Program

Studia zostały zaplanowane tak, byś rozwijał się budując postawę coacha, zdobywając kluczowe kompetencje krok po kroku i w odpowiednim czasie. Podczas trzech semestrów kształcenia dajemy Ci możliwość dokładnego poznania zagadnień oraz  czas na utrwalenie wiedzy i doskonalenie umiejętności. Przedmioty są zblokowane w dwudniowe zjazdy sobotnio – niedzielne w odstępach dwu, trzy lub czterotygodniowych. Przygotowaliśmy dla Ciebie przedmioty wprowadzające, przedmioty teoretyczne i praktyczne kształtujące kompetencje coacha i mentora, które podzielone zostały na moduły tematyczne: life coaching, business coaching, coaching edukacyjny i mentoring. Nauczymy Cię, jak wyjść na rynek i sprzedawać własne usługi. Przygotujemy Cię do przystąpienia do procesu akredytacji w organizacjach coachingowych (Izba Coachingu, ICF, EMCC).

Poznasz teoretyczne podstawy coachingu i mentoringu, by zbudować solidne fundamenty pod praktykę.

Poznasz proces coachingu oraz praktyczne narzędzia do pracy z klientem. Ukształtujesz postawę i kluczowe kompetencje coacha.

Udoskonalisz swoje umiejętności. Dowiesz się, jak rozwinąć swój biznes coachingowy, wyjść na rynek i zdobywać klientów.

Przedmioty prowadzone w ramach studiów

I semestr

 1. Trening integracyjny – 5 h
 2. Komunikacja interpersonalna – 10 h
 3. Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu – 15 h
 4. Naukowe podstawy coachingu – 10 h
 5. Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu – 10 h
 6. Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym – 5 h
 7. Etyka w coachingu i mentoringu – 5 h
 8. Rynek pracy coacha i mentora – 5h
 9. Wprowadzenie do coachingu – 10 h
 10. Proces coachingu – 60 h

II semestr

 1. Proces coachingu – 40 h
 2. Narzędzia psychometryczne w coachingu i mentoringu – 5 h
 3. Przywództwo organizacyjne – 10 h
 4. Budowanie marki osobistej coacha i mentora – 5 h
 5. Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach – 10 h
 6. Work-life balance – 10 h
 7. Coaching w biznesie i organizacji – 30 h
 8. Praktyki – 20 h

III semestr

 1. Praktyczno-prawne aspekty procesu coachingowego – 5 h
 2. Przywództwo edukacyjne – 10 h
 3. Coaching w edukacji – 30 h
 4. Zaawansowane metody pracy z klientem – 60 h
 5. Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej – 10 h
 6. Praktyki – 10 h
 7. Superwizja – 20 h

Trening integracyjny – 5 h

Uczestnicząc w treningu integracyjnym poznasz bliżej grupę, w której będziesz współpracował podczas studiów, zbudujesz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania poprzez tworzenie wspierających interakcji, stworzysz warunki interpersonalne do dalszej pracy.

Zagadnienia: ustalenie zasad pracy – zawarcie kontraktu, integracja wokół celów studiów podyplomowych, ćwiczenia integracyjne, wzajemne otwarte informacje zwrotne.

(wróć do listy przedmiotów)


Komunikacja interpersonalna – 10 h

Udoskonalisz swoje kompetencje komunikacyjne. Dowiesz się, jakie zjawiska zachodzą w procesie przekazywania i wymiany informacji oraz usprawnisz umiejętności efektywnego porozumiewania się w sposób jasny, rzeczowy, otwarty i empatyczny.

Zagadnienia: teoretyczne podstawy procesu komunikowania interpersonalnego, poziomy komunikacji, rodzaje ekspresji: komunikacja werbalna i komunikacja niewerbalna, dostrojenie w stylu komunikacyjnym do rozmówcy, fazy procesu komunikacji (inicjowanie, podtrzymywanie, pogłębianie, podsumowanie), porozumienie bez przemocy (NVC), mechanizmy obronne jako przejaw zablokowanej komunikacji, bariery w komunikowaniu się, techniki ułatwiające porozumiewanie się (aktywne słuchanie, komunikacja „miękka”, komunikaty pozytywne, zadawanie pytań otwartych, technika FUKO), ekspresja uczuć w relacjach interpersonalnych – korzyści i ryzyko.

