Aktualnie realizowane projekty

Tytuł projektu: Badania poziomu akceptacji hybrydowych form pracy zdalnej pracowników wykwalifikowanych w kontekście posiadanych przez nich zasobów osobistych. Projekt realizowany jest we współpracy z Wydziałem Strategii i Przedsiębiorczości UM w Lublinie i obejmuje:

  • Sformułowanie rekomendacji dla pracodawcy i pracowników w postaci raportu dla instytucji partnerskiej.
  • Opracowanie własnych narzędzi diagnostycznych do oceny predyspozycji/kompetencji pracowników w odniesieniu do pracy hybrydowej
  • Przygotowanie polskiej adaptacji narzędzi diagnostycznych dotyczących stresu cyfrowego
  • Przygotowanie cyklu publikacji popularno-naukowych i naukowych analizujących poziom akceptacji hybrydowych form pracy zdalnej pracowników wykwalifikowanych.
  • Komercjalizacja wyników badań w wybranych obszarach

Zespół badawczy: 

dr hab. Andrzej Różański, prof. Uczelni, kierownik Pracowni Rozwoju Zasobów Ludzkich UMCS (HRD_Lab).

dr hab. Marta Czechowska-Bieluga, prof. uczelni, pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Pedagogiki Społecznej UMCS.

dr hab. Ewa Sarzyńska-Mazurek, prof. uczelni, pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki UMCS.

dr Anna Stachyra-Sokulska, pracownik  w Katedrze Psychologii Społecznej  UMCS.

dr Małgorzata Chojak – kierownik Laboratorium Badań nad Neuroedukacją, kierownik Interdyscyplinarnego Zespołu Badawczego NeuroEduLab, pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Dydaktyki w Instytucie Pedagogiki UMCS.

Czas realizacji projektu: 2022-2024.

Przedsięwzięcie badawczo-dydaktyczne realizowane we współpracy z Pracownią Animacji Kultury  (Kierownik pracowni: dr Urszula Lewartowicz ) oraz Wydziałem Kultury UM w Lublinie dotyczące „Kształcenia pozaformalnego” w ramach projektu ”Lublin Europejska Stolica Młodzieży 2023”. https://lublin.eu/kultura/informacje/wiadomosci/lublin-europejska-stolica-mlodziezy-2023,2895,41,1.html

Czas realizacji projektu: 2022-2023.