Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Lidia Pokrzycka

dr hab. Lidia Pokrzycka
Stanowisko
profesor uczelni
Jednostki
KATEDRA INFORMATOLOGII, BIBLIOLOGII I EDUKACJI MEDIALNEJ
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury w semestrze letnim 2019/2020:


czwartki w godzinach 13.00-16.00,


pokój 101.

Adres

Wydział Politologii i Dziennikarstwa UMCS
Plac Litewski 3
Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS oraz podyplomowych studiów dziennikarskich prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim.


Działalność naukowa

Monografie:

1. Prasa w Lublinie (1989-2003). Realia wolnego rynku, Wyd. UMCS, Lublin 2006 r.

2. Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2009 r., wyd. II, poprawione i uzupełnione, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

3. Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków, Wyd. WSPA, Lublin 2011,

4. System medialny Islandii (Media system in Iceland), Wyd. UMCS, Lublin 2014.

Edited: 

5. Media a demokracja, Wyd. UMCS, Lublin 2007 r. (współredakcja z W. Michem),

6. Oblicza polskich mediów po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2008. (współredakcja z B. Romiszewską),

7. Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin 2012.

Artykuły

Artykuły w czasopismach:

1. Lubelskie środowisko dziennikarskie – stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Prasoznawcze" 2003, nr 3-4, s. 176-184.

2. Lubelska prasa bezpłatna w latach 1992-2004, "Studia Bibliologiczne", Kielce 2005, nr 9, s. 171-179.

3. Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny, "Regiony Polski" 2003, nr 1, s. 98-100

4. Nauczanie podstaw public relations, "Edukacja i Dialog" 2005, nr 10, s. 20-22.

5. Zagrożenia dla lokalnego dziennikarstwa na przykładzie Lubelszczyzny, "Zeszyty Prasoznawcze" 2008, nr 1-2, s. 155-167.

6. Funkcjonowanie prasy lokalnej w Polsce, "Trzeci Sektor", Instytut Spraw Publicznych Warszawa, nr 14, 2008, s. 50-59.

7. Media i dziennikarstwo w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia. Zarys problematyki, "Annales UMCS Sectio K", 2009, s. 215-226

8. Rynek mediów a procesy integracji w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej", nr 181A, Gdynia 2010, s. 293-302.

9. Działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Wybrane zagadnienia, "Studia Medioznawcze" 2010, nr 3, s.137-144

10. Kondycja prasy lokalnej w Polsce, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, marzec 2013. http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9BF6DC961C01A577C1257B2C0045687F/ $file/Infos_143.pdf 

11. Kształcenie dziennikarzy w Islandii. Teoria i praktyka, "Zeszyty Prasoznawcze" 2013, nr 3.

12. Czy niezależność mediów jest możliwa? Realia Polski i Islandii, "Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje" 2013, nr 2 (9), s. 12-15;

13. Analiza zawartości prasy. Wnioski z badań nad prasą województwa lubelskiego, (w:) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z. Zielińskiego, Kielce 2012, s. 441-448.

14. E-learning w Islandii. Studium przypadku Reykjavik University, (w:) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z. E. Zielińskiego, Kielce 2013, s. 365-370.

15. Media w Islandii. Ogólna charakterystyka, "Zeszyty Prasoznawcze" nr 3, 2014, s. 507-516.

16. Rola prasy lokalnej w Polsce i Islandii. Analiza porównawcza, "Media i Medioznawstwo" nr 4, 2014, s. 15-30.

17. Efektywne metody kształcenia dziennikarskiego w Islandii i Norwegii, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" nr 1/2016, s. 92-101.

18. Edukacja dziennikarska na Łotwie, "Kognitywistyka i Media w Edukacji", nr 2/2016, s. 83

19. Szkolnictwo dziennikarskie i media na Łotwie, „Zeszyty Prasoznawcze” nr 2/2017, s. 382– 389.

20. The political and economic situation of Iceland in the context of EU application withdrawal, "Politeja" 2017 (49), s. 189-202.

21. Prasa regionalna a sposoby upowszechniania informacji publicznej. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, "Rocznik Bibliologiczno-Prasoznawczy" 2018, s. 107-117.

