Jednostki i pracownicy - książka adresowa

dr hab. Lidia Pokrzycka

dr hab. Lidia Pokrzycka
Stanowisko
profesor nadzwyczajny UMCS
Jednostki
ZAKŁAD DZIENNIKARSTWA
Adres e-mail
Wyświetl
Konsultacje

 


Dyżury w semetrze letnim 2018/2019


wtorki od 13.00 do 16.00


pokój 101.


 

Adres

Wydział Politologii UMCS
Plac Litewski 3
Lublin

O sobie

Absolwentka Wydziału Politologii UMCS oraz podyplomowych studiów dziennikarskich prowadzonych w Uniwersytecie Warszawskim.


Działalność naukowa

Monografie:

1. Prasa w Lublinie (1989-2003). Realia wolnego rynku, Wyd. UMCS, Lublin 2006 r.

2. Prasa ogólnoinformacyjna w regionie lubelskim po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2009 r., wyd. II, poprawione i uzupełnione, Wyd. UMCS, Lublin 2010.

3. Promocja i public relations w społeczeństwie informacyjnym. Studia przypadków, Wyd. WSPA, Lublin 2011,

4. System medialny Islandii, Wyd. UMCS, Lublin 2014.

 

Pod redakcją:

4. Media a demokracja, Wyd. UMCS, Lublin 2007 r. (współredakcja z W. Michem),

5. Oblicza polskich mediów po 1989 roku, Wyd. UMCS, Lublin 2008. (współredakcja z B. Romiszewską),

6. Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym. Wybrane zagadnienia, Wyd. UMCS, Lublin 2012.

 

 

Artykuły w czasopismach naukowych:

1. Ludność anglosaska i celtycka w Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Struktura i rozmieszczenie – „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska” - Sectio K, Lublin 1998, s. 213-229.

2. Prasa drukowana na Lubelszczyźnie w latach 1989-1997 - "Zeszyty Prasoznawcze" 1998, nr 3-4, s. 108-123.

3. Główne grupy etniczne Wielkiej Brytanii – „Regiony Polski” (Regions of Poland), 2000, nr 1, s. 43-53

4. Lubelskie media elektroniczne - teraźniejszość i przyszłość - "Studia Medioznawcze" 2001, nr 4, s. 39-43.

5. Euroregiony – wstęp do integracji, Regiony Polski 2001,nr 1, s. 111-113.

6. Metodyka nauczania edukacji medialnej w Podyplomowym Studium Wiedzy o Społeczeństwie UMCS, „Edukacja Medialna” 2003, nr 1, s.61-62.

7. Public relations a dziennikarstwo (aspekt etyczny), „Press” miesięcznik euroPR Agencji Public Relations, wrzesień 2003, www.europr.pl/biuletyn.htm.

8. Kreowanie wizerunku lubelskich dzienników w latach 1989-2002, (w:) W lustrze. Wizerunek mediów własny, pod red. I. Borkowskiego i A. Woźnego, Wrocław 2003, s. 133-141.

9. Polish media and democracy after 1989, materiały z V Międzynarodowego Sympozjum Internetowego „La Sociedad Civil en el singlo XXI” - CD.-rom, Buenos Aires 2000.

10. Prasa Lubelszczyzny w latach 1989-1999, (w:) Środki masowej informacji w Polsce po likwidacji instytucji cenzury (1990-2000), pod red. J. Adamowskiego, Warszawa 2000, s. 261-268.

11. Wizerunek Ośrodka Brama Grodzka Teatr NN na łamach lokalnej i regionalnej prasy Lubelszczyzny, (w:) Regionalne media w społeczeństwie wielokulturowym, pod red. J. Glenska i M. Kalczyńskiej, Opole 2004.

