2006), (w:) Media regionalne. Sukcesy i porażki, pod red. J. Adamowskiego, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, Kielce 2008, s. 101-109.

28. Prasa lokalna i dziennikarstwo po 1989 roku, (w:) Polska. Europa. Świat. 10 lat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008, s. 104-113.

29. Zagrożenia dla niezależnego dziennikarstwa. Kapitał zagraniczny w polskiej prasie regionalnej, (w:) Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, pod red. M. Giedz, A. Kozłowskiego, R. Majewskiego, Gdańsk 2009, s. 345-354.

30. Inwestycje zagranicznych koncernów medialnych w Polsce na przykładzie rynku prasy regionalnej, (w:) Jednostka-społeczeństwo-państwo wobec megatrendów współczesnego świata, pod red. G. Piwnickiego, S. Mrozowskiej, Gdańsk 2009, s. 479-487.

31. Zmiana kształtu przekazów dziennikarskich w internecie na przykładzie portali internetowych koncernu "Media Regionalne", (w:) Internetowe gatunki dziennikarskie, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, Warszawa 2010, s. 128-135.

32. Mniejszości narodowe na łamach lubelskich dzienników, (w:) Polityka wobec mniejszości w Polsce. Wybrane zagadnienia, pod red. Ł. Tomczaka, Szczecin 2009, s. 76-84.

33. Wpływ kryzysu ekonomicznego na politykę inwestycyjną światowych koncernów medialnych w Europie Środkowej i Wschodniej, (w:) Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, t.1, pod red.S. Partyckiego, Lublin 2010, s. 681-688.

34. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 i 2009 roku na łamach regionalnej prasy. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo.media.społeczeństwo, pod red. M. Jezińskiego, W. Peszyńskiego, A. Sekleckiej, Toruń 2010, s. 33-40

35. Lubelskie dzienniki w 1989 r. - analiza medioznawcza, (w:) Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, pod red. Ł. Szurmińskiego, Warszawa 2010, s. 115-124.

36. Doskonalenie zawodowe dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej w Studium Dziennikarstwa Europejskiego Fundacji Centrum Europejskie Natolin, (w:), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, pod red. W. Kosiedowskiego, Toruń 2010, s. 533-538.

37. Etyka w dziennikarstwie regionalnym i lokalnym - analiza na przykładzie rynku prasy Lubelszczyzny, (w:) Współczesne media. Wolne media?, t.1., pod red. I. Hofman, D. Kępy, Lublin 2010, s. 56-60.

38. Public relations i media - niebezpieczne tendencje w USA i Polsce, (w:) Władza mediów, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, A. Drosika, Opole 2010, s. 131-139.

39. Inwestycje światowych koncernów medialnych w Internecie. Wybrane zagadnienia, (w:) Polityczne aspekty nowych mediów, pod red. M. Jezińskiego, A. Sekleckiej, W. Peszyńskiego, Toruń 2010, s. 69-77.

40. Zagrożenia dla lokalnego i regionalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Media w życiu publicznym - wybrane aspekty, pod red. A. Balczyńskiej-Kosman, Poznań 2010, s. 105-112.

41. Strategia wizerunkowa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Założenia i implementacja, (w:) Public relations i marketing publiczny, pod red. Michała Kaczmarczyka, Sosnowiec 2012, s.123-142.

42. Rozwój promocji prasy regionalnej w Internecie. Przypadek działań koncernu Mecom, (w:) Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2011, s. 125-133.

43. Wstęp, (w:) Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym, pod red. L. Pokrzyckiej, Lublin 2012, s. 7-8.

44. Polskie inwestycje koncernów Orkla/Mecom i Polskapresse, (w:) Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym, pod red. L. Pokrzyckiej, Lublin 2012, s. 97-120.

45. Kampania wyborcza 2007 roku na łamach lokalnych i regionalnych gazet oraz czasopism wydawanych na Lubelszczyźnie, (w:) Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2012, s. 73-84.

46. Efektywna komunikacja zewnętrzna w organizacjach pozarządowych. Studium przypadku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", (w:) Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, pod red. M. Kaczmarczyka, Z. Widery, Sosnowiec-Warszawa 2013, s. 141-157.

47. Od ministra do marszałka. Wybory do sejmiku województwa lubelskiego, (w:) Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, pod red. R. Alberskiego, M. Cichosz, K. Kobielskiej, Wrocław 2013, s. 89-101. (współaut. M. Podolak)

48. Dziennik Wschodni, (w:) Dzienniki regionalne w Polsce, pod red. P. Kucy, W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Rzeszów 2014, s. 5-15.

