Komunikat Biura Socjalnego dotyczący przyznania refundacji wypoczynku dla dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS

Informujemy, że refundacja wypoczynku dla dzieci pracowników została przyznana na podstawie wykorzystania świadczenia w latach ubiegłych tj. 2014-2016. Refundacje ze względu na ograniczone środki zostały przyznane osobom, które ubiegały się o nie po raz pierwszy. Przyznano także refundacje dla dziewięciorga dzieci pracowników ubiegających się o nie po raz drugi, których dochód w rodzinie nie przekroczył 900 zł na osobę. Listy imienne znajdują się w Biurze Socjalnym – pok. 1006, X piętro, Rektorat.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak


Komunikat Biura Socjalnego dotyczący refundacji wypoczynku dzieci pracowników oraz emerytów i rencistów, byłych pracowników UMCS

Biuro Socjalne informuje, że do 21 czerwca 2017 r. w pok. 1006 w Rektoracie (X piętro) zainteresowani mogą składać wnioski o refundację wypoczynku dzieci i młodzieży oraz emerytów i rencistów na 2017 rok. Kryterium decydującym o przyznaniu miejsca na liście uczestników jest częstotliwość wykorzystania przez Wnioskodawcę danej formy świadczenia.

Osoby ubiegające się o wypłatę refundacji proszone są o składanie wypełnionych wniosków oraz o przedstawienie do wglądu zeznania podatkowego własnego i współmałżonka (PIT za 2016 r.), a także innych dokumentów potwierdzających uzyskanie wymienionych w §6 ust. 5 dochodów, zgodnie z Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Jednocześnie przypominamy, że osoby ubiegające się o powyższe świadczenie zobowiązane są do informowania Biura Socjalnego o trwałych zmianach zachodzących w składzie oraz w dochodach rodziny (śmierć członka rodziny, narodziny dziecka, utrata istniejącego dotąd lub uzyskanie nowego źródła przychodów). Zaistniałe zmiany uwzględnia się przy ustalaniu średniego dochodu na członka rodziny, zgodnie z §8 ust. 1, pkt 4 Regulaminem ZFŚS – Zarządzenie nr 68/2014 Rektora UMCS w Lublinie z dnia 13 listopada 2014 r.

Wysokość dofinansowania oraz tabelka z progami dochodu zostanie umieszczona na stronie internetowej w terminie późniejszym, po uzgodnieniu z organizacjami związkowymi UMCS i zaakceptowaniu przez Jego Magnificencję Rektora.

Kierownik Biura Socjalnego
mgr Beata Walczak