22. Rynek medialny i kształcenie dziennikarzy w Norwegii, "Zeszyty Prasoznawcze", 2018 nr 4,  s. 747-757.

23. Design Thinking. Theory and Teaching Practice, "Kognitywistyka i Media w Edukacji" 2018, nr 2, p. 165-177.

24. Efektywność e-nauczania w szkolnictwie wyższym. Studia przypadków, "Zarządzanie Mediami" 2019, nr 1.  
 

Artykuły w języku angielskim:

1. Ethical problems of professional journalists of regional and local press in Poland, (w:) Journalism and Media Education, red. A. Korochensky, Belgorod 2008, s. 194-203.

2. The Journalist and Journalism in Poland (with A. Stępińska, Sz. Ossowski, J. Nowak), The Global Journalist in the 21-st Century, ed. D. H. Weaver, L. Willnat, Routledge, New York 2012, s. 255-266.

3. The functioning of the local press in Poland. Restrictions on Journalistic Freedom, (w:) Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, pod red. B. Nitschke, K. Glinki, Zielona Góra 2012, s. 41-52.

4. Radio in Iceland. General characteristic of the market, (in:) Radio. Community-ChallengesAesthetics, ed. G. Stachyra, Wyd. UMCS, Lublin 2013, p. 133-143.

5. Public relations and local media, (w:) Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, pod red. M. Kaczmarczyka, PragueSosnowiec 2013, s. 115-123.

6. Analysis of Risks and Opportunities in Journalism in Poland: The Example of the Lublin Region, (w:) "Web Journal of Mass Communication Research", Volume 8:3, Ohio University (2006), see: http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol08/8-3a-b.html 

7. Restrictions on Journalistic Freedom in the regional and local Polish press, As Exemplified by the Lublin Region, in "The Web Journal of Mass Communication Research", November 2011, vol. 38, Ohio University, http://wjmcr.org/vol38 

9. New Methods of Teaching in English, (w:) Bridging Languages and Cultures. Linquistics, Translation Studies and Intercultural Communication, ed. G. Dreijers, A. Dubova, J. Veckracis, Berlin 2019, p. 165-177.

9. "Open pedagogy" in the practice of teaching in higher education, (w:) Open Education Global Conference 2018,     https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid%3A4e90606a-59e5447f-9d63-d5915762da15

Części monografii: 

1. Wolność a lubelski rynek prasy lokalnej i regionalnej (w:) Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo. Internet. Rynek, pod red. R. Paradowskiego, Poznań 2004, s. 79-84.

2. Koncentracja prasy w Lublinie – teraźniejszość i perspektywy, (w:) Media lokalne - w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego, A. Woźnego, Wrocław 2003, s. 230236.

3. Zmiany organizacyjne w prasie lubelskiej (1989-2003), (w:) W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka-Kultura-Media, pod red. K. Kaszuby, T. Sasińskiej-Klas, K. WolnegoZmorzyńskiego, Rzeszów 2004, s. 315-322.

4. Funkcje prasy lokalnej a promocja gmin w Polsce, (w:) Rola mediów lokalnych w promocji przedsiębiorczości oraz produktów kulturalnych i turystycznych, pod red. S. Lisa, TarnówNałęczów 2005, s. 49-50.

5. Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, (w:) Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, pod red. S. Michałowskiego, W. Micha, Lublin 2006, s. 251-256.

6. Status lubelskiego dziennikarza a realia wolnego rynku, (w:) Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, pod red. K. WolnegoZmorzyńskiego, M. Wrońskiej i W. Furmana, Rzeszów 2006, s. 167-173.

7. Elementy reportażu w public relations, (w:) Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i W. Furmana, Kraków-Rzeszów 2005, s. 131-138.

8. Dostęp do zawodu dziennikarza na przykładzie rynku prasy w Lublinie, (w:) Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania, pod red. I. Dobosz i B. Zając, Kraków 2005, s. 235-248.

9. Kapitał zagraniczny w regionalnej prasie - szanse i zagrożenia dla dziennikarzy (analiza na przykładzie Lubelszczyzny), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 245-252.

10. Od redaktorów (z W. Michem), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 7-8.

11. Zakończenie (z W.Michem), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 301-305.

12. Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku na łamach tygodników opiniotwórczych. Analiza porównawcza, (w:) Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, pod red. K. Kowalczyka i Ł. Tomczaka, Toruń 2007, s. 218-225.

13. Public relations w mediach - analiza na przykładzie rynku prasy w Lublinie, (w:) Media a polityka, pod red. A. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz i A. Barańskiego, Łódź 2007, s. 535-539.