(wróć do listy przedmiotów)


Psychologiczne podstawy coachingu i mentoringu – 15 h

Poznasz psychologiczne koncepcje człowieka i ich implikacje w praktyce coachingu. Uświadomisz sobie znaczenie roli mechanizmów psychologicznych w rozwoju osobistym i zmianie celowej.

Zagadnienia: podstawowe nurty w psychologii (koncepcje psychodynamiczne, behawioryzm, koncepcja poznawcza oraz humanistyczna) wykorzystywane w pracy coacha, psychologia pozytywna jako źródło dla coacha, uczenie się zachowań oraz modelowanie postaw, podstawowe wymiary temperamentalno-osobowościowe w pracy coacha, wykorzystanie elementów psychologii społecznej w relacji coachingowej (facylitacja, dominacja, empatia).

(wróć do listy przedmiotów)


Naukowe podstawy coachingu – 10 h

Poznasz coaching w świetle najnowszych badań naukowych i badań eksperymentalnych. Sięgniesz do źródeł zakorzenionych w neurobiologii, kognitywistyce i socjologii oraz wiedzy z zakresu neurokognitywistyki, neurodydaktyki. Poznasz badania dotyczące efektywności coachingu.

Zagadnienia: trudności metodologiczno-naukowe w badaniach coachingu i mentoringu, podstawy wiedzy na temat neurobiologicznych i kognitywnych podstaw zachowań, neurobiologia i neurodydaktyka w praktyce coachingu i mentoringu: neuroplastyczność, mózg a pamięć, świadomość, emocje.

(wróć do listy przedmiotów)


Filozoficzne podstawy coachingu i mentoringu – 10 h

Poznasz filozofię jako sztukę życia i radzenia sobie z poszukiwaniem sensu życia. Zajęcia pokażą Ci filozoficzne fundamenty coachingu i mentoringu. Poznasz wypracowane we współczesnym doradztwie filozoficznym ćwiczenia i praktyki służące rozwojowi potencjału osobistego człowieka.

Zagadnienia: źródła coachingu i mentoringu w filozofii starożytnej (Heraklit z Efezu, Sofiści Sokrates, Arystoteles, Platon, cynicy, epikurejczycy, stoicy, sceptycy), nowożytnej (Kartezjusz) fenomenologii (Edmund Husserl, Max Scheler), egzystencjalizmie (Fryderyk Nietzsche, Soeren Kirkegaard, Jean Paul Sartre), filozofia jako odpowiedź na kluczowe pytania egzystencjalne, dialog sokratejski, jako wzór dialogu coachingowego, wybrane praktyki i doświadczenia filozoficzne w pracy coacha i mentora.

(wróć do listy przedmiotów)


Procesy decyzyjne w aspekcie indywidualnym i grupowym – 5 h

Przyjrzysz się ważnemu w pracy coacha procesowi podejmowania decyzji przez ludzi w aspekcie teoretycznym i praktycznym. Zobaczysz, czym może kierować się Twój klient podejmując ważne dla siebie decyzje życiowe i zawodowe. Przeanalizujesz, czym sam się kierowałeś wybierając miejsce, w którym uczysz się coachingu. Zobaczysz, czym kierują się klienci wybierając dla siebie coacha spośród różnych ofert. Jakie motywy nimi kierują? Co jest dla nich ważne? Na co zwracają uwagę? Uświadomisz sobie, jak zaplanować swoją drogę rozwoju zawodowego w coachingu, by zrealizować obrane przez siebie cele.

(wróć do listy przedmiotów)


Etyka w coachingu i mentoringu – 5 h

Zapoznasz się ze standardami etycznymi głównych organizacji coachingowych działających w Polsce (m.in. kodeks etyczny Izby Coachingu i ICF). Poznasz najważniejsze wartości etyczne, którymi powinien się kierować coach i mentor w swojej pracy. Przeanalizujesz i przedyskutujesz z grupą dylematy etyczne, które napotkasz w pracy z klientami: konflikt interesów, przestrzeganie poufności informacji, zarządzanie granicami swoich kompetencji, itp.