49. Kurier Lubelski, (w:) Dzienniki regionalne w Polsce, pod red. P. Kucy, W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Rzeszów 2014, s. 55-65.

50. Profesjonalizm czy sensacja? Wzorce dziennikarstwa w Polsce i Islandii, (w:) Profesjonalizm czy sensacja? Modele współczesnego dziennikarstwa, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, P. Urbaniaka, K. Bernat, Wrocław 2015, s. 50-65.

51. Polskie Radio Lublin, (w:) Radio regionalne w Polsce, pod red. P. Kucy, W. Furmana, K. Wolego-Zmorzyńskiego, Rzeszów 2016, s. 122-132.

52. Media na pograniczu kultur. Działalność „Iceland News Polska” w Islandii, (w:) Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, red. Ewa Pajewska, Paulina Olechowska, Szczecin 2017, s. 125-137.

53. Etyka w mediach islandzkich, (w:) Etyczność w mediach – między pogardą a szacunkiem, pod red. K. Cymanow-Sosin, M. Drożdż, Kraków 2017.

54. Telewizja Polska Lublin, (w:) Publiczna telewizja regionalna w Polsce, pod red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2018, s. 114-121.

55. System medialny Islandii, (w:) Oblicza współczesnej komunikacji, pod red. A. Stępińskiej, E. Jurgi-Wosik, B. Seclera, Poznań 2018, s. 93-104.

56. System polityczny Islandii,  (w:) Wybrane systemy polityczne partyjne - wyzwania i prognozy, pod red. K. Kamińskiej-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowskiego, Gdańsk 2018, s. 145-156.

57.  Historyczne i polityczne uwarunkowania funkcjonowania mediów w Islandii, (w:) Media. Business. Culture. Media w procesie zmian - etyka i komunikacja, pod red. B. Czechowskiej-Derkacz, D. Chomika, J. Wojsławia, Gdańsk 2018, s. 211-226.

58. Skuteczne public relations w praktyce. Promocja Islandii, (w:) Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach, pod red. B. Skowronka, E. Horyń, A. Waleckiej-Rynduch, Kraków 2018, s. 186-198.   

59. Wolność słowa w Polsce i Islandii. Dziennikarstwo prasowe  (w:) Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, pod red. Z. Romka, K. Kamińskiej-Chełminiak, Warszawa-Pułtusk 2018, s. 223-236.

60. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkolnictwie wyższym. Refleksje praktyczne, (w:) Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, pod red. K. Konarskiej, A. Lewickiego, P. Urbaniaka, Wrocław 2018, s. 401-411.

61. Aplikacje w dydaktyce. Szanse i zagrożenia, (w:) Komunikowanie w świecie aplikacji. pod red. T. Gackowskiego, K. Brylskiej, M. Patery, Warszawa 2018, s. 111-129.

62. Społeczeństwo islandzkie a media. Zaufanie czy sceptycyzm, (w:) Zaufanie do mediów – między brakiem a naiwnością, pod red. M. Drożdża, Kraków 2019, s. 147-158.

63. Design thinking i TIK w efektywnym kształceniu doktorantów oraz nauczycieli akademickich, (w:) Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego, pod red. A. Sajdak-Burskiej, I. Maciejowskiej, Kraków 2020, s. 115-128.

64. Kształcenie dziennikarskie w formule e-learningowej. Studium przypadku UMCS w Lublinie, (w:) Panorama e-edukacji w Polsce, pod red. B. Galwasa, Warszawa 2020, s. 287-300.

65. Uczciwość i prawda w mediach islandzkich i łotewskich. Analiza porównawcza, (w:) Prawdziwe media – prawda i uczciwość w mediach, pod red. M. Drożdża, S.Soczyńskiego, seria: Etyka mediów 17, Wydawnictwo Biblos: Tarnów 2020, s. 205-222,

66. Obraz imigrantów w mediach islandzkich. Etyka dziennikarska w praktyce, (w:) Godność osoby w mediach. Media godne osoby, pod red. M. Drożdża, K. Drąg, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2020, s. 131-150.

67. Health Security in the Nordic Countries at the Time of COVID-19, (w:) Zagrożenia bezpieczeństwa w procesach globalizacji. Zagrożenia zdrowotne, pod red. H. Chałupczaka, M. Marzędy-Młynarskiej, M. Pietrasia, E. Pogorzały, Lublin 2022, s. 163-176.

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE/STYPENDIA

2023 maj - University of Latvia, prowadzenie wykładów z zakresu mediów w Polsce i innowacyjnych metod nauczania, w ramach programu Erasmus. 

