Szanowni Państwo,

dziękujemy za zagłoszenie referatu na I Międzynarodowy Kongres Etnolingwistyczny, organizowany w Lublinie w dniach od 21 do 25 VI 2020 roku pn. Etnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze.

Informujemy, że w międzynarodowym spotkaniu, które jest planowane zarówno jako prezentacja różnych szkół i badań etnolingwistycznych, jak też indywidualnych projektów badawczych ukierunkowanych na opis relacji język a kultura, zgłosiło udział ponad 100 referentów z 13 krajów: Australii, Austrii, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Francji, Litwy, Polski, Rosji, Serbii, Słowacji i Ukrainy.

Jako organizatorzy wystąpiliśmy w ramach modułu „Doskonała Nauka” o specjalny grant na sfinansowanie choć części Państwa pobytu. Obecnie czekamy na rozstrzygnięcie grantu i oficjalną odpowiedź w sprawie finansowania Kongresu. Bez względu na to jednak, czy środki otrzymamy czy też nie, Kongres się odbędzie i mamy nadzieję, że Państwo – bez względu na decyzję naszego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego – od udziału w Kongresie nie odstąpią.

Informacje szczegółowe:

1. Jako że chcemy przygotować pakiet materiałów kongresowych, a do naszego spotkania pozostało zaledwie kilka miesięcy, prosimy Państwa o nadesłanie w terminie do 15 II 2020 roku tez zgłoszonych wystąpień (objętość do 2 stron znormalizowanego maszynopisu, tj. do 3600 znaków wraz z bibliografią). W celu ułatwienia prac nad redakcją materiałów prosimy o stosowanie się do reguł formatowania przyjętych na łamach pisma „Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury” (reguły formatowania w załączeniu).

2. Tezy referatów mogą być nadsyłane do publikacji we wszystkich językach słowiańskich lub w języku angielskim. W takich językach mogą też Państwo wygłaszać swoje referaty. Tezy wystąpień prosimy nadsyłać na adres dr hab. Marty Nowosad-Bakalarczyk lub dr Beaty Żywickiej:

marta.nowosad-bakalarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

beata_zywicka@o2.pl

3. Materiały pokongresowe będziemy publikować wyłącznie w językach polskim, rosyjskim i angielskim.

4. Ze względu na umowy zawarte przez UMCS z lubelskimi hotelami, wstępnie zarezerwowaliśmy miejsca noclegowe w dwóch pobliskich hotelach: hotelu „Lublinianka” i „Campanile”. Szczegółowe informacje o hotelach i cenach doby hotelowej w załączeniu. Czy i w jakim zakresie możliwe będzie opłacenie przez organizatorów Państwa zakwaterowania, napiszemy po rozstrzygnięciu grantu przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

5. Jako że bezpośrednio po Kongresie w dniach od 26 do 28 VI 2020 roku w Kazimierzu nad Wisłą odbywa się Ogólnopolski Festiwal Kapel i Śpiewaków Ludowych, mogą w nim Państwo uczestniczyć na specjalnych zasadach. Całościowy koszt pobytu według cen wynegocjowanych z organizatorami – możliwy do uiszczenia na miejscu – wyniesie łącznie 330 złotych (koszt noclegów i całodziennego wyżywienia podczas 3 dni pobytu). Tradycją stało się, że przed festiwalem w dniu 25 VI 2020 roku od godz. 17.00 odbywa się seminarium folklorystyczne (w tym roku zostanie ono poświęcone festiwalom narodowym). Ci z Państwa, którzy zechcą wziąć udział w tym przedsięwzięciu i uczestniczyć w festiwalu, zostaną do Kazimierza przewiezieni specjalnym środkiem transportu. O podjęcie decyzji co do udziału w festiwalu prosimy już teraz ze względu na to, że organizatorzy muszą zapewnić bazy noclegowe ok. 1000 wykonawcom.

6. Jak już Państwa informowaliśmy, opłata kongresowa będzie zróżnicowana i w zależności od typu uczestnictwa wyniesie 200 złotych (uczestnicy zagraniczni) i 400 złotych (uczestnicy z Polski). Opłatę należy przesłać do 30 IV 2020 roku na specjalnie wydzielone konto: 57 1140 1094 0000 2905 1600 1134 (z dopiskiem: „Kongres Etnolingwistyczny”).

