O konferencji

Tematyka konferencji koncentruje się na szeroko rozumianych zagadnieniach związanych z działalnością banków i instytucji finansowych, instrumentami finansowymi oraz innymi obszarami rynku finansowego, ze szczególnym naciskiem na innowacje finansowe.

Cele konferencji

1. identyfikacja innowacji w wymiarze produktowym, organizacyjnym, procesowym i marketingowym we współczesnych systemach finansowych,
2. wskazanie wpływu innowacji finansowych na modele biznesowe pośredników finansowych, zmiany zachowań konsumentów i inwestorów oraz działania podejmowane przez regulatorów i instytucje nadzorcze ,
3. wymiana poglądów i doświadczeń na temat znaczenia technologii cyfrowych w świecie finansów,
4. współpraca nauki i biznesu w zakresie oceny możliwości aplikacyjnych innowacji finansowych oraz identyfikacji trendów w tym zakresie,
5. integracja środowiska zajmującego się problematyką finansów służąca nawiązywaniu współpracy międzyuczelnianej w obszarze naukowym.

Obszary tematyczne

1. Teorie dotyczące powstawania oraz dyfuzji innowacji finansowych,
2. Uwarunkowania rozwoju innowacji w sektorze finansowym
3. Innowacje w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, i na rynkach finansowych,
4. Innowacje finansowe dla sektorów: przedsiębiorstw, publicznego, gospodarstw domowych,
5. Innowacje finansowe a ryzyko i stabilność sektora finansowego,
6. Wycena instrumentów finansowych,
7. Nowoczesna teoria i praktyka portfelowa,
8. Technologie cyfrowe w sektorze finansowym,
9. Finanse behawioralne.