Praktyki zawodowe

Praktyka przedmiotowo-metodyczna

Cele i zadania praktyki

 1. Celem praktyki przedmiotowo-metodycznej jest sprawdzenie przygotowania teoretycznego do działania praktycznego.
 2. Działalność studenta w czasie praktyki winna koncentrować się na pracy dydaktyczno-wychowawczej określonej szkolnym programem nauczania
 3. W planowaniu, przygotowaniu i analizie lekcji wybranego przedmiotu oraz uczestniczeniu w zajęciach pozalekcyjnych student obok gruntownej wiedzy merytorycznej winien wykazać znajomość metod i środków nauczania oraz podstaw pedagogiki i psychologii.
 4. W czasie praktyki student uczestniczy/ w charakterze asystenta nauczyciela-opiekuna/ we wszystkich przejawach życia szkoły.

Przebieg praktyki

 1. Studenta-praktykanta obowiązuje 18 godzin tygodniowo, udokumentowanej, równomiernie rozłożonej pracy.
 2. I tydzień - okres wstępny, w którym student winien:
  opracować wspólnie z nauczycielem-opiekunem szczegółowy plan praktyki i przesłać jeden egzemplarz na uczelnię
  poznać szkołę jako środowisko
  poznać plan pracy dydaktyczno-wychowawczej w zakresie wiedzy o społeczeństwie, historii
  opracować szczegółowy rozkład materiału przedmiotu nauczania, przewidzianego do realizacji w czasie praktyki,
  zapoznać się ze środkami dyd., pomocami naukowymi przedmiotu nauczania,
  hospitować lekcje rożnych typów z wiedzy o społeczeństwie i historii - 10godz.,
  uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych prowadzonych przez nauczyciela
  sprawdzać zeszyty, prace domowe i klasowe uczniów
 3. II tydzień - okres praktyki, w którym student:
  prowadzi samodzielnie lekcje z wiedzy o społeczeństwie, historii - 4godz.,
  prowadzi pojedyncze tematy w różnych klasach lub cykl tematyczny w jednej klasie
  hospituje lekcje prowadzone przez opiekuna lub innych studentów-praktykantów
 4. III i IV tydzień - okres zwiększonej samodzielności działań dydaktyczno-wychowawczych w których student:
  prowadzi 6 lekcji (w 3 tygodniu) i 8 lekcji (w 4 tygodniu) hospitacje podobnie jak w poprzednim okresie, przy czym różnorodność form i metod nauczania podczas prowadzenia lekcji oraz środków dydaktycznych winna być maksymalna
  przygotowuje dokumentację do zaliczenia praktyki /konspekty, protokóły hospitacji, dokonuje analizy i podsumowania szkolnej praktyki przedmiotowo-metodycznej
  Wymiar godzin obowiązujących studentów w czasie praktyki: 72
 5. W sprawach bieżących, nauczyciele-opiekunowie oraz studenci mogą się kontaktować z opiekunem dydaktycznym praktyki: Pracownia Dydaktyczno-Metodyczna, Wydział Politologii UMCS, 20-080 Lublin, Plac Litewski 3, tel.5324278 lub 5324279 wew.117

 

Wymiar godzinowy praktyk
tydzień praktyki   lekcje hospitowane     lekcje prowadzone       inne czynności
I 10 - 8
II 8 4 6
III 8 6 4
IV 6 8 4

 

 

