O projekcie


Jednostka organizacyjna:
Wydział Matematyki Fizyki i Informatyki UMCS

Tytuł projektu:
Akademia kreatywnego rozwoju

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA III SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym

Numer umowy:  POWR.03.01.00-00-U015/17-00

Okres realizacji projektu:
od 01.08.2018 do 31.12.2019

Wartość projektu:
499 073,90 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
484 098,90 PLN

Cele projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych przy wsparciu technologii informacyjno-komunikacyjnych poprzez realizację zajęć pokazowych, warsztatowo-laboratoryjnych, rachunkowych, komputerowych oraz wykłady popularno-naukowe.

Grupa docelowa:
Grupę docelową projektu stanowią uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Polski w wieku 6-16 lat. Wsparcie w postaci kursu z zakresu edukacji matematyczno-przyrodniczej otrzyma łącznie 1300 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Projektem objęci zostaną uczniowie z następujących szkół, które na etapie składania przez Beneficjenta wniosku na konkurs ogłoszony przez NCBR zadeklarowały chęć przystąpienia do Projektu:

 1.       Szkoła Podstawowa nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej we Włodawie
 2.       Publiczna Szkoła Podstawowa w Waśniowie
 3.       Szkoła Podstawowa w Starych Boiskach
 4.       Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Chruślinie
 5.       Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marii Kołsut w Grabówce
 6.       Publiczna Szkoła Podstawowa w Świeciechowie
 7.       Publiczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
 8.       Szkoła Podstawowa im. Ks. Stanisława Konarskiego w Niedrzwicy Kościelnej
 9.       Szkoła Podstawowa im. Ks. Jana Twardowskiego w Strzeszkowicach Dużych
 10.      Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
 11.      Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Konopnicy
 12.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Mominie
 13.      Szkoła Podstawowa nr 38 im. H. Sienkiewicza w Lublinie
 14.      Szkoła Podstawowa w Wyrykach
 15.      Publiczna Szkoła Podstawowa w Osmolicach
 16.      Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich w Lublinie
 17.      Szkoła Podstawowa im. A. Mickiewicza w Józefowie nad Wisłą
 18.      Szkoła Podstawowa Specjalna nr 54
 19.      Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II w Lublinie
 20.      Gimnazjum im. Wincentego Pola w Radawczyku Drugim
 21.      Szkoła Podstawowa nr 47 im. J.I. Kraszewskiego w Lublinie
 22.      Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy-Bohaterów Armii Krajowej w Krężnicy Jarej
 23.      Szkoła Podstawowa im. Bohaterów 7. Kołobrzeskiego Pułku Piechoty w Niedrzwicy Dużej
 24.     Publiczna Szkoła Podstawowa Gorajec Stara Wieś
 25.     Szkoła Podstawowa nr 6 im. R. Traugutta w Lublinie.

Działania:
W ramach projektu realizowane będą działania umożliwiające uczniom rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy, rozwijających umiejętności matematyczno-przyrodnicze, informacyjno-telekomunikacyjne, rozumienia, uczenia się, pracy zespołowej, komunikatywności interpersonalnej, krytycznego, kreatywnego i logicznego myślenia, poprawnego argumentowania, postrzegania przestrzennego, percepcji muzycznej i ruchowej, operowania dostępnymi narzędziami badawczymi, wnioskowania, elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków i wymagań rynku pracy. Zajęcia prowadzone będą w 3 Panelach wiekowych po 2 Moduły dla każdego z nich:

Panel I
Moduł A: Świat zmysłów, Moduł B: Środki transportu
– uczniowie klas I-III szkół podstawowych, 4 grupy po 100 Uczestników Projektu,
Panel II
Moduł C: Przestrzeń kosmiczna, Moduł D: Potęga żywiołów
– uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych, 4 grupy po 100 Uczestników Projektu,
Panel III
Moduł E: Rozwój energetyki, Moduł F: Dźwięk i obraz
– uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych i Gimnazjum, 4 grupy po 125 Uczestników Projektu.