14. Wojna mediów na rynku lokalnym - analiza zjawiska na przykładzie lubelskich dzienników, (w:) Wojna w mediach, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, B. Nierenberga, Opole 2007, s. 455-464.

15. Media lokalne a marketing polityczny - analiza zależności na przykładzie rynku prasy Lubelszczyzny, (w:) Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, pod red. P. Pawełczyka, Poznań 2007, s. 313-318.

16. Funkcjonowanie mediów w Polsce po 1989 roku - problemy ekonomiczne, (w:) Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. E. Polak i M. J. Malinowskiego, Gdańsk 2007, s. 368-373.

17. Kształcenie nauczycieli i realizacja edukacji medialnej w lubelskich szkołach - wnioski z badań, (w:) (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, t. II, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn 2007, s. 255-264.

18. Źródła władzy i ograniczenia wolności prasy - analiza na przykładzie Lubelszczyzny (20022007), (w:) Demokracja medialna - źródła władzy, pod red. A. Krachera i R. Riedla, Racibórz 2007, s. 123-129.

19. Charakterystyka rynku lubelskiej prasy (1989-2005). Zmiany organizacyjne, marketing, środowisko dziennikarskie, (w:) Media Studies. Refleksja nad stanem obecnym, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 407-415.

20. Wprowadzenie (z B. Romiszewską), (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 7-8.

21. Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 139-147.

22. Problemy lokalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 205-212.

23. Szkolnictwo dziennikarskie a wykonywanie zawodu dziennikarza w Lublinie (1989-2006), (w:) Studia nad mediami i komunikowaniem, pod red. J. Fras, Toruń 2007, s. 284-293.

24. Prasa lokalna i regionalna w Internecie. Przypadek rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Nowe media a media tradycyjne, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2009, s. 176-185.

25. Media a etyka - analiza na przykładzie lubelskiego rynku prasowego, (w:) Retoryka i etyka, pod red. B. Sobczak i H. Zgółkowej, Poznań 2009, 217-222.

26. Inwestycje koncernów medialnych w Internecie - analiza głównych strategii, (w:) Egospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.I, pod red. S. Partyckiego, Lublin 2009, 419-423.

27. Podstawowe problemy funkcjonowania lubelskich mediów regionalnych (1989-2006), (w:) Media regionalne. Sukcesy i porażki, pod red. J. Adamowskiego, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, Kielce 2008, s. 101-109.

28. Prasa lokalna i dziennikarstwo po 1989 roku, (w:) Polska. Europa. Świat. 10 lat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008, s. 104-113.

29. Zagrożenia dla niezależnego dziennikarstwa. Kapitał zagraniczny w polskiej prasie regionalnej, (w:) Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, pod red. M. Giedz, A. Kozłowskiego, R. Majewskiego, Gdańsk 2009, s. 345-354.

30. Inwestycje zagranicznych koncernów medialnych w Polsce na przykładzie rynku prasy regionalnej, (w:) Jednostka-społeczeństwo-państwo wobec megatrendów współczesnego świata, pod red. G. Piwnickiego, S. Mrozowskiej, Gdańsk 2009, s. 479-487.

31. Zmiana kształtu przekazów dziennikarskich w internecie na przykładzie portali internetowych koncernu "Media Regionalne", (w:) Internetowe gatunki dziennikarskie, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, Warszawa 2010, s. 128-135.

32. Mniejszości narodowe na łamach lubelskich dzienników, (w:) Polityka wobec mniejszości w Polsce. Wybrane zagadnienia, pod red. Ł. Tomczaka, Szczecin 2009, s. 76-84.

33. Wpływ kryzysu ekonomicznego na politykę inwestycyjną światowych koncernów medialnych w Europie Środkowej i Wschodniej, (w:) Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, t.1, pod red.S. Partyckiego, Lublin 2010, s. 681-688.

34. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 i 2009 roku na łamach regionalnej prasy. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo.media.społeczeństwo, pod red. M. Jezińskiego, W. Peszyńskiego, A. Sekleckiej, Toruń 2010, s. 33-40

35. Lubelskie dzienniki w 1989 r. - analiza medioznawcza, (w:) Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, pod red. Ł. Szurmińskiego, Warszawa 2010, s. 115-124.

36. Doskonalenie zawodowe dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej w Studium Dziennikarstwa Europejskiego Fundacji Centrum Europejskie Natolin, (w:), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, pod red. W. Kosiedowskiego, Toruń 2010, s. 533-538.

37. Etyka w dziennikarstwie regionalnym i lokalnym - analiza na przykładzie rynku prasy Lubelszczyzny, (w:) Współczesne media. Wolne media?, t.1., pod red. I. Hofman, D. Kępy, Lublin 2010, s. 56-60.

38. Public relations i media - niebezpieczne tendencje w USA i Polsce, (w:) Władza mediów, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, A. Drosika, Opole 2010, s. 131-139.

39. Inwestycje światowych koncernów medialnych w Internecie. Wybrane zagadnienia, (w:) Polityczne aspekty nowych mediów, pod red. M. Jezińskiego, A. Sekleckiej, W. Peszyńskiego, Toruń 2010, s. 69-77.

40. Zagrożenia dla lokalnego i regionalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Media w życiu publicznym - wybrane aspekty, pod red. A. Balczyńskiej-Kosman, Poznań 2010, s. 105-112.

41. Strategia wizerunkowa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Założenia i implementacja, (w:) Public relations i marketing publiczny, pod red. Michała Kaczmarczyka, Sosnowiec 2012, s.123-142.

42. Rozwój promocji prasy regionalnej w Internecie. Przypadek działań koncernu Mecom, (w:) Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2011, s. 125-133.

43. Wstęp, (w:) Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym, pod red. L. Pokrzyckiej, Lublin 2012, s. 7-8.

44. Polskie inwestycje koncernów Orkla/Mecom i Polskapresse, (w:) Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym, pod red. L. Pokrzyckiej, Lublin 2012, s. 97-120.

45. Kampania wyborcza 2007 roku na łamach lokalnych i regionalnych gazet oraz czasopism wydawanych na Lubelszczyźnie, (w:) Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2012, s. 73-84.

46. Efektywna komunikacja zewnętrzna w organizacjach pozarządowych. Studium przypadku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", (w:) Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, pod red. M. Kaczmarczyka, Z. Widery, Sosnowiec-Warszawa 2013, s. 141-157.

47. Od ministra do marszałka. Wybory do sejmiku województwa lubelskiego, (w:) Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, pod red. R. Alberskiego, M. Cichosz, K. Kobielskiej, Wrocław 2013, s. 89-101. (współaut. M. Podolak)

48. Dziennik Wschodni, (w:) Dzienniki regionalne w Polsce, pod red. P. Kucy, W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Rzeszów 2014, s. 5-15.

49. Kurier Lubelski, (w:) Dzienniki regionalne w Polsce, pod red. P. Kucy, W. Furmana, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Rzeszów 2014, s. 55-65.

50. Profesjonalizm czy sensacja? Wzorce dziennikarstwa w Polsce i Islandii, (w:) Profesjonalizm czy sensacja? Modele współczesnego dziennikarstwa, pod red. K. WolnegoZmorzyńskiego, P. Urbaniaka, K. Bernat, Wrocław 2015, s. 50-65.

51. Media na pograniczu kultur. Działalność „Iceland News Polska” w Islandii, (w:) Pogranicze w mediach. Media na pograniczu, red. Ewa Pajewska, Paulina Olechowska, Szczecin 2017, s. 125-137.

52. Telewizja Polska Lublin, (w:) Publiczna telewizja regionalna w Polsce, pod red. Paweł Kuca, Wojciech Furman, Kazimierz Wolny-Zmorzyński, Rzeszów 2018, s. 114-121.

53. System medialny Islandii, (w:) Oblicza współczesnej komunikacji, pod red. A. Stępińskiej, E. Jurgi-Wosik, B. Seclera, Poznań 2018, s. 93-104.

54. System polityczny Islandii,  (w:) Wybrane systemy polityczne partyjne - wyzwania i prognozy, pod red. K. Kamińskiej-Korolczuk, M. Mielewczyk, R. Ożarowskiego, Gdańsk 2018, s. 145-156.

55. Skuteczne public relations w praktyce. Promocja Islandii, (w:) Język a media. Wzory komunikacji we współczesnych mediach, pod red. B. Skowronka, E. Horyń, A. Waleckiej-Rynduch, Kraków 2018, s. 186-198.   

56. Wolność słowa w Polsce i Islandii. Dziennikarstwo prasowe  (w:) Cenzuro wróć? Mechanizmy ograniczania wolności słowa w Polsce po 1990 roku, pod red. Z. Romka, K. Kamińskiej-Chełminiak, Warszawa-Pułtusk 2018, s. 223-236.

57. Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w szkolnictwie wyższym. Refleksje praktyczne, (w:) Z teorii i praktyki komunikacji społecznej. Stan i rozwój badań w Polsce, pod red. K. Konarskiej, A. Lewickiego, P. Urbaniaka, Wrocław 2018, s. 401-411.

58. Aplikacje w dydaktyce. Szanse i zagrożenia, (w:) Komunikowanie w świecie aplikacji. pod red. T. Gackowskiego, K. Brylskiej, M. Patery, Warszawa 2018, s. 111-129.

59. Design thinking i TIK w efektywnym kształceniu doktorantów oraz nauczycieli akademickich, (w:) Profesjonalizacja roli nauczyciela akademickiego, pod red. A. Sajdak-Burskiej, I. Maciejowskiej, Kraków 2020, s. 115-128.

 

Wybrane publikacje popularnonaukowe:

1.  Edukacja w środowisku informacyjnym, "Nowa Szkoła", styczeń 2013, s. 50-52.

2. Kwalifikacje dziennikarzy islandzkich (praktyka redakcyjna), "Nowa Szkoła", luty 2013, s. 49-52.

3. Nowoczesna edukacja - interaktywna szkoła, "Nowa Szkoła", marzec 2013, s. 47-50.

4. Mobilność dzięki Funduszom Norweskim, "Nowa Szkoła", kwiecień 2013, s. 41-44.

5. Kwalifikacje po europejsku, "Nowa Szkoła", maj 2013, s. 38-41.

6. Izmir - między tradycją a technologią, "Nowa Szkoła", czerwiec 2013, s. 49-52.

7. Perspektywy uczenia się przez całe życie. Systemy ECTS i ECVET, "Nowa Szkoła", wrzesień 2013, s. 50-53.

8. Internet to podstawa. Działalność Polaków w Islandii, "Nowa Szkoła", październik 2013, s. 54-56.

9. E-learning w praktyce nauczania - kształcenie dziennikarzy w University of Iceland, "Nowa Szkoła" listopad 2013, s. 53-56.

10. Erasmus w praktyce. Jak komunikować się w międzynarodowym środowisku?, "Nowa Szkoła", grudzien 2013, s. 46-49.

11. Edu Trendy 2013 - rozwiązania edukacyjne XXI wieku, "Nowa Szkoła", styczeń 2014, s. 4346.

12. Erasmus+ - fundusze dla nowoczesnej edukacji, "Nowa Szkoła", luty 2014, s. 44-47.

13. Rynek medialny Islandii - światowy fenomen, "Nowa Szkoła", marzec 2014, s. 50-53.

14. Szkoła polska im. J. Korczaka w Reykjaviku, "Nowa Szkoła", kwiecień 2014, s. 51-54.

15. Edukacja osób defaworyzowanych w Irlandii, cz. 1, "Nowa Szkoła", maj 2014, s. 53-56.

16. Edukacja osób defaworyzowanych w Irlandii, cz. 2, "Nowa Szkoła", czerwiec 2014, s. 45- 48.

17. Komitet Regionów - podstawą polityki regionalnej UE, "Nowa Szkoła", wrzesień 2014, s. 41-45.

18. Wolonariat zagraniczny - szansa dla młodych, "Nowa Szkoła", październik 2014, s. 50-53.

19. Dialog w edukacji, "Nowa Szkoła", listopad 2014, s. 39-43.

20. Edukacja dziennikarska na Łotwie - refleksje wykładowcy, "Nowa Szkoła" grudzień 2014, s. 38-41.

21. Media na Łotwie, "Nowa Szkoła", styczeń 2015, s. 47-50.

22. Marketing Meeting, czyli promocja dla każdego, "Nowa Szkoła", luty 2015, s. 40-43.

23. Erasmus + dla młodzieży, "Nowa Szkoła", marzec 2015, s. 49-51.

24. Portal Europejskich Inicjatyw Edukacyjnych, "Nowa Szkoła", kwiecień 2015, s. 30-33.

25. E-podręczniki do kształcenia ogólnego. Projekt Ośrodka Rozwoju Edukacji, "Nowa Szkoła", maj 2015, s. 48-51.

26. Integracja dzięki edukacji - działalność Alfolsskoli w Islandii, "Nowa Szkoła", czerwiec 2015, s. 48-51.

27. Innowacje dydaktyczne w Ventspils University College, "Nowa Szkoła", wrzesień 2015, s. 40-43.

28. Mentoring w dydaktyce, "Nowa Szkoła", październik 2015, s. 40-43.

29. Przedsiębiorczość i zarządzanie w edukacji, "Nowa Szkoła", listopad 2015, s. 42-45.

30. Edukacja dziennikarska w Belgii (cz.1), "Nowa Szkoła", grudzień 2015, s. 46-48.

31. Edukacja dziennikarska w Belgii (cz.2), "Nowa Szkoła", styczeń 2016, s. 49-53.

32. Edukacja dzięki radiu. Działalność YCBS w Berlinie, "Nowa Szkoła", luty 2016, s. 46-49.

33. "Winda" edukacyjna. Promocja kultury polskiej w Islandii (cz.1.), "Nowa Szkoła" 2016, s. 50-53.

34. "Iceland News Polska". Promocja kultury polskiej w Islandii (cz.2), "Nowa Szkoła" 2016, s. 41-45.

35. Język polski dla Islandczyków. Promocja kultury polskiej w Islandii (cz. 3), „Nowa Szkoła”, maj 2016, s. 49-53.

36. Przełamywanie barier. Praktyka nauczania w Ventspils University College, „Nowa Szkoła”, czerwiec 2016, s. 47-51.

37. Jak wykorzystywać Otwarte Zasoby Edukacyjne, „Nowa Szkoła”, wrzesień 2016, s.46-49.

38. Nauka przez zabawę. Bezpłatne aplikacje internetowe dla nauczycieli, „Nowa Szkoła”, październik 2016, s. 49-52.

39. Edukacja dziennikarska w Norwegii, „Nowa Szkoła”, listopad 2016, s. 49-53.

40. Promocja Islandii, czyli skuteczny marketing w praktyce, „Nowa Szkoła”, grudzień 2016, s. 41-44.

41. FSS dla jakości kształcenia, „Nowa Szkoła”, styczeń 2017, s. 39-42.

42. 30 lat Erasmusa, czyli mobilność zmienia życie, „Nowa Szkoła’, luty 2017, s. 42-45.

43. Platforma Edmodo. Zdalne nauczanie w praktyce, „Nowa Szkoła”, marzec 2017, s. 41-44.

44. Innowacyjne metody kształcenia. Anglojęzyczne studia podyplomowe Public relations and media marketing, „Nowa Szkoła”, kwiecień 2017, s. 38-41.

45. Wykorzystanie technologii informacyjnych i komunikacyjnych (TIK) w praktyce nauczania, „Nowa Szkoła”, maj 2017, s. 45-48.

46. Nauczanie praktyczne w naukach społecznych, „Nowa Szkoła” czerwiec 2017, s. 38-41.

47. Moodle – platforma e-learningowa dla każdego, „Nowa Szkoła”, wrzesień 2017, s. 37-40.

48. Wielokulturowość a dydaktyka. Efektywne nauczanie w językach obcych, „Nowa Szkoła”, październik 2017, s. 40-43.

49. Edukacja medialna a nowe metody kształcenia, cz. I, „Nowa Szkoła”, listopad 2017, s. 39-42.

50. Edukacja medialna a nowe metody kształcenia, cz. II „Nowa Szkoła”, grudzień 2017, s. 35-38.

51. Innowacyjne metody nauczania na Łotwie. Ventspils University College, „Wiadomości Uniwersyteckie” maj 2017, s. 38-39.

52. Kształcenie dziennikarskie w Norwegii, „Wiadomości Uniwersyteckie”, grudzień 2016, s. 31-32.

53. Media relations w astrofizyce, „Wiadomości Uniwersyteckie”, luty/marzec 2018, s. 45-46.

54. Edukacja dziennikarska w Islandii, „Wiadomości Uniwersyteckie”, styczeń 2017, s.. 30-32.

55. Otwarte zasoby edukacyjne w praktyce. Open Education Global Conference, „Wiadomości Uniwersyteckie”, maj 2018, s. s. 37—39.

