Urlopy wypoczynkowe

URLOP WYPOCZYNKOWY

- nauczyciele akademiccy ( art. 133 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm.)

Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych nauczycielom akademickim reguluje art. 133 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Do spraw nieuregulowanych w tej ustawie, mają zastosowanie przepisy rozdziału I działu siódmego Kodeksu pracy (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1666 ze zm.).

Nauczycielowi akademickiemu przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze trzydziestu sześciu dni roboczych w ciągu roku. Urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych.

Nauczyciel akademicki uzyskuje prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego w ostatnim dniu poprzedzającym letnią przerwę w zajęciach dydaktycznych, a prawo do drugiego
i dalszych urlopów - z początkiem każdego następnego roku kalendarzowego.

Nauczyciel akademicki ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w przypadkach:

  1. zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,
  2. ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,
  3. podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego, wychowawczego oraz urlopu dla poratowania zdrowia.

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia. 

W przypadku niewykorzystania urlopu wypoczynkowego z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy nauczycielowi akademickiemu przysługuje ekwiwalent pieniężny za okres niewykorzystanego urlopu.

Dni wolnych od pracy wynikających z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy (zazwyczaj: sobota, niedziela) nie wlicza się do urlopu wypoczynkowego.

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi

 Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych pracownikom niebędącym nauczycielami akademickimi regulują przepisy: 

a) rozdział I działu siódmego Kodeksu pracy,

b) Rozporządzenie MPiPS w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,

Pracownikowi niebędącemu nauczycielem akademickim przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze:

20 dni roboczych - jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat

26 dni roboczych - jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W sytuacji:

  1. zatrudnienia w ciągu roku kalendarzowego,
  2. ustania stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego,
  3. podjęcia pracy po powrocie z urlopu bezpłatnego czy wychowawczego,

pracownikowi przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do okresu zatrudnienia.

Pracownik zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym do wymiaru zatrudnienia. Urlop jest udzielany w dni, które są dla pracownikami dniami świadczenia pracy (zgodnie z harmonogramem pracy) w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Przynajmniej jedna część urlopu wypoczynkowego powinna obejmować co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych.