Formularz recenzji

  1. Każdy artykuł publikowany w Studenckich Zeszytach Naukowych Reflections. Students' Scientific Papers UMCS (ISSN 2956-5138) jest recenzowany jako tekst anonimowy przez anonimowych recenzentów.
  2. Recenzja ma formę pisemną i kończy się wnioskiem recenzenta o  odrzuceniu lub dopuszczeniu do publikacji.
  3. Kryteria kwalifikacji lub odrzucenia tekstu: oryginalność ujęcia tematu; poprawność merytoryczna, metodologiczna i językowa; wkład tekstu w rozwój dyscypliny; dobór literatury
  4. Recenzent przesyła recenzję artykułu w ciągu 3 miesięcy na adres: reflections@mail.umcs.pl 
  5. Po otrzymaniu recenzji redakcja przekazuje autorom uwagi recenzentów odnośnie artykułu oraz decyzji co do publikacji
  6. Redakcja nie zwraca prac, które nie zostały zakwalifikowane do druku.
  7. Redakcja umieszcza listę recenzentów na stronie internetowej czasopisma.