Ostatnia aktualizacja
05.12.2022

Zamówienia publiczne

Remont wybranych pomieszczeń - sala komputerowa nr 15 w Instytucie Sztuk Pięknych na Wydziale Artystycznym UMCS

DTI-1000001308

Ogłoszony
23.09.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Zakończone

Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

1) Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5; 20-031 Lublin, budynek Rektoratu, piętro IX, pokój nr 901 w terminie do dnia 30 września 2022r. do godz. 9:00 za pośrednictwem poczty lub kancelarii UMCS (pokój 001-Kancelaria, na parterze budynku Rektoratu).

2) Otwarcie ofert nastąpi komisyjnie w dniu 30 września 2022r. w pok. nr 901 w siedzibie Zamawiającego. Informacja z otwarcia ofert zostanie zamieszczona na stronie internetowej UMCS.

Najnowsze

Remont i adaptacja pracowni komputerowej 1D WNoZiGP

02122022

Ogłoszony
02.12.2022
Przedmiot
roboty budowlane
Status
Ogłoszone
Dostawa zestawu do analizy TLC

PU/57-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
Zakończone
Dostawa mieszadeł magnetycznych

PU/55-2022/DZP-a

Ogłoszony
24.11.2022
Przedmiot
dostawy
Status
W toku