Artykuły w czasopismach naukowych/recenzowanych o zasięgu krajowym:

12. Lubelskie środowisko dziennikarskie – stan obecny i perspektywy, "Zeszyty Prasoznawcze" 2003, nr 3-4, s. 176-184.

13. Lubelska prasa bezpłatna w latach 1992-2004, "Studia Bibliologiczne", Kielce 2005, nr 9, s. 171-179.

14. Perspektywy rozwoju Lubelszczyzny, "Regiony Polski" 2003, nr 1, s. 98-100

15. Nauczanie podstaw public relations, "Edukacja i Dialog" 2005, nr 10, s. 20-22.

16. Zagrożenia dla lokalnego dziennikarstwa na przykładzie Lubelszczyzny, "Zeszyty Prasoznawcze" 2008, nr 1-2, s. 155-167.

17. Funkcjonowanie prasy lokalnej w Polsce, "Trzeci Sektor", Instytut Spraw Publicznych Warszawa,  nr 14, 2008, s. 50-59.

18. Media i dziennikarstwo w Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia. Zarys problematyki, "Annales UMCS Sectio K", 2009, s. 215-226

19. Rynek mediów a procesy integracji w Unii Europejskiej, "Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej", nr 181A, Gdynia 2010, s. 293-302.

20. Działania informacyjno-promocyjne Funduszy Europejskich. Wybrane zagadnienia, "Studia Medioznawcze" 2010, nr 3, s.137-144

21. Kondycja prasy lokalnej w Polsce, "Infos", Biuro Analiz Sejmowych, marzec 2013.
http://orka.sejm.gov.pl/WydBAS.nsf/0/9BF6DC961C01A577C1257B2C0045687F/$file/Infos_143.pdf

22. Kształcenie dziennikarzy w Islandii. Teoria i praktyka, "Zeszyty Prasoznawcze" 2013, nr 3.

23. Czy niezależność mediów jest możliwa? Realia Polski i Islandii, "Animacja Życia Publicznego. Analizy i Rekomendacje" 2013, nr 2 (9), s. 12-15;

13. Analiza zawartości prasy. Wnioski z badań nad prasą województwa lubelskiego, (w:) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z. Zielińskiego, Kielce 2012, s. 441-448.

14. E-learning w Islandii. Studium przypadku Reykjavik University, (w:) Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych. Innowacje i implikacje interdyscyplinarne, pod red. Z. E. Zielińskiego, Kielce 2013,  s. 365-370.

 

Autorstwo rozdziału w monografii w języku obcym:

1. Ethical problems of professional journalists of regional and local press in Poland, (w:) Journalism and Media Education, red. A. Korochensky, Belgorod 2008, s. 194-203 (publikacja w języku rosyjskim);

2. The Journalist and Journalism in Poland (with A. Stępińska, Sz. Ossowski, J. Nowak), The Global Journalist in the 21-st Century, ed. D. H. Weaver, L. Willnat, Routledge, New York 2012, s. 255-266.

3. The functioning of the local press in Poland. Restrictions on Jornalistic Freedom, (w:) Komunikowanie na poziomie samorządu terytorialnego, pod red. B. Nitschke, K. Glinki, Zielona Góra 2012, s. 41-52.

4. Radio in Iceland. General characteristic of the market, (in:) Radio. Community-Challenges-Aesthetics, ed. G. Stachyra, Wyd. UMCS, Lublin 2013, p. 133-143.

5. Public relations and local media, (w) Faces of Social Communication. Around the Issues of Marketing and Public Relations in Contemporary Society, pod red. M. Kaczmarczyka, Prague-Sosnowiec 2013, s. 115-123.