 


 

Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS otrzymał dofinansowanie na realizację projektu pt. Akademia kreatywnego rozwoju w ramach konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w zakresie Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków z UE. Kwota dofinansowania projektu to 499 073 zł. Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2018 – 31.12.2019. Partnerem Projektu jest Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Projekt dedykowany jest uczniom w wieku 6-16 lat, a jego celem jest podniesienie kompetencji uczniów w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych. Projekt skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z całego kraju. Weźmie w nim udział ok. 1300 uczniów. Zajęcia realizowane w ramach projektu zostały podzielone na Panele uwzględniające wiek uczestników.

W Panelu I dedykowanym uczniom klas I-III weźmie udział 400 osób.

Na Panel II zaproszonych zostanie 400 uczniów klas IV-VI.

W Panelu III weźmie udział 500 uczniów klas VII-VIII Szkół Podstawowych oraz kl. III Gimnazjum.

 Każdy z Paneli zakłada realizację zajęć w 2 modułach realizowanych w formie 6-7 godz. zajęć: pokazów, zajęć rachunkowych, komputerowych, warsztatowych, laboratoryjnych, popularnonaukowych wykładów i zwiedzania Muzeum Fizyki UMCS. Realizowane zagadnienia merytoryczne i forma prowadzonych zajęć w Panelach uwzględniają zróżnicowanie rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i manualno-motorycznego uczniów - są dostosowane do możliwości poznawczych grup docelowych ze względu na wiek i realizowaną w szkołach podstawę programową.

Zajęcia są całkowicie bezpłatne dla uczestników. Uczniom w ramach Projektu zagwarantowano transport i wyżywienie. Dodatkowo każdy z uczestników otrzyma Zeszyt doświadczeń zawierający instrukcje samodzielnego wykonania doświadczeń.

 Pozwólmy uczniom cieszyć się samodzielnym badaniem otaczającego je świata i doświadczać satysfakcji ze zdobywania wiedzy.

Uczniowie biorący udział w Projekcie poprawią i/lub zdobędą kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne, m.in.

 • umiejętności: matematyczno-przyrodnicze, informacyjno-telekomunikacyjne, rozumienia, uczenia się, pracy zespołowej, komunikatywności interpersonalnej, krytycznego, kreatywnego i logicznego myślenia, poprawnego argumentowania, postrzegania przestrzennego, percepcji muzycznej i ruchowej, operowania dostępnymi narzędziami badawczymi, wnioskowania, elastycznego dostosowywania się do zmieniających się warunków i wymagań przyszłego rynku pracy;
 • kreatywność;
 • innowacyjność;
 • rozwiązywanie problemów.

Opracowany program zajęć o innowacyjnym charakterze, szerokie spektrum wyboru form aktywności intelektualnej oraz sprawności manualno-motorycznej przyczynią się zarówno do podniesienia wiedzy jak i umiejętności uczniów na każdym etapie rozwoju ogólnego. Dobór formy zajęć (warsztaty/pokazy/zajęcia problemowe/ zajęcia laboratoryjne) zaktywizuje uczniów, wskaże możliwe ścieżki dalszego ich rozwoju. Ze względu na ograniczenia (lokalizacja, zasoby finansowe, możliwości lokalowe, kadra) dostęp do zajęć aktywizujących rozwój w dziedzinach ścisłych, z udziałem specjalistycznych, nierzadko unikatowych urządzeń, jest utrudniony lub niemożliwy. Szczególnie izolacja ta dotyczy młodzieży szkolnej zamieszkującej tereny wiejskie, oddalone od ośrodków akademickich realizujących trzecią misję Uczelni. Skierowanie projektu do beneficjentów zamieszkujących gminy wiejskie ma na celu nawiązanie szerszej współpracy z położonymi tam szkołami, wskazanie możliwości korzystania (tu nieodpłatnego dla uczniów) z zajęć pozalekcyjnych. Uczniowie nabędą szereg umiejętności postrzegania i odbioru otaczającego ich świata, wnioskowania, logicznego myślenia, rozwiązywania problemów, pracy indywidualnej oraz zespołowej.