Ostatnia aktualizacja
05.12.2022

Zamówienia publiczne

Zaprojektowanie, wykonanie i montaż tablic informacyjnych dla projektu

CL/01/2017

Ogłoszony
07.11.2017
Przedmiot
usługi
Status
W toku
 1. Zaprojektowanie, wykonanie i montaż 1 tablicy informacyjnej/pamiątkowej o wymiarach 80 cm x 120 cm.
 2. Zaprojektowanie, wykonanie i dostarczenie 10 tablic informacyjnych o wymiarach 29,7 cm x 21 cm.

Dotyczy: Dokonania zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro w ramach działań informacyjnych i promocyjnych Projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie”.

Umowa o dofinansowanie nr:RPLU.02.01.00-06-0010/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 1. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać w zamkniętej kopercie opisanej: Dotyczy zamówienia tablic dla projektu „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” do dnia 17.11.2017 r. do godziny 12:00 z dopiskiem „Nie otwierać przed 17.11.2017 r. do godz. 12:15” w siedzibie Zamawiającego.
 2. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  LubMAN UMCS
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, XVI piętro, pokój 1606
  20-031 Lublin
 3. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego:
  Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, XVI piętro, pokój 1606
  20-031 Lublin
  dnia 17.11.2017 r. o godz. 12:15.
  Otwarcie ofert jest jawne.

Najnowsze

Remont i adaptacja pracowni komputerowej 1D WNoZiGP

02122022

Ogłoszony
02.12.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
Dostawa zestawu do analizy TLC

PU/57-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa mieszadeł magnetycznych

PU/55-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku