Wydawnictwa

         Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego. Podręcznik akademicki red. S. Grabias, J. Panasiuk, T. Woźniak. Lublin 2015, Wyd. UMCS.

Podręcznik Logopedia. Standardy postępowania logopedycznego „spełnia wszystkie wymagania stawiane podręcznikom nowoczesnym, interdyscyplinarnym i kompleksowym. Porządkuje procedury terapeutyczne w logopedii, zgodnie z najnowszą wiedzą na temat biologicznych, umysłowych i społecznych uwarunkowań zaburzeń mowy. […] Na taką publikację od lat oczekiwali polscy logopedzi. Będzie ona bez wątpienia wydarzeniem na naszym rynku wydawniczym. Prezentowane standardy, oprócz logopedów, z pewnością zainteresują językoznawców, psychologów, pedagogów i lekarzy”. [Z recenzji prof. dra hab. Stanisława Milewskiego]

 


 Logopedia. Teoria zaburzeń mowy, red. S. Grabias, M. Kurkowski, Lublin 2012, Wyd. UMCS.

Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS może się poszczycić najlepszym podręcznikiem akademickim roku 2013. W konkursie zorganizowanym przez Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych na NAJLEPSZY PODRĘCZNIK I SKRYPT AKADEMICKI W ROKU 2013 najwyżej, spośród 14 nominowanych tytułów, została oceniona publikacja „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy” pod redakcją Stanisława Grabiasa i Marka Kurkowskiego, wydana nakładem Wydawnictwa UMCS. Ogłoszenie wyników miało miejsce podczas XVII Targów Książki w Krakowie.
Podręcznik „Logopedia. Teoria zaburzeń mowy” prezentuje spójną interpretację zaburzeń mowy. Powstał w zgodzie z teorią, która kształtowała się przez lata w Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS - ośrodku badawczym, który może poszczycić się najdłuższą w Polsce tradycją kształcenia logopedów. Jest to pierwszy podręcznik w Polsce, który obrazuje zaburzenia mowy wyczerpująco, z przekonaniem, że współczesna logopedia jest w stanie w sposób satysfakcjonujący diagnozować zaburzenia mowy, budować programy terapii i prowadzić terapię. Autorami poszczególnych rozdziałów są specjaliści doświadczeni w pracy w badawczej i obeznani w praktyce logopedycznej.


 Język, człowiek, społeczeństwo: księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, red. J. Panasiuk, T. Woźniak, Lublin 2013, Wyd. UMCS.

W końcu roku 2013 z inicjatywy pracowników Zakładu ukazała się księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi, pod redakcją Jolanty Panasiuk i Tomasza Woźniaka. Składają się na nią prace dedykowane Panu Profesorowi Stanisławowi Grabiasowi z okazji Jego siedemdziesiątych urodzin przez uczniów i przyjaciół, przedstawicieli środowiska logopedycznego i językoznawczego. Artykuły zamieszczone w tomie są w dużej mierze inspirowane osiągnięciami naukowymi Profesora Grabiasa.

 

 


 W Zakładzie Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego redagowana jest seria wydawnicza: „Komunikacja językowa i jej zaburzenia”. Do chwili obecnej ukazało się 27 tomów, w tym w ostatnich czterech latach:

  • Ewa Muzyka-Furtak: Konstrukcje słowotwórcze w świadomości językowej dzieci niesłyszących, Lublin 2010, Wyd. UMCS.

Rozprawa Ewy Muzyki-Furtak wzbogaca wiedzę o procesie przyswajania sobie języka przez dzieci z uszkodzeniami słuchu. Wyniki przedstawionych badań mają dużą wartość aplikacyjną zarówno dla rozważań teoretycznych, jak i rozważań praktycznych, mających zastosowanie w terapii logopedycznej oraz pracy wychowawczej i dydaktycznej z dziećmi i młodzieżą dotkniętą niepełnosprawnością słuchową. Jest to analiza niezwykle rzetelna, oparta na osobiście zebranym materiale dokumentacyjnym. Analizy są systematycznie prowadzone w trzech starannie dobranych grupach badawczych: dzieci słyszących, dzieci niedosłyszących oraz dzieci głuchych. Każda z tych analiz kończy się uogólniającym podsumowaniem co w ostateczności daje możliwości porównywania wyników. W ten sposób rozprawa nabiera nie tylko wartości opisowej, ale i diagnostycznej.

  • Aneta Domagała, Urszula Mirecka: Grafomotoryka u dzieci w wieku 7-13 lat, Lublin, 2010, Wyd. UMCS.

Autorki uwzględniły nie tylko wytwory czynności grafomotorycznych, ale także zaprezentowały różne aspekty przebiegu tychże czynności, co pozwoliło im na wielopłaszczyznową ocenę grafomotoryki, obejmującą zarówno przyczyny, jak i objawy ewentualnych nieprawidłowości w tej sferze. Badania zostały zrealizowane w ramach projektu pt. "Zaburzenia komunikacji pisemnej. Profil sprawności grafomotorycznych jako technika diagnozowania dzieci w wieku 7-13 lat. Rozwój grafomotoryki - ryzyko dysgrafii". Łącznie wzięło w nich udział 300 uczniów klas I-VI szkoły podstawowej. W zakresie zbierania materiału badawczego Autorki wykazały się wielką rzetelnością i kompetencją językoznawczą, logopedyczną i psychologiczną. Praca charakteryzuje się przejrzystością strukturalną, wzorowym uporządkowaniem treści, wyrazistymi wnioskami. Dzięki pracy A. Domagały i U. Mireckiej otrzymaliśmy wartościowy obraz rozwojowych i patologicznych aspektów grafomotoryki u dzieci.

