Konferencja Metodyczna pt. „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”.

W dniach 30 czerwca – 2 lipca 2022 roku odbyła się V Ogólnopolska Konferencja Metodyczna pt. „Problematyka pomiarów i opracowań elementów meteorologicznych”. Wydarzenie połączone było z obchodami 70-lecia badań klimatologicznych w UMCS oraz jubileuszem 50-lecia pracy zawodowej prof. dr hab. Bogusława M. Kaszewskiego. Organizatorami konferencji byli: Katedra Hydrologii i Klimatologii Instytutu Nauk o Ziemi i Środowisku UMCS, Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie, Polskie Towarzystwo Geofizyczne – Oddział Lubelski, Stowarzyszenie Klimatologów Polskich oraz Komisja Agrometeorologii i Klimatologii Stosowanej Oddziału PAN w Lublinie. Honorowy patronat nad konferencją objęli: JM Rektor UMCS, prof. dr hab. Radosław Dobrowolski oraz JM Rektor LAW - Komendant gen. bryg. pil. dr inż. Krzysztof Cur.

Zagadnienia programowe konferencji dotyczyły metodyki pomiarów meteorologicznych oraz opracowań klimatologicznych. W przypadku zagadnień związanych z meteorologią były to: standardy pomiarów meteorologicznych i ich ewolucja, problemy w interpretacji wizualnych obserwacji zjawisk meteorologicznych oraz teledetekcja w meteorologii. Tematyka klimatologiczna poruszała kwestie: zastosowań metod statystycznych, tworzenia baz danych i ich wykorzystywania, kryteriów wyznaczania zjawisk ekstremalnych, typologii w opracowaniach pogody i klimatu, problemów regionalizacji klimatycznych, a także wykorzystania języków programowania oraz sztucznej inteligencji.

Podczas sesji otwierającej Konferencję, którą prowadził Kierownik Katedry Hydrologii i Klimatologii, dr hab. Stanisław Chmiel, prof. UMCS, były wieloletni kierownik Zakładu Meteorologii i Klimatologii, a później Katedry Hydrologii i Klimatologii, prof. dr hab. Bogusław M. Kaszewski, przedstawił historię 70 lat badań klimatologicznych w UMCS. Był to również moment uczczenia jubileuszu 50-lecia pracy Pana Profesora w UMCS, którą rozpoczął jeszcze podczas studiów w 1972 r. W tym też roku uzyskał tytuł magistra geografii na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMCS w Lublinie, gdzie przeszedł następnie wszystkie szczeble awansu naukowego, od doktora  (1981 r.), doktora habilitowanego (1992 r.), do profesora nauk o Ziemi (2012 r). Jako nauczyciel akademicki wypromował ponad 200 magistrów, był promotorem 7 prac doktorskich, recenzentem w kilku przewodach habilitacyjnych i kilkunastu w procedurach awansów profesorskich.

W konferencji brało udział 60 uczestników reprezentujących ośrodki naukowo-badawcze z Polski. W ciągu 2 dni obrad wygłoszono 27 referatów oraz zaprezentowano 16 posterów. W ostatni dzień konferencji odbyła się sesja wyjazdowa do Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie. Uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z wybranymi elementami szkoleń prowadzonych na różnych kierunkach studiów oraz zwiedzili Muzeum Sił Powietrznych.

 

 

    Aktualności

    Data dodania
    27 września 2022