 

Artykuły w czasopiśmie w języku obcym:

6. Analysis of Risks and Opportunities in Journalism in Poland: The Example of the Lublin Region, (w:) “Web Journal of Mass Communication Research”, Volume 8:3, Ohio University (2006), see: http://www.scripps.ohiou.edu/wjmcr/vol08/8-3a-b.html

7. Restrictions on Journalistic Freedom in the regional and local Polish press, As Exemplified by the Lublin Region, in "The Web Journal of Mass Communication Research", November 2011, vol. 38, Ohio University,  http://wjmcr.org/vol38

 

 

Autorstwo rozdziału monografii lub recenzowanego wydawnictwa zbiorowego w języku polskim:

1. Wolność a lubelski rynek prasy lokalnej i regionalnej (w:) Kulturowe instrumentarium wolności. Dziennikarstwo. Internet. Rynek, pod red. R. Paradowskiego, Poznań 2004, s. 79-84.

2. Koncentracja prasy w Lublinie – teraźniejszość i perspektywy, (w:) Media lokalne - w świecie wolności i ograniczeń, pod red. I. Borkowskiego, A. Woźnego, Wrocław 2003, s. 230-236.

3. Zmiany organizacyjne w prasie lubelskiej (1989-2003), (w:) W drodze do Unii Europejskiej. Gospodarka-Kultura-Media, pod red. K. Kaszuby, T. Sasińskiej-Klas, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, Rzeszów 2004, s. 315-322.

4. Funkcje prasy lokalnej a promocja gmin w Polsce, (w:) Rola mediów lokalnych w promocji przedsiębiorczości oraz produktów kulturalnych i turystycznych, pod red. S. Lisa, Tarnów-Nałęczów 2005, s. 49-50.

5. Public relations jednostek samorządu terytorialnego na przykładzie Lubelszczyzny, (w:) Władza lokalna a media. Zarządzanie informacją - public relations - promocja jednostek samorządu terytorialnego, pod red. S. Michałowskiego, W. Micha, Lublin 2006, s. 251-256.

6. Status lubelskiego dziennikarza a realia wolnego rynku, (w:) Między odpowiedzialnością a sensacją. Dziennikarstwo i edukacja na przełomie wieków, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, M. Wrońskiej i W. Furmana, Rzeszów 2006, s. 167-173.

7. Elementy reportażu w public relations, (w:) Reportaż a przemiany społeczne po 1989 roku, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego i W. Furmana, Kraków-Rzeszów 2005, s. 131-138.

8. Dostęp do zawodu dziennikarza na przykładzie rynku prasy w Lublinie, (w:) Polskie media w jednoczącej się Europie - szanse i wyzwania, pod red. I. Dobosz i B. Zając, Kraków 2005, s. 235-248

9. Kapitał zagraniczny w regionalnej prasie - szanse i zagrożenia dla dziennikarzy (analiza na przykładzie Lubelszczyzny), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 245-252.

10. Od redaktorów (z W. Michem), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 7-8.

11. Zakończenie (z W.Michem), (w:) Media a demokracja, pod red. L. Pokrzyckiej i W. Micha, Lublin 2007, s. 301-305.

12. Wybory parlamentarne w Polsce w 2005 roku na łamach tygodników opiniotwórczych. Analiza porównawcza, (w:) Partie i system partyjny RP. Stan i perspektywy, pod red. K. Kowalczyka i Ł. Tomczaka, Toruń 2007, s. 218-225.

13. Public relations w mediach - analiza na przykładzie rynku prasy w Lublinie, (w:) Media a polityka, pod red. A. Zarychty, Ł. Donaja, M. Kosiarz i A. Barańskiego, Łódź 2007, s. 535-539.

14. Wojna mediów na rynku lokalnym - analiza zjawiska na przykładzie lubelskich dzienników, (w:) Wojna w mediach, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, B. Nierenberga, Opole 2007, s. 455-464.

15. Media lokalne a marketing polityczny - analiza zależności na przykładzie rynku prasy Lubelszczyzny, (w:) Marketing polityczny. Szansa czy zagrożenie dla współczesnej demokracji?, pod red. P. Pawełczyka, Poznań 2007, s. 313-318.

