Studia

  Administracja Publiczna to dwusemestralne studia podyplomowe, kierowane do osób zatrudnionych lub kandydujących na stanowiska różnych szczebli w organach administracji rządowej i samorządowej. Celem studiów jest wzmocnienie kompetencji zawodowych słuchaczy poprzez nabycie szczegółowej wiedzy na temat ustroju i zasad funkcjonowania administracji publicznej, a także praktycznych umiejętności w zakresie tworzenia i stosowania prawa administracyjnego.

   Słuchaczem może zostać absolwent dowolnego kierunku studiów magisterskich lub licencjackich.

       W ramach studiów słuchacze mogą uzyskać wiedzę na temat ustroju oraz zasad i procedur, na których opiera się funkcjonowanie administracji publicznej. Słuchacze mogą zapoznać się m. in. ze statusem prawnym pracowników administracji publicznej, zasadami nadzoru i kontroli w administracji publicznej, problematyką pozyskiwania i wykorzystywania funduszy europejskich, zasadami udzielania zamówień publicznych, zasadami, na których opiera się system finansów publicznych oraz zasadami gromadzenia i przetwarzania informacji w administracji publicznej.