Urlopy naukowe płatne

URLOPY NAUKOWE PŁATNE - nauczyciele akademiccy ( art. 134 ustawy Prawo
o szkolnictwie wyższym
(t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.) oraz §113 Statutu UMCS)

płatny urlop naukowy w celu przeprowadzenia badań poza Uczelnią  

Nauczyciel akademicki, posiadający co najmniej stopień doktora, może uzyskać nie częściej niż raz na siedem lat zatrudnienia w Uniwersytecie, płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym roku w celu przeprowadzenia badań poza Uniwersytetem.

płatny urlop naukowy na przygotowanie rozprawy doktorskiej

Nauczyciel akademicki przygotowujący rozprawę doktorską może otrzymać, jeśli jest to uzasadnione stopniem przygotowania rozprawy, płatny urlop naukowy w wymiarze nieprzekraczającym trzech miesięcy.

Urlopy płatne udzielane są przed rozpoczęciem kolejnego semestru.

Urlopu płatnego udziela Rektor na wniosek pracownika, po uzyskaniu opinii rady wydziału,
a w przypadku pracowników jednostek innych niż podstawowe, po uzyskaniu opinii kierownika właściwej jednostki organizacyjnej.

Załączniki