Zagadnienia: najważniejsze wartości etyczne, którymi powinien się kierować coach i mentor w swojej pracy, analiza zachowań etycznych i nieetycznych jakie coach i mentor mogą spotkać w różnego rodzaju sytuacjach problemowych (konflikt interesów, przestrzeganie poufności informacji, zarządzanie granicami swoich kompetencji, itp.), budowanie i rozwijanie kultury etycznej organizacji.

(wróć do listy przedmiotów)


Rynek pracy coacha i mentora – 5h

Zapoznasz się z problematyką współczesnego rynku pracy, trendów i zapotrzebowania na odpowiednią wiedzę i umiejętności. Poznasz perspektywy rozwoju zawodowego, dowiesz się, co możesz robić po ukończeniu kształcenia oraz gdzie możesz wykorzystać swoją wiedzę i doświadczenie z zakresu coachingu i mentoringu. Będziesz uczestniczyć w dyskusji panelowej z zaproszonymi gośćmi – praktykującymi coachami z różnych środowisk zawodowych (biznes, wolny rynek, oświata, HR itp.), którzy podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem w tym zakresie i odpowiedzą na Twoje pytania.

(wróć do listy przedmiotów)


Wprowadzenie do coachingu – 10 h

Uświadomisz sobie czym jest, a czym nie jest coaching, jaka jest różnica pomiędzy coachingiem a doradztwem, trenerstwem, mentoringiem i terapią. Dowiesz się na czym opiera się relacja coachingowa oraz jakie są kluczowe kompetencje coacha wg standardów ICF i Izby Coachingu. Zapoznasz się z korzyściami płynącymi z posiadania umiejętności coachingowych w życiu osobistym oraz zawodowym. Poznasz strukturę procesu coachingu oraz elementy składające się na poszczególne kroki w pracy coacha z klientem. Zapoznasz się z drogą rozwoju w zawodzie coacha oraz poznasz sens akredytacji i superwizji.

(wróć do listy przedmiotów)


Proces coachingu – 100 h

Zdobędziesz praktyczne umiejętności w zakresie prowadzenia procesu coachingu. Doświadczysz zmiany na sobie. Ukształtujesz postawę profesjonalnego coacha. Poznasz narzędzia coachingowe niezbędne do pracy z klientem. Przygotujesz się do samodzielnego prowadzenia sesji coachingowych z klientem.

Zagadnienia: struktura sesji coachingowej, wpływ działania trzech mózgów na funkcjonowanie człowieka, nawiązanie kontaktu z klientem, zawieranie kontraktu z klientem, stan optymalnego funkcjonowania, formułowanie celu, SMART, koszty realizacji celu, wizja spełnienia w celu, droga do celu, poziomy logiczne Roberta Diltsa, model GROW, budowanie motywacji do zmiany, metaprogramy, kotwiczenie zasobów wewnętrznych, metody znajdowania rozwiązań, zasoby, metody wprowadzania klienta w stan zasobny, modelowanie nowych umiejętności, metody pracy z ograniczeniami, ograniczającymi przekonaniami, zmiana nawyków, metody pracy z oporem przed zmianą, modele przechodzenia przez zmianę, podróż bohatera, poziomy rozwoju C. Gravesa, wartości a motywacja.

(wróć do listy przedmiotów)


Narzędzia psychometryczne w coachingu i mentoringu – 5 h

Dowiesz się, jak badać efektywność coachingu, w jaki sposób poddać ewaluacji własne sesje coachingowe i coachingi grupowe oraz jak interpretować wyniki jakościowe. Dowiesz się, jakie występują na rynku narzędzia diagnostyczne wspierające proces coachingu. Odpowiesz sobie na pytanie, czy i w jakim zakresie warto używać narzędzi psychometrycznych w praktyce coacha. Będziesz uczestniczyć w dyskusji panelowej z zaproszonymi gośćmi – praktykującymi coachami, którzy podzielą się z Tobą swoim doświadczeniem w tym zakresie i odpowiedzą na Twoje pytania.