56. Innowacyjne metody dydaktyczne, „Wiadomości Uniwersyteckie”, czerwiec 2018, s. 4546.

 Przegląd Bałtycki przegladbaltycki.pl:


 57. Edukacja medialna w Islandii, 10 stycznia 2017;

 58. Edukacja dziennikarska w Norwegii, 15 października 2016

 59. Metody kształcenia medialnego na Islandii, 2 sierpnia 2016;

60. Edukacja medialna na Łotwie. Ventspils University College, 30 maja 2016

 

WYJAZDY ZAGRANICZNE/STYPENDIA

2020 - luty - prowadzenie wykładów w University of Iceland (Reykjavik) z zakresu mediów w Polsce w ramach programu Erasmus;

2014-2015; 2018-2020 - wykładowca i Visiting Professor w ramach projektu badawczego UE w Ventspils University of Applied Sciences, Łotwa,

2019 - listopad - CBEES Central and Eastern Europe 1989-2019. Orders and Freedom (ekspert z zakresu badania mediów łotewskich); Sztokholm, Szwecja.


październik - stypendystka Narodowej Fundacji Archimedes w Estonii, Visiting Professor  - Tallin University of Technology, Estonia

marzec - wykłady na temat systemu medialnego Polski i nowych metod kształcenia - University of Iceland, Reykjavik.

2018 -  styczeń - prowadzenie zajęć z zakresu dziennikarstwa naukowego, PR i marketingu w University of Athens na Wydziale Astrofizyki w ramach grantu Europlanet 2020 Expert Exchange;

kwiecień - Politechnika w Dreźnie (w ramach programu Erasmus+) - szkolenie trenerskie z zakresu Design Thinking;

kwiecień - Politechnika w Delft - przestawienie wyników badań z zakresu innowacyjnego kształcenia w naukach społecznych w ramach światowego Kongresu Otwartych Zasobów Edukacyjnych

maj - prowadzenie zajęć w Ventspils University z zakresu public relations i marketingu, recenzowanie prac dyplomowych;

2017 - Ventspils University - przedstawienie wyników badań z zakresu innowacyjnego kształcenia w języku angielskim - Kongres Lingwistów;

2016 - FSS - Norway Grants pobyt w Oslo (październik) prowadzenie zajęć w Oslo Met University, stała współpraca w zakresie innowacyjnych metod kształcenia

FSS - pobyt w Islandii (listopad) - m.in. prowadzenie zajęć w University of Iceland;

2016 - styczeń - pobyt studyjny w Berlinie (staż w radiu studenckim),

luty - pobyt studyjny w organizacjach polonijnych w Islandii,

maj - prowadzenie zajęć w Ventspils University College z zakresu marketingu w praktyce.

2015 - listopad - wykłady w Antwerpii i Brukseli (Erasmus University College i Antwerp Platijn University College) dotyczące PR i marketingu,

maj - wykłady w University of Iceland w zakresu form praktycznego nauczania,

kwiecień -Ventspils University College - prowadzenie wykładów PR w praktyce.

2014 - luty - wykłady z zakresu public relations w University of Iceland,

maj - szkolenie w zakresie wdrażania e-learningu (University of Iceland);

marzec - realizacja grantu European Centre for the Development of Vocational Training na wizytę studyjną do Dublina (Irlandia), zapoznanie w praktyce z irlandzkimi metodami kształcenia w szkołach wyższych i średnich - prowadzenie zajęć z zakresu marketingu.

We wrześniu realizacja grantu ze środków FSS (grant norweski) m.in. na prowadzenie zajęć w University of Iceland z zakresu specyfiki dziennikarstwa lokalnego i praktycznej edukacji;

2013 - marzec - wykłady z zakresu mediów w Polsce i etyki dziennikarskiej w University of Iceland (Reykjavik, Islandia),

maj - wykłady dotyczące mediów w Islandii w Izmirze (Turcja) w Yasar University,

wrzesień - ćwiczenia i wykłady z zakresu ekonomiki mediów w University of Iceland;

udział w szkoleniu z zakresu zarządzania edukacją obcokrajowców Ventspils University College, Łotwa;

2012 - w marcu wykłady w University of Iceland oraz w kwietniu w Izmirze (Turcja) w Yasar University z zakresu mediów lokalnych;

grudzień - staż w islandzkim, anglojęzycznym piśmie "Reykjavik Grapevine";

2011 - czerwiec, szkolenie z zakresu zarządzania projektami badawczymi - Reykjavik University, Islandia;

październik - udział w szkoleniu dziennikarskim w Parlamencie Europejskim;

2010 - czerwiec, szkolenie dydaktyczne w Reykjavik University w Islandii;

2009 - maj/czerwiec - szkolenie dydaktyczne w Oslo - Diakonhjemmet University College.