Rekrutacja

 

Chcesz z nami studiować?
1) Zarejestruj się w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów i wygeneruj kwestionariusz osobowy.
2) Wnieś opłatę rekrutacyjną.
3) Złóż dokumenty rekrutacyjne.

Rejestracja:
Rejestracji w sytemie Internetowej Rejestracji Kandydatów można dokonać na stronie:

internetowej rejestracji kandydatów na studia podyplomowe.

Opłata rekrutacyjna:
Opłata rekrutacyjna wynosi 150 zł (opłata jest stała, niezależnie od zniżek przysługujących z tytułu posiadania karty absolwenta).

Opłatę rekrutacyjną należy wnieść na rachunek bankowy nr:
33 1030 1999 2404 0870 0015 2201 

Odbiorca:
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
20-031 Lublin, Pl. M. Curie-Skłodowskiej 5

Tytuł przelewu:
ADMINISTRACJA PUBLICZNA - OPŁATA REKRUTACYJNA

Dokumenty rekrutacyjne:
1. kwestionariusz osobowy wydrukowany z systemu Internetowj Rejestracji Kandydatów;

2. odpis lub poświadczona przez uczelnię kopia ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich;
3. dwie fotografie, spełniające wymagania obowiązujące przy wydawaniu dokumentów tożsamości;
4. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej.

Dokumenty można złożyć:
osobiście lub za pośrednictwem upoważnionej osoby w:

 

Sekretariacie Instytutu Nauk Prawnych
(pokój 706 w budynku Wydziału Prawa i Administracji)

za pośrednictwem poczty, na adres:

 

mgr Irena Nizioł
Sekretariat Instytutu Nauk Prawnych
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
pl. M. Curie-Skłodowskiej 5
20-031 Lublin