Ostatnia aktualizacja
05.12.2022

Zamówienia publiczne

Usługi polegające na kierowaniu pracami związanymi z wdrożeniem internetowego systemu rekrutacyjnego oraz integracji procesów obsługi studenta i procesów e-learning

CL/01/2018

Ogłoszony
14.09.2018
Przedmiot
usługi
Status
Zakończone

Ofertę należy złożyć osobiście lub drogą pocztową do 21.09.2018 r. do godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
ul. Radziszewskiego 11/21a
20-031 Lublin
(budynek Biblioteki Głównej UMCS, nowa część, I piętro, pok. 21a)

Część zamówienia realizowana w ramach projektu pn. „Wzmocnienie stopnia cyfryzacji oraz rozwój usług elektronicznych na UMCS w Lublinie” (Umowa o dofinansowanie nr: RPLU.02.01.00-06-0010/16-00 w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowe Lubelskie Działania 2.1. Cyfrowe Lubelskie RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020).

Załączniki

Najnowsze

Remont i adaptacja pracowni komputerowej 1D WNoZiGP

02122022

Ogłoszony
02.12.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
Dostawa zestawu do analizy TLC

PU/57-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa mieszadeł magnetycznych

PU/55-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku