Zakład Logopedi i Językoznawstwa Stosowanego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie jest najstarszym ośrodkiem naukowym i dydaktycznym o tym profilu w Polsce. Powstał w 1969 r. z inicjatywy prof. Leona Kaczmarka. Funkcjonował wówczas jako Zakład Logopedii. Przez długi czas, był jedyną placówką naukową tego typu w kraju, kształcił logopedów na dwuletnich studiach podyplomowych w zakresie "logopedii korekcyjnej" i na rocznych studiach "logopedii szkolnej". Profesor Leon Kaczmarek był także twórcą Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, założycielem i długoletnim redaktorem czasopisma "Logopedia", które to pismo osiągnęło wysoki poziom merytoryczny i międzynarodową renomę.

W 1990 r. kierownikiem Zakładu, po odejściu prof. Kaczmarka na emeryturę, został profesor Stanisław Grabias. Zakład zmienił nazwę na Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego, poszerzył zakres badań i zmienił nieco formę kształcenia studentów. Osiągnięciem pracowników Zakładu było otrzymanie zgody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie w UMCS studiów w zakresie "logopedii z audiofonologią" jako kierunku unikatowego. Studia te Zakład Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego UMCS prowadził od roku akademickiego 2007/2008 wespół z Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie, kierowanym przez prof. dra hab. Henryka Skarżyńskiego.

Obecnie kierownikiem Zakładu jest dr hab. Tomasz Woźniak prof. nadzw. UMCS.

Przy Zakładzie działa Koło Naukowe Logopedów i Audiologów UMCS. Jego członkowie koła uczestniczą w terapii osób z zaburzeniami mowy na zajęciach prowadzonych przez pracowników Zakładu. Organizują sympozja naukowe oraz warsztaty logopedyczne. Istniejąca przy Zakładzie Uniwersytecka Pracownia Logopedyczna otacza opieką ponad 100 osób, które uczestniczą w terapii organizowanej przez pracowników Zakładu. Proces terapii hospitowany jest przez studentów studiów dziennych i studiów podyplomowych.

Z inicjatywy Zakładu Logopedii i Językoznawstwa Stosowanego w roku 1999 założono Polski Związek Logopedów

W Zakładzie ma swoją siedzibę Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Redakcja wydawanego przez PTL czasopisma „Logopedia”.

    Autor
    Urszula Kurzątkowska