2020 styczeń -2022 grudzień - wymiana bilateralna w ramach projektu badawczego NAWA "E-learning i ICT w Polsce i Belgii. Badania porównawcze" - Belgia-Walonia Bruksela (kierownik projektu), czerwiec 2022, wrzesień 2022 - pobyty w Mons University; 

2022 - marzec - sierpień - realizacja zespołowego projektu FSS "Innovative Teaching Methods. Project Management" we współpracy z Oslo Metropolitan University (Norwegia), kwiecień - pobyt w OsloMet (kierownik projektu).

2020 - luty - prowadzenie wykładów w University of Iceland (Reykjavik) z zakresu mediów w Polsce w ramach programu Erasmus;

2014-2015; 2018-2020 - wykładowca i Visiting Professor w ramach projektu badawczego UE w Ventspils University of Applied Sciences, Łotwa,

2019 - listopad - CBEES Central and Eastern Europe 1989-2019. Orders and Freedom (ekspert z zakresu badania mediów łotewskich); Sztokholm, Szwecja.


październik - stypendystka Narodowej Fundacji Archimedes w Estonii, Visiting Professor  - Tallin University of Technology, Estonia

marzec - wykłady na temat systemu medialnego Polski i nowych metod kształcenia - University of Iceland, Reykjavik.

2018 -  styczeń - prowadzenie zajęć z zakresu dziennikarstwa naukowego, PR i marketingu w University of Athens na Wydziale Astrofizyki w ramach grantu Europlanet 2020 Expert Exchange;

kwiecień - Politechnika w Dreźnie (w ramach programu Erasmus+) - szkolenie trenerskie z zakresu Design Thinking;

kwiecień - Politechnika w Delft - przestawienie wyników badań z zakresu innowacyjnego kształcenia w naukach społecznych w ramach światowego Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych;

maj - prowadzenie zajęć w Ventspils University z zakresu public relations i marketingu, recenzowanie prac dyplomowych;

listopad - The 2nd Riga Readings in Social Sciences “Baltic Sea Region: One Hundred Years On”, University of Latvia, Faculty of Social Sciences,Advanced Social and Political Research Institute;

2017 - Ventspils University - przedstawienie wyników badań z zakresu innowacyjnego kształcenia w języku angielskim - Kongres Lingwistów;

2016 - FSS - Norway Grants pobyt w Oslo (październik) prowadzenie zajęć w Oslo Met University, stała współpraca w zakresie innowacyjnych metod kształcenia

FSS - pobyt w Islandii (listopad) - m.in. prowadzenie zajęć w University of Iceland;

2016 - styczeń - pobyt studyjny w Berlinie (staż w radiu studenckim),

luty - pobyt studyjny w organizacjach polonijnych w Islandii,

maj - prowadzenie zajęć w Ventspils University College z zakresu marketingu w praktyce.

2015 - listopad - wykłady w Antwerpii i Brukseli (Erasmus University College i Antwerp Platijn University College) dotyczące PR i marketingu,

maj - wykłady w University of Iceland w zakresu form praktycznego nauczania,

kwiecień -Ventspils University College - prowadzenie wykładów PR w praktyce.

2014 - luty - wykłady z zakresu public relations w University of Iceland,

maj - szkolenie w zakresie wdrażania e-learningu (University of Iceland);

marzec - realizacja grantu European Centre for the Development of Vocational Training na wizytę studyjną do Dublina (Irlandia), prowadzenie zajęć z zakresu marketingu.

We wrześniu realizacja grantu ze środków FSS (grant norweski) m.in. na prowadzenie zajęć w University of Iceland z zakresu specyfiki dziennikarstwa lokalnego i praktycznej edukacji;

2013 - marzec - wykłady z zakresu mediów w Polsce i etyki dziennikarskiej w University of Iceland (Reykjavik, Islandia),

maj - wykłady dotyczące mediów w Islandii w Izmirze (Turcja) w Yasar University,

wrzesień - ćwiczenia i wykłady z zakresu ekonomiki mediów w University of Iceland;

udział w szkoleniu z zakresu zarządzania edukacją obcokrajowców Ventspils University College, Łotwa;

2012 - w marcu wykłady w University of Iceland oraz w kwietniu w Izmirze (Turcja) w Yasar University z zakresu mediów lokalnych;

grudzień - staż w islandzkim, anglojęzycznym piśmie "Reykjavik Grapevine";

2011 - czerwiec, szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi - Reykjavik University, Islandia;

październik - udział w szkoleniu dziennikarskim w Parlamencie Europejskim;

2010 - czerwiec, szkolenie dydaktyczne w Reykjavik University w Islandii;

2009 - maj/czerwiec - szkolenie dydaktyczne w Oslo - Diakonhjemmet University College.