16. Funkcjonowanie mediów w Polsce po 1989 roku - problemy ekonomiczne, (w:) Polska wobec współczesnych wyzwań globalnych i regionalnych, pod red. E. Polak i M. J. Malinowskiego, Gdańsk 2007, s. 368-373.

17. Kształcenie nauczycieli i realizacja edukacji medialnej w lubelskich szkołach - wnioski z badań, (w:) (Kon)teksty kultury medialnej. Analizy i interpretacje, t. II, pod red. M. Sokołowskiego, Olsztyn 2007, s. 255-264.

18. Źródła władzy i ograniczenia wolności prasy - analiza na przykładzie Lubelszczyzny (2002-2007), (w:) Demokracja medialna - źródła władzy, pod red. A. Krachera i R. Riedla, Racibórz 2007, s. 123-129.

19. Charakterystyka rynku lubelskiej prasy (1989-2005). Zmiany organizacyjne, marketing, środowisko dziennikarskie, (w:) Media Studies. Refleksja nad stanem obecnym, pod red. K. Stępnika, M. Rajewskiego, Lublin 2008, s. 407-415.

20. Wprowadzenie (z B. Romiszewską), (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 7-8.

21. Rozwój mediów lokalnych i regionalnych po 1989 roku, (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 139-147.

22. Problemy lokalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Oblicza polskich mediów po 1989 roku, pod red. L. Pokrzyckiej i B. Romiszewskiej, Lublin 2008, s. 205-212.

23. Szkolnictwo dziennikarskie a wykonywanie zawodu dziennikarza w Lublinie (1989-2006), (w:) Studia nad mediami i komunikowaniem, pod red. J. Fras, Toruń 2007, s. 284-293.

24. Prasa lokalna i regionalna w Internecie. Przypadek rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Nowe media a media tradycyjne, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2009, s. 176-185.

25. Media a etyka - analiza na przykładzie lubelskiego rynku prasowego, (w:) Retoryka i etyka, pod red. B. Sobczak i H. Zgółkowej, Poznań 2009, 217-222.

26. Inwestycje koncernów medialnych w Internecie - analiza głównych strategii, (w:) E-gospodarka E-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, t.I,  pod red. S. Partyckiego, Lublin 2009, 419-423.

27. Podstawowe problemy funkcjonowania lubelskich mediów regionalnych (1989-2006), (w:) Media regionalne. Sukcesy i porażki, pod red. J. Adamowskiego, K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, Kielce 2008, s. 101-109.

28. Prasa lokalna i dziennikarstwo po 1989 roku, (w:) Polska. Europa. Świat. 10 lat Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Lublin 2008, s. 104-113.

29. Zagrożenia dla niezależnego dziennikarstwa. Kapitał zagraniczny w polskiej prasie regionalnej, (w:) Ekonomiczne i polityczne wyzwania we współczesnym ładzie globalnym, pod red. M. Giedz, A. Kozłowskiego, R. Majewskiego, Gdańsk 2009, s. 345-354.

30. Inwestycje zagranicznych koncernów medialnych w Polsce na przykładzie rynku prasy regionalnej, (w:) Jednostka-społeczeństwo-państwo wobec megatrendów współczesnego świata, pod red. G. Piwnickiego, S. Mrozowskiej, Gdańsk 2009, s. 479-487.

31. Zmiana kształtu przekazów dziennikarskich w internecie na przykładzie portali internetowych koncernu "Media Regionalne", (w:) Internetowe gatunki dziennikarskie, pod red. K. Wolnego-Zmorzyńskiego, W. Furmana, Warszawa 2010, s. 128-135.

32. Mniejszości narodowe na łamach lubelskich dzienników, (w:) Polityka wobec mniejszości w Polsce. Wybrane zagadnienia, pod red. Ł. Tomczaka, Szczecin 2009, s. 76-84.