  • Mariola Sidor: Niepłynność mowy w jąkaniu, Lublin 2011, Wyd. UMCS.

"Niepłynność mowy w jąkaniu" to praca ważna dla praktyki logopedycznej. Autorka w sposób bardzo szczegółowy omówiła istniejące w literaturze definicje i klasyfikacje zaburzeń płynności mowy. Przedstawiła także różne skale przeznaczone do diagnozy jąkania. Praca zawiera obszerną analizę objawów niepłynności. Autorka zebrała syntetycznie w formie wykresów objawy niepłynności zanotowane w tekstach dialogowych i narracyjnych. Daje to dobry obraz uzyskanych wyników, jest obszernym materiałem do analizy.

 

 

  • Agnieszka Banaszkiewicz: Fleksja werbalna w mowie dzieci pięcioletnich, Lublin 2011, Wyd. UMCS.

Autorka podjęła niezwykle trudne zadanie wynikające z połączenia metod statystycznych i skomplikowanej problematyki psycholingwistycznej (aktywizacji języka dzieci w wieku przedszkolnym). Niektóre fragmenty mają charakter wręcz erudycyjny. Autorka zebrała i zinterpretowała interesujący materiał będący podstawą publikacji, która może służyć zarówno studentom, jak i badaczom: językoznawcom, logopedom i pedagogom, a zwłaszcza specjalistom z zakresu psychologii rozwojowej.

 

 

  • Marta Wysocka: Prozodia mowy w percepcji dzieci, Lublin 2012, Wyd. UMCS.

Książka prezentuje wyniki jedynych w Polsce interdyscyplinarnych badań nad odbiorem prozodii mowy i muzyki przez dzieci w wieku 5-7 lat oraz nad kształtowaniem się kompetencji prozodycznych badanych grup wiekowych. Dotychczas, pomimo istnienia licznych sugestii dotyczących powiązań słuchu prozodycznego i muzycznego, nie określono ich specyfiki. Książka wnosi nowe ustalenia do refleksji nad rozwojem mowy i percepcji słuchowej dziecka. Może się z pewnością przydać wszystkim tym, którzy pracują nad rozwojem mowy dziecka oraz prowadzą terapię zaburzeń mowy.

 


 Ponadto, w latach 2012-13 ukazały się trzy monografie autorstwa pracowników Zakładu:

  • Jolanta Panasiuk: Afazja a interakcja: TEKST - metaTEKST – konTEKST, Lublin 2012, Wyd. UMCS.

Obszerna rozprawa nosi znamiona solidnej (w wielu fragmentach wręcz erudycyjnej) monografii, która podejmuje problematykę tekstologiczną (tekstu zaburzonego, kontekstu i metatekstu) z perspektywy afazjologicznej i neurologopedycznej w sposób holistyczny, łącząc umiejętnie dane dotyczące teorii i praktyki logopedycznej. Tym samym nawiązuje do wcześniejszych znakomitych artykułów, rozpraw i opracowań Autorki. Wiele wątków a aspektów Jolanta Panasiuk rozwija w sposób nowatorski, kreatywny, wskazujący na najnowsze europejskie i światowe tendencje w interpretacji faktów i zjawisk afazjologicznych (w duchu socjologii i psychologii humanistycznej).

 

  • Zdzisław Marek Kurkowski: Audiogenne uwarunkowania zaburzeń komunikacji językowej, Lublin 2013, Wyd. UMCS.

Poznawanie mechanizmu percepcji mowy, a przede wszystkim odkrywanie złożoności zjawisk zaburzeń komunikacji językowej, jest ważnym zadaniem logopedii jako nauki. Logopedia, będąc młodą dyscypliną naukową, szuka metod i narzędzi badawczych pozwalających na zgłębianie fenomenologii mowy i jej zaburzeń. Istotne wydaje się poznanie fundamentalnego związku percepcji i ekspresji mowy, który opiera się na współzależności słuchu i mówienia. Ten aspekt określić można jako audiofonologiczną interpretację rozwoju i zaburzeń mowy. Badania, które zostaną zaprezentowane w tej pracy, dotyczą audiofonologicznego opisu zaburzeń komunikacji językowej, a w szczególności zaburzeń artykulacji (dyslalii), dysleksji i jąkania.

 

  • Urszula Mirecka: Dyzartria w mózgowym porażeniu dziecięcym: segmentalna i suprasegmentalna specyfika ciągu fonicznego a zrozumiałość wypowiedzi w przypadkach dyzartrii w mpd, Lublin 2013, Wyd. UMCS.

Niniejsza monografia to studium problematyki oceny zrozumiałości wypowiedzi osób z dyzartrią w diagnozie klinicznej i w badaniach eksperymentalnych. W publikacji zostały sformułowane ważne postulaty dotyczące postępowania logopedycznego w procesie diagnostyczno-terapeutycznym pacjentów.

 

 

 

Pracownicy Zakładu od wielu lat redagują czasopisma o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym: „Logopedię” (ukazującą się w języku polskim i angielskim), „Audiofonologię” i „Biuletyn Logopedyczny”.