(wróć do listy przedmiotów)


Przywództwo organizacyjne – 10 h

Zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przywództwa organizacyjnego. Zagadnienia te będą ważne z perspektywy menedżera zarządzającego organizacją.

Zagadnienia: przywództwo organizacyjne w teorii i praktyce, etyczne fundamenty przewodzenia w organizacji, metody i narzędzia wspierające menadżera w rozwoju organizacji i przykłady ich skutecznego zastosowania w zarządzaniu organizacją.

(wróć do listy przedmiotów)


Budowanie marki osobistej coacha i mentora – 5 h

Dowiesz się, jakimi kanałami dotrzeć z informacją o swoich usługach do klienta, jak budować swój wizerunek w sieci oraz markę osobistą z wykorzystaniem marketingu internetowego i social media. Poznasz portale przeznaczone dla coachów oraz inne portale służące pozyskiwaniu rekomendacji od klientów. Zobaczysz, jaki potencjał marketingowy mają formy promocji własnej osoby, gdzie możesz zaprezentować klientowi swój warsztat pracy.

(wróć do listy przedmiotów)


Wdrażanie programów mentoringu w organizacjach – 10 h 

Zapoznasz się z teoretycznymi i praktycznymi zagadnieniami związanymi ze wspieraniem rozwoju jednostek i zespołów. Poznasz różnorodne aspekty składające się na tworzenie relacji mentor-podopieczny w firmach różnych branż i wielkości, zarówno o charakterze biznesowym, jak i administracyjnym lub oświatowym.

Zagadnienia: starożytne korzenie relacji mistrz-uczeń, współczesne sposoby rozumienia pojęcia „mentoring”, rodzaje mentoringu, mentor a coach – podobieństwa i różnice, analiza szans i zagrożeń wynikających z wdrożenia programu mentoringowego, dobór kandydatów na mentorów i podopiecznych, kojarzenie par mentor-podopieczny, analiza stosowanych praktyk, wady i zalety każdej z nich, rola i zadania koordynatora programu mentoringowego, przegląd najczęściej występujących trudności i sposoby ich przezwyciężania.

(wróć do listy przedmiotów)


Work-life balance – 10 h

Work-life balance to koncepcja zarządzania czasem, mająca na celu odnalezienie równowagi pomiędzy realizacją potrzeb związanych z pracą a życiem prywatnym. Poznasz praktyczne metody i techniki zarządzania sobą: swoim czasem, rolami, myślami, emocjami. Zapoznasz się z problematyką pracoholizmu, konsekwencji psychosomatycznych długotrwałego stresu oraz profilaktyki wypalenia zawodowego. Dowiesz się czym jest idea Slow Life.

(wróć do listy przedmiotów)


Coaching w biznesie i organizacji - 30 h

Zapoznasz się z przebiegiem coachingu menedżerskiego, poznasz narzędzia do pracy w biznesie, przećwiczysz konkretne sytuacje coachingu menedżerskiego – popracujesz na konkretnych przypadkach i poznasz metody postępowania. Poznasz typowe sytuacje i zagadnienia w pracy z klientami biznesowymi, przeanalizujesz przypadki i metody postępowania. Dowiesz się jak wspierać klienta biznesowego, który potrzebuje nowej wiedzy i umiejętności. Dowiesz się, jak przygotować i zrealizować projekt coachingu w organizacji, a także jaka jest rola coacha względem innych ról, takich jak konsultant, mentor, menedżer. Popracujesz nad profesjonalną postawą i odpowiedzialnością w pracy na rzecz organizacji.