7. Kwestie opłat oraz pobytu Państwa w Lublinie i ewentualnie w Kazimierzu będzie wyjaśniać dr hab. Joanna Szadura:

joanna.szadura@poczta.umcs.lublin.pl

8. W sprawie zaproszeń, które pozwolą Państwu uzyskać wizy, prosimy zwracać się do dr Ewy Białek:

e.bialek@poczta.umcs.lublin.pl

9. Organizatorzy Kongresu nie pokrywają uczestnikom kosztów podróży.

10. W najbliższym czasie postaramy się uruchomić stronę internetową, by w wersji wstępnej ogłosić program Kongresu.

 

Czekamy na Państwa w Lublinie z radością i nadzieją na dobre, rzeczowe spotkanie.

W imieniu organizatorów

                                                                      Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

 

***

Dear Colleagues,

thank you for submitting the titles of your presentations to the First International Ethnolinguistic Congress, organised in Lublin, 21-25.06.2020,  and titled:
Ethnolinguistics – a current state of the discipline: research, methodology, postulates.

We would like to inform you that more than 100 scholars from 13 countries (Australia, Austria, Belarus, Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, France, Lithuania, Poland, Russia, Serbia, Slovakia, and Ukraine) applied to take part in the event, which aims not only to present various ethnolinguistic schools and studies but also individual projects dedicated to describe the relations between language and culture.

As the organisers, we applied for a grant of the “Doskonała Nauka” (“Perfect Science”) module to cover at least some portion of the costs of your stay in Lublin. Currently, we are waiting for the final decision regarding the grant. However, we hope that no matter what the decision may be on the part of the Ministry of Science an Higher Education, you will join the Congress.

 Detailed information:

1. Since we want to prepare the materials for the participants, we kindly ask you to send the abstracts of your presentations till 15.02.2020 (up to 2 pages of text, not exceeding 3,600 characters, together with references). In order to facilitate the editorial work, please follow the formatting requirements adopted by the journal “Ethnolinguistics. Issues in Language and Culture” (see the attachment).

2.  The abstracts can be written in any Slavic language or in English. These will also be the official languages of the presentations. Please send your abstract to either Marta Nowosad-Bakalarczyk or Beata Żywicka:

marta.nowosad-bakalarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

beata_zywicka@o2.pl

3.  Post-conference materials will be published in Polish, Russian, and English.

4.  Owing to the already existing contracts between UMCS and some of Lublin’s hotels, we booked rooms in two hotels located nearby the university, i.e. Lublinianka Hotel and Campanille Hotel. You can find detailed information on the prices in the attachment. You will be notified on the funding of your stay once the decision on the grant is made by the Ministry of Science and Higher Education.

5.  You will have an opportunity to join the National Festival of Folk Bands and Singers in Kazimierz upon the Vistula river (25-28.06.2020 r.). The cost of your stay there (covering board and lodging for 3 days) is 330 zlotys, paid on the location. It is a sort of tradition that a day before the festival, on 25.06.2020, at 5 p.m. a folk seminar is held (this year devoted to national festivals). Transport will be provided for those willing to participate in the seminar. We kindly ask you to confirm your participation in the festival now.

6. The congress fee for participants from Poland is 400 zlotys, and from those from abroad – 200 zlotys. The deadline for the payment is 30.04.2020. Bank account for payment: 57 1140 1094 0000 2905 1600 1134 (with a note: “Kongres Etnolingwistyczny”).

7.  Please, direct any questions connected with the fees and your stay in Lublin and Kazimierz to Joanna Szadura: joanna.szadura@poczta.umcs.lublin.pl

8. Please, direct your questions connected with invitations and visas to Ewa Białek: e.bialek@poczta.umcs.lublin.pl

9.   The organisers will not cover the costs of your travel to Lublin.

10.  The congress program will be published online. 

We look forward to welcoming you in Lublin, hoping for a good, fruitful meeting.

On behalf of the Organising Committee,

Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska

 

***

Уважаемыеколлеги!

Благодарим вас за подачу заявки на участие в I Международном этнолингвистическом конгрессепод названиемEtnolingwistyka – bilans dyscypliny: stan badań, metody i postulaty badawcze, который пройдёт вЛюблинес21 по 25 VI 2020 г.

Сообщаем, что заявки на участие в международной встрече, которая будет площадкой для презентации как разных этнолингвистических школ и исследований, так и индивидуальных исследовательских проектов, направленных на описание соотношения языка и культуры, отправило более 100 докладчиков из 13 стран: Австралии, Австрии, Белоруссии, Болгарии, Литвы, Польши, России, Сербии, Словакии, Украины, Франции, Хорватии и Чехии.

Нами была подана заявка на специальный грант в рамках польской министерской программы «Doskonała nauka», который, может быть, позволит нам хотя бы частично оплатить пребывание участников конгресса в Люблине. Сейчас ждём официального ответа об итогах гранта и возможности финансировать конгресс в рамках данной программы. Однако несмотря на то, получим ли мы средства или нет, I Международный этнолингвистический конгресс состоится и мы надеемся, что вы, независимо от решения Министерства науки и высшего образования Польши, не откажетесь от участия в конгрессе.

 

Подробная информация:

1. Тезисы докладов принимаются до 15 II 2020 г. (объём текста – не более 2 страниц, до 3600 знаков вместе со списком использованной литературы). Убедительно просим оформлять тексты тезисов по правилам, принятым в журнале «Etnolingwistyka. Problemy Języka i Kultury» (правила оформления текстов в приложении).

2. Тезисы докладов могут быть написаны на всех славянских языках или на английском языке. На этих языках могут быть также зачитаны доклады во время конгресса. Тезисы докладов просим отправлять по электронному адресу:

д.ф.н. Марта Новосад-Бакалярчик (dr hab. Marta Nowosad-Bakalarczyk):

marta.nowosad-bakalarczyk@poczta.umcs.lublin.pl

или

к.ф.н. Беата Живицка (dr Beata Żywicka):

beata_zywicka@o2.pl

3. Тексты в сборнике материалов конгресса будут публиковаться только на польском, русском и английском языках.

4. Предварительно нами забронированы места в двух гостиницах, расположенных  недалеко от Университета Марии Кюри-Склодовской: Lublinianka, Campanile. Подробная информация о гостиницах и ценах номеров в приложении.  О том, смогут ли организаторы оплатить проживание участников конгресса в названных гостиницах и в каком размере, сообщим, получив информацию об итогах гранта Министерства науки и высшего образования.

5. Поскольку сразу после конгресса, с 26 по 28 VI 2020 г., в г. Казимеж-на-Висле пройдёт Всепольский фестиваль народных ансамблей и певцов, вы можете принять в нём участие на специальных условиях. Общая стоимость проживания по ценам, согласованным с организаторами фестиваля, – 330 злотых (3 ночи, питание / «полный пансион»; возможность произвести оплату после приезда в Казимеж). Согласно нашей традиции, перед фестивалем 25 VI 2020 г. в 17.00 состоится семинар по фольклору (в этом году семинар будет посвящён национальным фестивалям). Участникам Международного этнолингвистического конгресса, желающим принять участие в этом мероприятии и фестивале, будет предоставлен транспорт. Обращаемся с просьбой сообщить нам о своём решении уже сейчас, поскольку организаторы фестиваля должны обеспечить места для ночлега ок. 1000 исполнителям.

6. Как мы уже сообщали, регистрационный взнос дифференцирован: 200 злотых (иностранные участники) и 400 злотых (участники из Польши). Оплату взноса можно произвести до 30 IV 2020 г., специальный банковский счёт 57 1140 1094 0000 2905 1600 1134 (назначение платежа: „Kongres Etnolingwistyczny”).

7. По вопросам, связанным с оплатой и вашим пребыванием в Люблине и факультативно в Казимеже, просим обращаться по электронному адресу:

д.ф.н. Иоанна Шадура (dr hab. Joanna Szadura):

joanna.szadura@poczta.umcs.lublin.pl

8. По вопросам, связанным с оформлением приглашений для получения визы, просим обращаться  по электронному адресу:

к.ф.н. Эва Бялэк (dr Ewa Białek):

       e.bialek@poczta.umcs.lublin.pl

9. Организаторы конгресса не оплачивают участникам ж/д билеты и авиабилеты.

10. В ближайшее время постараемся создать сайт конгресса, на котором будет размещена предварительная программа.

 Будем рады видеть вас в Люблине, надеемся на хорошую, содержательную встречу.

 От имени организаторов

                                                                            Станислава Небжеговска-Бартминьска