Informacje dla autorów

 Informacja dla Autorów

 1. Teksty do publikacji przyjmowane są w wersji elektronicznej do 31-go marca i 31-go grudnia grudnia każdego roku pod adresem: reflections@mail.umcs.pl 
 2. Autor/ka publikacji przesyła w wersji elektronicznej jeden egzemplarz tekstru wraz z Oświadczeniem i Formularzem zgłoszenia (do pobrania w zakładce: Dokumenty)
 3. Wszystkie artykuły ukazujące się w Reflections. Students’Scientific Papers UMCS są recenzowane.
 4. O pozytywnej recenzji i przyjęciu tekstu do wydania Autorzy zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez nich adres.
 5. Recenzje zostaną przesłane Autorom, którzy zobowiązują się do dokonania zasugerowanych w nich poprawek i korekt w ciągu dwóch tygodni od daty jej otrzymania. Niewykonanie korekty w tym terminie oznacza zgodę autora na wydanie tekstu w postaci przesłanej do korekty.
 6. Przyjęty do wydania tekst ukaże się w drugiej połowie roku kalendarzowego (teksty przyjęte do 31 marca-ukażą się w tym samym roku; teksty przyjęte do 31 grudnia-ukażą się w następnym roku).
 7. Teksty należy nadsyłać w formacie dokumentów programu WORD.
 8. Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do dokonywania poprawek redakcyjnych tekstów.
 9. Przesłanie przez Autora tekstu do Redakcji jest równoznaczne z jego oświadczeniem, że Autor nieodpłatnie przenosi na Redakcję autorskie prawa majątkowe do publikacji, że tekst jest wolny od wad prawnych oraz że nie był wcześniej publikowany w całości lub części ani nie został złożony w redakcji innego czasopisma, a także z udzieleniem nieodpłatnej zgody na publikację tekstu w czasopiśmie Reflections. Students’Scientific Papers UMCS oraz jego nieograniczone co do czasu i terytorium rozpowszechnianie, w tym nieodpłatne udostępnianie jego egzemplarzy w Internecie.
 10. Autorzy nie otrzymują honorarium autorskiego za przekazane artykuły.

 Wskazówki edytorskie

Do publikacji w Reflections Students’Scientific Papers przyjmowane są wyłącznie teksty sformatowane według poniższych wskazówek.

  A. Informacje ogólne:

1. Termin składania tekstów: 31 marca31 grudnia;

2. Rodzaj publikacji: artykuły naukowe, recenzje;

3. Tematyka: mieszcząca się w ramach następujących dyscyplin: literaturoznawstwo językoznawstwo, kulturoznawstwo, glottodydaktyka, translatoryka, komparatystyka;

4. Sposób złożenia tekstu do publikacji: plik tekstowy w programie WORD wysłany na adres:

reflections@mail.umcs.pl 

  B. Wskazówki edytorskie:

1. Objętość tekstu: artykuł naukowy: max. 20 stron komputeropisu;  

2. Format tekstu: dokument zapisany w programie WORD;

3. Głównym językiem tekstu jest język: angielski, białoruski, francuski, hiszpański, niemiecki, polski, portugalski, rosyjski, ukraiński, włoski. Prace w alfabetach niełacińskich należy zapisywać w transliteracji zgodnej z obowiązującymi normami (w szczególności normą ISO 92000 dla alfabetów cyrylickich) oraz w oryginalnej formie w alfabecie narodowym;

3. Czcionka: Times New Roman (TNR);

4. Marginesy: góra, dół, prawa i lewa strona: 2,5cm;

5. Wielkość czcionki:

a. tytuł tekstu: TNR 14pt, wytłuszczony, wyśrodkowany, interlinia 1,0;

b. tytuły rozdziałów: wytłuszczone, śródtytuł pierwszego poziomu TNR13pt, wyrównany do lewej, śródtytuł drugiego poziomu TNR12pt, wyrównanie do lewej, podtytuły oddzielone od tekstu ciągłego interlinią 2,0;

c. bibliografia: TNR12pt;

d. tekst ciągły: TNR12pt;

6. Struktura tekstu:

a. Nazwisko i imię Autorki/Autora: TNR 14pt, wytłuszczony, wyrównany do lewej strony, poniżej afiliacja: nazwa uczelni, miejscowość, TNR 12pt, bez wytłuszczenia, kursywą, wyrównany do lewej, poniżej adres e: mailowy Autorki/Autora, całość: interlinia 1,0;

b. tytuł tekstu w języku artykułu: TNR 14pt, interlinia 1,0, wytłuszczony, wyśrodkowany;

c. Abstarct w języku angielskim: powinien zawierać informacje o problemie badawczym,  zastosowanych metodach i wnioskach: max. 600 znaków ze spacjami, TNR 11pt, interlinia 1,0, wyrównanie obustronne;

d. Keywords: max 3 hasła, TNR 11pt, wyrównane do lewej;

e. treść artykułu:

-  tekst ciągły, TNR 12pt, interlinia 1,5, wyrównany obustronnie, bez odstępu między akapitami;

