Warsztaty dla uczniów z Lubaczowa

27 maja na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej odbyły się warsztaty laboratoryjne z geografii dla uczniów Zespołu Szkół im. gen. J. Kustronia w Lubaczowie w ramach realizacji projektu „Wzrost jakości kształcenia ogólnego w szkołach Powiatu Lubaczowskiego” (nr wniosku RPPK.09.02.00-18-0086/17 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 dla Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz ze środków budżetu państwa).

Warsztaty prowadzone były przez pracowników naukowych Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS.

Fot. Michał Zembrzycki

Pierwszą częścią wydarzenia było powitanie gości przez Zastępcę Dyrektora Instytutu Nauk o Ziemi
i Środowisku, prof. dr hab. Irenę A. Pidek wraz z prowadzącymi. Następnie dokonano podziału na grupy 11-12 osobowe. Uczniowie, pod opieką nauczycieli mieli możliwość uczestniczenia w czterech rodzajach zajęć:

  • „Piękno skał w mikroskopie” – warsztaty mineralogiczne i petrograficzne, prowadzone przez dr. inż. Miłosza Hubera, w czasie których można było nauczyć się, jak przygotowuje się i obserwuje minerały i skały z użyciem techniki makroskopowej i mikroskopowej,
  • „Podróże naukowe – Arktyka” – warsztaty przyrodnicze, które prowadził dr Łukasz Franczak. Te warsztaty miały za zadanie przybliżenie uczestnikom warunków środowiska przyrodniczego Arktyki oraz zapoznanie ich ze specyfiką prowadzonych tam badań naukowych,
  • „Badania z użyciem dronów – teledetekcja niskopułapowa” – warsztaty teledetekcyjne, które pokazywały, jak rozpoznawać obiekty terenowe na zdjęciach satelitarnych i lotniczych, połączone z grą terenową w oparciu o ortofotomapę. Zajęcia poprowadził dr Marcin Siłuch,
  • „Badania gleb” – warsztaty gleboznawcze. Były to zajęcia praktyczne z rozpoznawania typów gleby, analizami i eksperymentami w laboratorium chemicznym, a także malowaniem glebą. Prowadzącym był dr hab. Jacek Chodorowski, prof. UMCS.

Uczestnicy zajęć byli bardzo zainteresowani warsztatami, które dały im możliwość zdobycia nowej wiedzy w sposób praktyczny. Umożliwiły one kontakt z naukowcami, pracę w laboratoriach, użycie specjalistycznego sprzętu i profesjonalnego oprogramowania. Miłym akcentem był obiad czekający na uczestników w jednej z sal Wydziału oraz zestaw gadżetów promocyjnych dla każdego z gości.

 

 Michał Zembrzycki, Justyna Jawiarczyk

 

    Aktualności

    Data dodania
    31 maja 2022