Ochrona wyników badań

Informacje o chronionych i zgłoszonych do ochrony
przedmiotach własności przemysłowej
(dostępne on-line na stronie www.uprp.pl)


I WYNALAZKI I WZORY UŻYTKOWE
 
1. Informacje o chronionych w Polsce prawami wyłącznymi wynalazkach i wzorach użytkowych oraz o ich nowych zgłoszeniach, publikowanych po 18 m-ch od daty pierwszeństwa (data zgłoszenia w UPRP), dostępne są w Wyszukiwarce Przedmiotów Chronionych (baza danych UPRP), na stronie www.uprp.pl.
 
2. Informacje o statusie  udzielonych praw wyłącznych i zgłoszeń (po publikacji w BUP) dot. wynalazków i wzorów użytkowych można sprawdzić w serwisie Register Plus.
 
3. Serwis internetowy o nazwie Serwer Publikacji udostępniony jest użytkownikom informacji patentowej w celu zapewnienia łatwiejszego i powszechnego wglądu do dokumentacji opisów patentowych i ochronnych wydawanych przez UPRP.
 
W Serwerze Publikacji zamieszczane są w cyklach miesięcznych, w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia w WUP, i udostępniane w formacie PDF pełne teksty wydawanych przez UPRP:
  • polskich opisów patentowych,
  • polskich opisów ochronnych wzorów użytkowych,
  • polskich opisów ochronnych wzorów przemysłowych
oraz tłumaczeń na język polski patentów europejskich obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
II ZNAKI TOWAROWE

1. Informacje o udzielonych prawach ochronnych i nowych zgłoszeniach znaków towarowych, dokonywanych w procedurze krajowej, dostępne są w bazie znaków towarowych UPRP po 3 miesiącach od daty zgłoszenia, a dane o ich statusie - w bazie Register Plus dla znaków towarowych.

2. Informacje o wspólnotowych znakach towarowych, rozpatrywanych przez OHIM i obowiązujących na terenie Polski, znajdują się w bazie CTM – ONLINE.
 
III WZORY PRZEMYSŁOWE
 
Informacje o zarejestrowanych wzorach przemysłowych ukazują się w bazach danych UPRP i RCD – ONLINE (wzory wspólnotowe) - OHIM/OAMI; stosownie do ogłoszeń o udzielonych prawach z rejestracji.
 
W okresie poprzedzającym rejestrację wzoru przemysłowego – informacji o zgłoszeniach nie publikuje się w żadnych bazach danych.
 

IV MIĘDZYNARODOWE BAZY INFORMACJI PATENTOWEJ

Polska, jako strona wielu międzynarodowych porozumień w sprawach własności przemysłowej, oprócz zasobów informacyjnych gromadzonych przez własny Urząd Patentowy, udostępnia i korzysta z międzynarodowych baz patentowych administrowanych przez inne Urzędy i organizacje międzynarodowe, które są dostępne również na stronie www.uprp.pl.
 
Jako bazę do poszukiwań krajowej, regionalnej /Europejskiego Urzędu Patentowego - EPO/ i światowej dokumentacji patentowej (ponad - 70 mln dokumentów), pochodzącej z przeszło 80 krajów i organizacji udzielających prawa wyłączne, szczególnie polecamy bazę Espacenet, będącą systemem wyszukiwawczym EPO, zawierającym dane bibliograficzne wraz z opisami patentowymi wynalazków lub ich skrótów - gdy postępowanie nie zostało zakończone, a nastąpiła publikacja o zgłoszeniu.

Szczegółowych informacji dot. internetowych zasobów informacji patentowej udziela  Rzecznik patentowy UMCS, tel. 81 537 51 06.

V WEWNĘTRZNE REGULACJE PRAWNE

Wewnętrzne regulacje prawne dot. procedury związanej z pozyskiwaniem praw wyłącznych i komercjalizacji przedmiotów własności intelektualnej:

UCHWAŁA Nr XXIII – 25.1/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi, prawami własności przemysłowej oraz zasad komercjalizacji w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

VI WITRYNA PatentMEN (www.patentmen.org.pl)

Witryna przeznaczona jest przede wszystkim dla środowiska szkół wyższych – nauczycieli akademickich, kadry naukowo-badawczej i studentów oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szeroko rozumianej własności intelektualnej, a jej założeniem jest:

  • upowszechnianie w środowiskach akademickich wiedzy na temat własności intelektualnej i jej ochrony – w aspekcie krajowym i międzynarodowym;
  • propagowanie działalności proinnowacyjnej;
  • przybliżanie i pogłębianie umiejętności korzystania z informacji patentowej;
  • wspomaganie edukacji studentów w zakresie zagadnień własności intelektualnej;
  • zachęcanie do dyskusji i wymiany poglądów;
  • udzielanie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

VII PRZYDATNE PREZENTACJE

Wybrane PREZENTACJE przedstawione podczas XXXII SEMINARIUM RZECZNIKÓW PATENTOWYCH SZKÓŁ WYŻSZYCH w Cedzynie - wrzesień 2013 r.: