HRD_Lab zadania

Działalność Pracowni Rozwoju Zasobów Ludzkich (Human Resource Development Laboratory) ukierunkowana jest na realizację zadań nie tylko na rzecz Instytutu Pedagogiki, czy Wydziału Pedagogiki i Psychologii, ale również mających istotne znaczenie dla Uniwersytetu oraz środowiska społeczno-gospodarczego Lubelszczyzny, szczególnie w programach wspierających profesjonalny rozwój lokalnego rynku pracy. Wyrażają się one w planowanych przedsięwzięciach badawczych i wdrożeniowych, (przy uwzględnieniu działalności m.in. potencjału wszystkich katedr, specjalistów i praktyków współpracujących z uczelnią w szeroko rozumianym obszarze rozwoju potencjału pracowniczego. itp.). Celem Pracowni Rozwoju Zasobów Ludzkich (HRD_Lab) jest prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych oraz wdrożeniowych w zakresie problematyki związanej pośrednio lub bezpośrednio z szeroko rozumianym Rozwojem Zasobów Ludzkich a w szczególności:

  • prowadzenie badań naukowych, wdrożeniowych badań naukowych, w tym interdyscyplinarnych;
  • podnoszenie jakości kształcenia studentów i doktorantów poprzez organizowanie warsztatów i tworzenie zespołów badawczych, zarówno typowo naukowych, jak i wdrożeniowych badań naukowych;
  • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym w ramach realizacji projektów badawczych, wdrożeniowych, ukierunkowanych na promocję Instytutu, Wydziału i Uniwersytetu;
  • pozyskiwanie środków na badania naukowe i prace rozwojowe;
  • upowszechnianie wyników badań naukowych (konferencje, warsztaty, szkolenia, doradztwo specjalistyczne)
  • organizowanie wydarzeń naukowych i dydaktycznych
  • prowadzenie zajęć dydaktycznych w obszarze szeroko pojętego  Rozwoju Zasobów Ludzkich w tym specjalistycznych: technik i strategii doskonalenia kompetencji pracowniczych w organizacji; zarządzania rozwojem pracowniczym; zarządzania zasobami ludzkimi, budowanie zespołów, technik zarządzania projektami czy konsultingu HR