Ostatnia aktualizacja
28.03.2023

Zamówienia publiczne

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022, 2023, z możliwością przedłużenia umowy na kolejny 2-letni okres.

PU/03-2022/Kwestura

Ogłoszony
20.12.2022
Przedmiot
usługi
Status
W toku

Oferty należy złożyć lub przesłać ofert w terminie do dnia 02.01.2023 r. w zamkniętej kopercie z adnotacją:

„Oferta na badanie sprawozdania finansowego”.

Miejsce składania ofert:

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 5, pokój 801, 20-031 Lublin.

Załączniki