-  pierwszy wiersz w tekście bez wcięcia, każdy następny akapit: wcięcie pierwszego wiersza 1,25;

-  marginesy: góra, dół, prawa i lewa strona: 2,5cm;

-  ewentualne wyróżnienia tekstu wyłącznie krojem Pogrubienie lub Kursywa;

-  strony nienumerowane, bez jakichkolwiek nagłówków i stopek;

-  marginesy po 2,5 cm z każdej strony;

-  przypisy wyłącznie automatycznie generowane i numerowane (zakładka: ODWOŁANIA, Wstaw przypis dolny);

- odsyłacze do literatury umieszczane w tekście wyłącznie wg systemu bibliograficznego Apa, zapis skrótów wyłącznie w języku angielskim, bez względu na język główny tekstu:

 • cytat w tekście: nazwisko autora oraz rok wydania i stronę wpisujemy w nawiasie okrągłym, oddzielone przecinkiem, np. (Roger, 2014, p.23)
 • jeżeli w tekście nazwisko autora jest wpisane jako fragment zdania, wówczas  w nawiasie podajemy jedynie rok ukazania się dokumentu, np. Carl Rogers (1961) twierdzi, że …
 • w przypadku, gdy dokument posiada kilku autorów: przy pierwszym cytowaniu wymieniamy wszystkich autorów, przy kolejnych odwołaniach jedynie pierwszego, zastępując resztę skrótem et al., np. (Aronson, Wilson & Akert, 1997), (Aronson et al., 1997)
 • w przypadku cytowania dwóch lub więcej źródeł różnych autorów wymieniamy ich w kolejności alfabetycznej oddzielając autorów średnikami, np. (Frijda, 1986; Walden & Smith, 1997)
 • jeżeli cytujemy więcej niż jedną pozycję tego samego autora, a  co najmniej dwie pozycje wydane były w tym samym roku wówczas po dacie dodajemy kolejne litery alfabetu, np. (Kowalik, 1992a,1992b)

- cytaty: w tekście ciągłym w cudzysłowie. Cytaty dłuższe: TNR 10pt, interlinia 1,0, wyrównanie obustronne, wcięcie z prawej i lewej 2,0 cm, odstęp przed i po cytacie: 1,5

- podpisy do ilustracji, tabel, wykresów: TNR 10 pt, wyrównane do lewej

- tabele: prosimy o stosowanie wyłącznie podstawowego formatowania tabel, z jednolitą grubością i stylem linii, bez jakichkolwiek wewnętrznych formatowań kolumn, wierszy czy komórek

f. bibliografia: sporządzona wyłącznie wg systemu bibliograficznego Apa; zapis skrótów wyłącznie w języku angielskim, bez względu na język główny tekstu; niezależnie od języka głównego tekstu, bibliografia musi być w całości zapisana alfabetem łacińskim; TNR 12 pt, interlinia 1,0, (zamiast wcięcia wysunięcie pierwszego wiersza 1,25), sortowana alfabetycznie, bez podziału na typy źródeł, sporządzona według wskazówek zamieszczonych poniżej:

-  artykuł naukowy w czasopiśmie: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu (nr), strony, np. Garramone, G. M. (1985). Effects of negative political advertising: The  roles of sponsor and rebuttal. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29(2), 149-159;

- książka: Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo, np. Perloff, R. M. (1995). The dynamics of persuasion. Hillsdale, NJ: Erlbaum;

- rozdział/ fragment książki: Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. In: I. Nazwisko (ed.), Tytuł książki (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo, np. Bryant, J. (1989). Message features and entertainment effects. In: J. J. Bradac (ed.), Message effects in communication science (pp. 231-262). Newbury Park, CA: Sage;

- rozdział/ fragment tomu: Nazwisko, I. (rok). Tytuł rozdziału. In: I. Nazwisko (ed.), Tytuł serii: nr tomu. Tytuł tomu (strony). Miejsce wydania: Wydawnictwo, np. Strong, E. K., Jr., & Uhrbrock, R. S. (1923). Bibliography on job analysis. In: L. Outhwaite (ed.), Personnel Research Series: Vol.1. Job analysis and the curriculum (pp. 140-146). New York: Guilford Press;

- elektroniczna wersja książki: Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, nr tomu(nr), strony. Retrieved from np. http://xxx, np. Shotton, M. A (1989). Computer addiction? A study of computer depen-dency [DX Reader]; 

-  posty na forach i blogach: Autor, A. (rok, dzień i miesiąc). Tytuł wątku/postu [rodzaj medium]. Retrieved from http://xxxxxxx, np.

Rampersad, T. (2005, 8 June). Re: Traditional knowledge and traditional cultural expressions [comment on an internet forum/ from the on-line journal]. Retrieved from     http://www.wlpo.lnt/roller/comments/ipisforum/Weblog/ theme eight h_can_cultural#comments.

 

Publikacja ukazuje się w wersji online na stronie: www.reflections.umcs.pl