Realizacja praktyki

 1. W realizacji programu praktyki szkolnej uczestniczy student-praktykant, dyrektor szkoły, nauczyciel-opiekun oraz nauczyciel akademicki- opiekun dydaktyczny praktyki, działający z ramienia uczelni.
 2. Student-praktykant zgłasza się do dyrekcji szkoły o godz. 8.00 pierwszego dnia praktyki. Przez cały okres jej trwania podlega nauczycielowi-opiekunowi działającemu z upoważnienia dyrektora szkoły.
 3. Student-praktykant przestrzega przepisów dyscypliny pracy, bhp i tajemnicy państwowej.
 4. Nieobecność studenta- praktykanta w szkole może być usprawiedliwiona wyłącznie w przypadku choroby, na podstawie zaświadczenia lekarskiego.
 5. Dokumentacja czynności dydaktyczno-wychowawczych winna być prowadzona na bieżąco /dziennik praktyk/
 6. Lekcje hospitowane, ich szczegółowa analiza i ocena powinna być dokonana wspólnie z nauczycielem-opiekunem.
 7. Konspekty lekcji prowadzonych przez studenta winny być starannie opracowane/według wzoru konspektu obowiązującego na zajęciach konwersatoryjnych z dydaktyki przedmiotów społecznych/ wykazując wysoki poziom merytoryczny i metodyczny. Konspekty zaakceptowane i podpisane przez nauczyciela-opiekuna, przynajmniej w przeddzień ich realizacji, są niezbędnym warunkiem samodzielnego przeprowadzenia lekcji. Na tym konspekcie winny być uwzględnione oceny merytoryczne i metodyczne przeprowadzonej lekcji i inne uwagi jej dotyczące, dokonane przez opiekuna praktykanta.

Obowiązki i prawa studenta - praktykanta

 1. Na okres praktyki student zwolniony jest z innych obowiązków w uczelni.
 2. Student w okresie praktyki otrzymuje wynagrodzenie i zwrot poniesionych kosztów w/g obowiązujących przepisów.
 3. Student wspólnie z nauczycielem-opiekunem opracowuje szczegółowy plan praktyki.
 4. Dokumentacja przebiegu praktyki winna być prowadzona na bieżąco.
 5. Na zakończenie praktyki student wpisuje swoje uwagi o jej przebiegu w dzienniku praktyk uwzględniając następujące dane:
  liczbę hospitowanych lekcji, zajęć pozalekcyjnych
  liczbę samodzielnie przeprowadzonych lekcji z wybranego przedmiotu i zajęć pozalekcyjnych
  opinie, uwagi i wnioski dotyczące organizacji i przebiegu praktyki /oraz inne uwagi/
 6. W pracy dydaktyczno-wychowawczej z instrukcji nauczyciela akademickiego-opiekuna dydaktycznego praktyki. Zwraca się również o pomoc do niego we wszystkich koniecznych przypadkach.
 7. Dba o wysoki poziom wykonania zadań, realizowanych w czasie praktyki ,wynikających ze szczegółowego planu praktyki.
 8. Wykonuje w miarę możliwości pomoce /środki/ dydaktyczne niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia lekcji.
 9. Przedstawia pełną, wymaganą do zaliczenia praktyki dokumentację / dziennik praktyk ze wszystkimi potrzebnymi wpisami oraz konspekty prowadzonych samodzielnie lekcji/
 10. Nieobecność w szkole z powodu choroby lub innych poważnych przyczyn powinna być zgłoszona nauczycielowi i opiekunowi dydaktycznemu praktyki.

Zaliczenie praktyki

 1. Szkolne praktyki przedmiotowo-metodyczne podlegają odrębnemu zaliczeniu i stanowią warunek zaliczenia dydaktyki przedmiotów społecznych.
 2. Podstawą zaliczenia praktyki jest:
  pozytywna ocena praktyki wystawiona przez nauczyciela-opiekuna i wpisana do dziennika praktyk oraz potwierdzona przez dyrektora szkoły.
  dziennik praktyk z wpisem wszystkich czynności dydaktyczno-wychowawczych ,potwierdzonych podpisem nauczyciela-opiekuna
  konspekty samodzielnie zrealizowanych tematów lekcji.
 3. Zaliczenia szkolnej praktyki przedmiotowo-metodycznej w dzienniku praktyk i indeksie dokonuje nauczyciel akademicki.
 4. Ostateczne zaliczenie praktyki powinno nastąpić w ciągu miesiąca, po jej zakończeniu.

Oznaczenia zastosowane w załącznikach:

 • BN - kierunek Bezpieczeństwo narodowe
 • DZIKS - kierunek Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 
 • PM - kierunek Produkcja medialna 
 • POL - kierunek Politologia  
 • SM - kierunek Stosunki międzynarodowe 

 

Załączniki