Zagadnienia: poziomy uczenia się i zmiany w ludzkich działaniach i interakcjach, narzędzia służące określaniu stanu obecnego klienta i celu, do którego zmierza, pytania definiujące cele w pracy z klientem biznesowym, wybór narzędzi adekwatnych do jego potrzeb rozwojowych, interaktywne gry coachingowe, funkcje i rodzaje coachingu w organizacji, coaching w zarządzaniu zasobami ludzkimi, nowoczesne koncepcje i metody zarządzania a coaching, specyfika wspierania przez coacha jednostek i zespołów w organizacjach, kontrakt z klientem a umowa z organizacją, zasady etyczne a kontrakt i umowa, obieg dokumentów w projekcie coachingu (plan coachingu, raport), ocena coachingu.

(wróć do listy przedmiotów)


Praktyczno-prawne aspekty coachingu i mentoringu - 5h

Celem zajęć jest prezentacja przepisów prawnych, regulujących zawieranie kontraktów o prowadzenie procesów coachingowych oraz zasad ich konstruowania, przy uwzględnieniu zapisów Kodeksu Etycznego Coacha Izby Coachingu. Podczas zajęć doskonalone będą kompetencje coacha w obszarach związanych z prawnymi aspektami konstruowania kontraktów, ochroną informacji o Kliencie i informacji o przebiegu procesu. Przekazana wiedza uwrażliwi na problemy, które mogą wystąpić na etapie zawierania umów z klientami indywidualnymi i biznesowymi, a także da odpowiedź na pytanie, w jaki sposób praktycznie chronić informacje o Kliencie i z przebiegu procesu coachingowego.

Zagadnienia: podstawy prawne zawierania kontraktów o prowadzenie procesów coachingowych z klientami indywidualnymi i biznesowymi, ogólne zasady konstruowania umów (kontraktów), aspekty prawne tworzenia kontraktów o prowadzenie procesów coachingowych z uwzględnieniem zapisów Kodeksu Etycznego Coacha Izby Coachingu, zasada poufności w pracy coacha – zakres i ograniczenia, ochrona informacji o Kliencie i przebiegu procesu coachingowego w praktyce.

(wróć do listy przedmiotów)


Przywództwo edukacyjne - 10 h

Zapoznasz się z najważniejszymi zagadnieniami dotyczącymi przywództwa edukacyjnego. Zagadnienia te będą ważne z perspektywy dyrektora zarządzającego placówką oświatową.

Zagadnienia: przywództwo edukacyjne w teorii i praktyce, etyczne fundamenty przewodzenia w szkole, metody i narzędzia wspierające dyrektora/nauczyciela w rozwoju szkoły/uczniów i przykłady ich skutecznego zastosowania w zarządzaniu placówką oświatową.

(wróć do listy przedmiotów)


Coaching w edukacji - 30 h

Poznasz rolę kompetencji coachingowych w pracy edukacyjnej, nauczysz się wykorzystywać modele, kompetencje coachingowe. Nauczysz się pomagać pedagogom w odkrywaniu potencjału uczniów, wdrażania efektywnych sposobów uczenia się oraz wykorzystania maksymalnych możliwości umysłu młodych ludzi. Poznasz metody pracy z dyrektorami placówek oświatowych oraz nauczysz się wspierać ich w procesie zarządzania placówką. Zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystasz także w stosunku do własnych dzieci – dowiesz się jak skutecznie wspierać je w procesie uczenia się. Nauczysz się korzystać z modeli i kompetencji coachingowych w pracy edukacyjnej. Dowiesz się, jak wykorzystywać maksymalne możliwości umysłu młodych ludzi. Poznasz metody pracy z dyrektorami placówek oświatowych oraz nauczysz się wspierać ich w pracy z nauczycielami i uczniami.

Zagadnienia: rola kompetencji coachingowych w pracy nauczyciela i dyrektora, komunikacja coachingowa w klasie i zespole nauczycieli, style uczenia się a efektywne uczenie się, sponsorowanie potencjału dziecka/ucznia/pracownika, model uczenia się i zmiany Roberta Diltsa, style uczenia a efektywne uczenie się, neurony lustrzane w procesie nauczania; neuroplastyczność mózgu, wpływ przekonań dyrektora na budowanie systemu przekonań ucznia/pracownika, informacja zwrotna i docenianie jako kompetencje coachingowe.

