Ostatnia aktualizacja
05.12.2022

Zamówienia publiczne

Wyprodukowanie promocyjnego filmu ogólnouniwersyteckiego.

PU/10-2018/DOP-p

Ogłoszony
26.03.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” (Umowa o dofinansowanie nr:RPLU.02.01.00-06-0010/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020), w związku z czym Wykonawca oznaczy dotyczącą go fakturę VAT, zgodnie z Podręcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014 – 2020 w zakresie informacji i promocji.

 

Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro XII,
pokój 1201, w terminie do dnia: 10.04.2018r. do godz. 11:00.

 

Osoby upoważnione do kontaktu
1) sprawy merytoryczne:
a) Marcin Gołębiowski, tel. 81 537 57 64, email marcin.golebiowski@poczta.umcs.lublin.pl,
b) Mateusz Woźniak, tel. 81 537 54 66,email mateusz.wozniak@poczta.umcs.lublin.pl;
2) sprawy formalne: Marek Drewienkowski, tel. 81 537 59 65, email zampubl@umcs.lublin.pl.

Najnowsze

Remont i adaptacja pracowni komputerowej 1D WNoZiGP

02122022

Ogłoszony
02.12.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
Dostawa zestawu do analizy TLC

PU/57-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa mieszadeł magnetycznych

PU/55-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku