related
 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie przygotował w ramach Europejskiej Stolicy Młodzieży Lublin 2023 unikalną ekspozycję, wyrastającą z wiedzy naukowej i zaangażowania środowiska akademickiego. Stworzył atrakcyjną przestrzeń, gdzie zwiedzający wchodzą w interakcję z blisko 100 eksponatami, które uwrażliwiają na bodźce wzrokowe, akustyczne, węchowe i czuciowe.  

Zagadnienie odbioru otaczającego nas świata ujęto w ramy wystawy, w której przygotowanie zaangażowani są pracownicy oraz studenci Uczelni. Interaktywna wystawa będzie prezentowana w przestrzeniach otwartych poziomu -1 Centrum Spotkania Kultur w okresie 13.06.-01.10.2023 r.

Wystawa obejmuje ścieżki tematyczne: Szlak złudzeń, Krajobraz dźwiękowy, Sensomotoryka, Poczuj to oraz Czas, koncentrujące się wokół:

 • zmysłu wzroku – przestrzeń, gdzie potencjał i ograniczenia zmysłu wzroku grają z wyobraźnią zwiedzających oraz uzależnione są od interpretacji bodźców przetwarzanych przez nasz mózg. Wiedza o świecie barw, mechanizmie widzenia i profilaktyce wzroku będzie „przemycana” pośród złudzeń i iluzji optycznych;
 • zmysłu dotyku – przestrzeń dedykowana drugiemu po wzroku zmysłowi dominującemu dla odbioru otaczającego nas świata. W tej przestrzeni stawiamy na eksponaty wykorzystujące bodźce senso-motoryczne zwiedzających, wskazując m.in. na wrażliwość na bodźce, powierzchnie czuciowe, przyzwyczajenie receptorów. W ciekawych aranżacjach światło-cieniowych zaprezentujemy aktywność fizyczną;
 • zmysłu słuchu – przestrzeń, gdzie ukazane jest piękno i różnorodność krajobrazu dźwiękowego oraz wyjątkowość zmysłu słuchu, który daje człowiekowi do niego dostęp. Chcemy uwrażliwić na bodźce akustyczne, ale również propagować profilaktykę słuchu i kulturę komunikacji z osobami z niedosłuchem;
 • zmysłu węchu – przestrzeń, gdzie zwiedzający poznają fizjologię zmysłu powonienia oraz badają indywidualną wrażliwość i selektywność na zapachy;
 • czasu – strefa, której przekaz jest zindywidualizowany przez pryzmat uczuć, emocji i wartości, gdzie przeplatają się entuzjazm, fascynacja i ciekawość oraz refleksja. W przestrzeni tej eksponaty nawiązują do współczesnych wyzwań cywilizacyjnych związanych m.in. z gospodarką zasobami naturalnymi i systemem monetarnym, zróżnicowaniem socjo-ekonomicznym i kulturowym społeczeństwa, kluczowymi wartościami etycznymi.

Wystawa stwarza nową miejską przestrzeń, atrakcyjną dla młodych ludzi, zachęcającą do pozostania w Lublinie i rozpoczynania właśnie tutaj swojej dalszej aktywności.

Celami ogólnymi projektu są: 
 • promocja nauki i popularyzacja wiedzy wśród osób młodych poprzez atrakcyjną, interaktywną i nowatorską formę wystawy;  
 • alternatywna forma edukacji, która wyzwala kreatywność oraz innowacyjne myślenie wśród młodych ludzi;  
 • kreowanie pozytywnego wizerunku nauki oraz jej praktycznego zastosowania poprzez wykorzystanie najnowszych osiągnięć techniki na wszystkich etapach realizacji wystawy;  
 • wyrównanie szans rozwoju młodych ludzi poprzez bezpłatny i szeroki dostęp do wystawy;
 • wykorzystywanie potencjału młodych i kreatywnych osób przy tworzeniu eksponatów oraz kształtowaniu idei wystawy poprzez zaangażowanie studentów oraz młodych pracowników nauki w jej przygotowanie; 
 • aktywne zaangażowanie młodzieży w odbiór wystawy, wynikające z konieczności interakcji z eksponatami, podejmowania grupowego i indywidualnego działania młodych osób w eksperymentowaniu; 
 • zapobieganie dyskryminacji osób z niepełnosprawnościami poprzez ukazanie świata osób słabowidzących i niewidomych, kształtowanie empatycznej i tolerancyjnej postawy wobec osób z ograniczeniami, jak również propagowanie postaw istotnych dla budowania społeczeństwa świadomego różnorodności; 
 • realizowanie działań z zakresu profilaktyki prozdrowotnej m.in. poprzez uświadomienie młodzieży występowania czynników zwiększających ryzyko utraty wzroku, słuchu i węchu, zaburzeń i profilaktyki ruchu, wskazywanie na znaczenie i bariery dla odczuć sensorycznych, zachęcanie do profilaktycznego badania wzroku i słuchu oraz poprzez przedstawienie szerokiej perspektywy nowoczesnych technik wspomagania widzenia oraz słuchu; wskazywanie znaczenia ruchu i sportu dla zachowania prawidłowej kondycji zdrowotnej; 
 • budowanie świadomości ekologicznej i kształtowanie postaw proekologicznych poprzez zwrócenie uwagi odbiorców na globalne zasoby naturalne naszej planety i stopień ich wykorzystania, w tym narastający problem krótkowzroczności, stopień zanieczyszczenia hałasem, narastający problem zanieczyszczenia powietrza oraz powstawanie barier i tworzenie udogodnień dla aktywności ruchowych; promocję działań sprzyjających ochronie dóbr natury i kulturowo odmiennych środowisk oraz wartościowanie zasobów w różnorodnej kulturze światowej;
 • stworzenie atrakcji turystycznej unikatowej i kształcącej, jak również promowanie Lublina jako „miasta inspiracji” otwartego na innowacje techniczne oraz różnorodność społeczną. 

 Celem szczegółowym projektu jest zwrócenie uwagi na główne aspekty w obrębie każdej z przestrzeni: 

 • wzrok jako dominujący zmysł odbioru i interpretacji świata; 
 • przetwarzanie bodźców wzrokowych oraz subiektywność odbioru bodźców wizualnych; 
 • profilaktyka schorzeń zmysłu wzroku oraz korekcja wzroku;
 • piękno i różnorodność krajobrazu dźwiękowego oraz wyjątkowość zmysłu słuchu, który daje człowiekowi do niego dostęp; 
 • wskazanie czynników ryzyka utraty słuchu (w szczególności zagrożenie hałasem) oraz konsekwencje niedosłuchu (w tym związane z trudnościami z mową); 
 • możliwości protezowania słuchu oraz różne sposoby komunikowania się z osobami z niedosłuchem;
 • węch jako zmysł chemicznego odbioru i interpretacji świata; 
 • dotyk jako wiodące narzędzie detekcji bodźców fizjologicznych; 
 • ekspresja sensoryczna i jej przejawy; 
 • feromony – substancje chemiczne wykorzystywane przez organizmy żywe do przekazywania informacji oraz wywierania określonego wpływu na otoczenie. 

Ponadto atrakcyjna, interaktywna forma zaproponowanych przestrzeni ma szansę: 

 • wyzwolić kreatywność, radość, innowacyjne myślenie; 
 • uwrażliwić na bodźce wzrokowe, akustyczne, węchowe i czuciowe; 
 • zachęcić do dbania o wzrok i słuch oraz wykonywania profilaktycznych badań wzroku i słuchu; 
 • powiązać powonienie i ruch z emocjami i ich ekspresją; 
 • pokazać szeroką perspektywę nowoczesnych technik wspomagania widzenia i słyszenia; 
 • zainspirować do integracji środowiska osób widzących i osób niewidomych, środowiska osób słyszących i osób z niedosłuchem, osób z ograniczeniami ruchowymi; 
 • propagować postawy istotne dla budowania inkluzywnego społeczeństwa (np. szacunek dla innych, gotowość do uczenia się, wspieranie różnorodności); 
 • propagować postawy istotne dla budowania społeczeństwa pro-ekologicznego. 

Wystawa realizowana jest w ramach dofinansowania Gminy Lublin, um. nr 29/WSP/23 z dnia 17 marca 2023 r. w kwocie 150 000 zł.