Wszyscy pracownicy oraz emeryci i renciści, którzy złożyli wnioski o przyznanie refundacji dla siebie (emeryci i renciści) oraz dla dzieci (pracownicy) otrzymali zgodę na dofinansowanie. Lista osób, którym przyznano refundacje znajduje się w Biurze Socjalnym.

Uprzejmie informujemy, że w związku z powyższym należy składać faktury lub rachunki (w oryginale) dotyczące wypoczynku do Biura Socjalnego - pok. 1006, X piętro, Rektorat.

W załączeniu przedstawiamy tabelę, według której zostanie naliczona refundacja.


  1. Odpłatność za wczasy, kolonie i obozy nalicza się na podstawie dochodu na członka rodziny – osiągniętego w roku ubiegłym zgodnie z §6 Regulaminu ZFŚS.
  2. Refundacja za wczasy, kolonie i obozy dla dzieci i młodzieży przysługuje od 3 lat do momentu ukończenia nauki – nie dłużej niż do ukończenia 25 lat.
  3. Wysokość refundacji uwzględniana jest do górnego kosztu obozów, wczasów i kolonii organizowanych przez UMCS w okresie obowiązywania tabeli. W 2016 r. górna granica odpłatności za wczasy, obozy i kolonie oraz sanatoria dla dzieci pracowników oraz dzieci emerytów i rencistów wynosi 1200,00 zł, dla emerytów i rencistów górna granica odpłatności wynosi 1400,00 zł.

Biuro Socjalne informuje, że do 17 czerwca 2016 r. w pok. 1006 w Rektoracie (X piętro) można składać wnioski o refundację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów w 2016 r.

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o składanie wypełnionych wniosków oraz o przedstawienie do wglądu zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2015 r.), a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów, zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodów). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny, zgodnie z §8 ust. 1, pkt 4 Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Załączniki