33. Wpływ kryzysu ekonomicznego na politykę inwestycyjną światowych koncernów medialnych w Europie Środkowej i Wschodniej, (w:) Partnerstwo i współpraca a kryzys gospodarczo-społeczny w Europie Środkowej i Wschodniej, t.1, pod red.S. Partyckiego, Lublin 2010, s. 681-688.

34. Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2004 i 2009 roku na łamach regionalnej prasy. Analiza na przykładzie Lubelszczyzny, (w:) Wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo.media.społeczeństwo, pod red. M. Jezińskiego, W. Peszyńskiego, A. Sekleckiej, Toruń 2010, s.  33-40

35. Lubelskie dzienniki w 1989 r. - analiza medioznawcza, (w:) Media a rok 1989. Obraz przemian i nowe zjawiska na rynku, pod red. Ł. Szurmińskiego, Warszawa 2010, s. 115-124.

36. Doskonalenie zawodowe dziennikarzy prasy lokalnej i regionalnej w Studium Dziennikarstwa Europejskiego Fundacji Centrum Europejskie Natolin, (w:), Kapitał ludzki w procesie przemian Europy Środkowej i Wschodniej. Aspekty makroekonomiczne i regionalne, pod red. W. Kosiedowskiego, Toruń 2010, s. 533-538.

37. Etyka w dziennikarstwie regionalnym i lokalnym - analiza na przykładzie rynku prasy Lubelszczyzny, (w:) Współczesne media. Wolne media?, t.1., pod red. I. Hofman, D. Kępy, Lublin 2010, s. 56-60.

38. Public relations i media - niebezpieczne tendencje w USA i Polsce, (w:) Władza mediów, pod red. W. Piątkowskiej-Stepaniak, A. Drosika, Opole 2010, s. 131-139.

39. Inwestycje światowych koncernów medialnych w Internecie. Wybrane zagadnienia, (w:) Polityczne aspekty nowych mediów, pod red. M. Jezińskiego, A. Sekleckiej, W. Peszyńskiego, Toruń 2010, s. 69-77.

40. Zagrożenia dla lokalnego i regionalnego dziennikarstwa - analiza na przykładzie rynku prasowego Lubelszczyzny, (w:) Media w życiu publicznym - wybrane aspekty, pod red. A. Balczyńskiej-Kosman, Poznań 2010, s. 105-112.

41. Strategia wizerunkowa Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Założenia i implementacja, (w:) Public relations i marketing publiczny, pod red. Michała Kaczmarczyka, Sosnowiec 2012, s.123-142.

42. Rozwój promocji prasy regionalnej w Internecie. Przypadek działań koncernu Mecom, (w:) Nowe media w systemie komunikowania. Edukacja i cyfryzacja, pod red. M. Jezińskiego, Toruń 2011, s. 125-133.

43. Wstęp, (w:) Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym, pod red. L. Pokrzyckiej, Lublin 2012, s. 7-8.

44. Polskie inwestycje koncernów Orkla/Mecom i Polskapresse, (w:) Inwestycje koncernów na polskim rynku medialnym, pod red. L. Pokrzyckiej, Lublin 2012, s. 97-120.

45. Kampania wyborcza 2007 roku na łamach lokalnych i regionalnych gazet oraz czasopism wydawanych na Lubelszczyźnie, (w:) Wybory parlamentarne 2007. Marketing polityczny, media, partie, Dom Wydawniczy Duet, Toruń 2012, s. 73-84.

46. Efektywna komunikacja zewnętrzna w organizacjach pozarządowych. Studium przypadku: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę", (w:) Public relations i marketing w nowoczesnym społeczeństwie, pod red. M. Kaczmarczyka, Z. Widery, Sosnowiec-Warszawa 2013, s. 141-157.

47. Od ministra do marszałka. Wybory do sejmiku województwa lubelskiego, (w:) Gra o regiony. Wybory do sejmików województw, pod red. R. Alberskiego, M. Cichosz, K. Kobielskiej, Wrocław 2013, s. 89-101. (współaut. M. Podolak)