(wróć do listy przedmiotów)


Zaawansowane metody pracy z klientem – 60 h

Rozwiniesz umiejętności prowadzenia coachingu relacji, coachingu systemowego oraz coachingu w oparciu o pracę na metaforze. Nauczysz się wspierać klienta w budowaniu wspierających go relacji, będziesz pracować z zagadnieniami dotyczącymi całego systemu (rodzina, firma, szkoła) – będziesz tworzyć i przebudowywać mapy systemu oraz korzystać z perspektywy systemu. Wykorzystasz w pracy niestandardowe techniki – metaforę (obraz, rysunek, praca z ciałem).

Zagadnienia: coaching relacji – relacja jako proces, zakres odpowiedzialności w relacji, zakresy wpływu na jakość relacji, rozumienie intencji komunikatu rozmówcy, zmiana wewnętrzna – (zarządzanie sobą), zmiana zewnętrzna (podjęcie działania); coaching systemowy – rodzaje systemów, mapa system, myślenie systemowe, zasady homeostazy systemu, elementy zaburzające funkcjonowanie system, wprowadzanie zmian w systemie, elementy kluczowe do zmiany; metafora w coachingu – funkcja i rodzaje metafory, zastosowanie metafory w coachingu, archetypy jako źródło informacji, integrowanie umiejętności coacha, tożsamość coacha.

(wróć do listy przedmiotów)


Planowanie i budowanie prosperującej praktyki coachingowej – 10 h

Otrzymasz podstawy wiedzy, jak zacząć budowanie dochodowej praktyki i biznesu coachingowego. Dowiesz się, od czego zacząć i jak wyjść na rynek. Poznasz skuteczne sposoby radzenia sobie z trudnościami, jakie napotyka coach na początku swojej drogi. Nauczysz się mówić o coachingu zrozumiale dla swoich potencjalnych klientów. Poznasz podstawy sprzedaży w biznesie coachingowym. Zapoznasz się z fundamentami i strategiami budowania systemu integralnego marketingu, który pozwoli Ci na stworzenie biznesu coachingowego na miarę Twoich potrzeb i marzeń. Wzmocnisz wiarę w siebie nie tylko jako coach, ale również jako przyszły właściciel biznesu.

Zagadnienia: coaching a biznes – zatrudnienie jako coach versus prowadzenie własnej praktyki, prawdy i mity o biznesie coachingowym, etapy rozwoju praktyki i biznesu coacha; podstawy biznesu coachingowego – komunikacja zrozumiała dla odbiorców, przymiarka do wyboru specjalizacji coachingowej; system marketingowy w biznesie coachingowym – anatomia cyklicznego systemu marketingowego, skuteczne strategie marketingowe, dobór najlepszych dla siebie strategii; integralna sprzedaż usług coachingowych –anatomia wstępnej konsultacji z potencjalnym klientem; wewnętrzne fundamenty twojego biznesu – zobowiązanie, wizja i wiara w siebie.

(wróć do listy przedmiotów)


Praktyki – 30 h

Korzystając ze wsparcia opiekuna praktyk dowiesz się, jak trafić do klienta, nawiązać z nim kontakt i gdzie go znaleźć. Przeprowadzisz rozmowę wstępną, ustalisz kontrakt. Doświadczysz prowadzenia sesji coachingowych z różnymi klientami, wykorzystując w pracy poznane podczas studiów metody i narzędzia z zakresu life, business i edu coachingu. Podzielisz się doświadczeniami z odbytych praktyk z pozostałymi uczestnikami.

(wróć do listy przedmiotów)


Superwizja – 20 h

Dowiesz się, czym jest superwizja i jaką wnosi wartość w rozwój coacha. Doświadczysz prowadzenia sesji caochingowej z klientem pod okiem akredytowanego superwizora Izby Coachingu. Otrzymasz informację zwrotną na temat swojej pracy od superwizora, grupy i klienta. Dowiesz się, jak wygląda superwizja pracy coacha ubiegającego się o akredytację organizacji zrzeszających coachów.

(wróć do listy przedmiotów)


(wróć na górę strony)