Publikacja tekstów

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy, planujący złożyć teksty do druku po XXI MiOKO,
informujemy, że  teksty powinny być przesłane w terminie do końca tego roku na adres e-mail konferencji: xxi.mioko@poczta.umcs.lublin.pl.

Gdy idzie o miejsce druku artykułów, to proponujemy Państwu czasopismo wydawane przez Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio FF – Philologiae (na chwilę obecną ma 6 punktów).
Mamy zarezerwowany numer na 2019 rok (ukazują się dwa numery w roku), który wydamy z nakładaną i zaprojektowaną dla niego obwolutą i własnym tytułem.
Wytyczne redakcyjne znajdują się na:
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”sectio FF – Philologiae

Część tekstów może się ukazać w publikacji wieloautorskiej o charakterze monograficznym, przy tym obowiązywać tu będą autorów takie same (jak wyżej) wytyczne związane ze sposobem redakcyjnego przygotowania tekstów do druku.

Zastrzegamy sobie prawo decydowania o układzie publikowanych tekstów. 

Czekamy na Państwa artykuły, które być może ukażą się już w ramach nowej parametryzacji czasopism i innych publikacji, co najprawdopodobniej nastąpi w 2019 roku. Liczymy, że będzie ona dla autorów składanych tekstów korzystna, to jest podniesie dotychczasową liczbę punktów przypisaną do wydawnictw ciągłych i zwartych.